Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Licencijas asmenims, tiekiantiems mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, išduoda, pakeičia, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja Savivaldybės administracija. Licenciją išduodanti institucija sprendimą išduoti ar pakeisti licenciją grindžia asmens pateiktų dokumentų ir duomenų atitiktimi jo technologiniams, finansiniams ir vadybiniams pajėgumams, leidžiantiems vykdyti Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių VII skyriuje nurodytas licencijuojamos veiklos sąlygas. Licencija išduodama neribotam laikui. Išduota licencija gali būti keičiama asmens prašymu, jeigu įmonė pertvarkoma ar reorganizuojama, keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai. Prašymas licencijos išdavimui ir kiti reikalingi dokumentai gali būti pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Licencija pateikiama prašyme nurodytu būdu.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00029

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Licencijas asmenims, tiekiantiems mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, išduoda, pakeičia, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja Savivaldybės administracija. Licenciją išduodanti institucija sprendimą išduoti ar pakeisti licenciją grindžia asmens pateiktų dokumentų ir duomenų atitiktimi jo technologiniams, finansiniams ir vadybiniams pajėgumams, leidžiantiems vykdyti Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių VII skyriuje nurodytas licencijuojamos veiklos sąlygas. Licencija išduodama neribotam laikui. Išduota licencija gali būti keičiama asmens prašymu, jeigu įmonė pertvarkoma ar reorganizuojama, keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai. Prašymas licencijos išdavimui ir kiti reikalingi dokumentai gali būti pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Licencija pateikiama prašyme nurodytu būdu.

Rezultatas:
Išduota šilumos tiekimo licencija, pakeista, išduotas licencijos dublikatas, panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas ar panaikintas licencijos galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu. Paslaugos gavėjas užpildytą ir pasirašytą prašymo formą taip pat gali siųsti el. p. [email protected]).
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo, arba atmeta prašymą.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas informuojamas prašyme nurodytu būdu.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas,
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jeigu kreipiasi fizinis asmuo, įmonės įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento kopijos patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašus,
 3. įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas,
 4. su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių asmens turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas,
 5. šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai,
 6. juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, pastarųjų metų )veiklos audito ataskaitą ir balansas (šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė,
 7. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūra) kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti.
 8. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISSnieguolė SaltonienėŪkio ir turto skyriaus vyriausioji specialistė
  tel.+37046034177
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasVytauto g. 73, Palanga
  Adresas internetehttp://www.palanga.lt
  Įmonės kodas125196077
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Palangos miesto sav., Palanga, Vytauto g. 112, LT-00153
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Palangos miesto sav., Palanga, Vytauto g. 73, LT-00134
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Už licencijos išdavimą
  Paslaugos suteikimo kaina:376 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:Už licencijos pakeitimą, dublikato išdavimą
  Paslaugos suteikimo kaina:20 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų