Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Šilumos tiekimo (tiekti mažiau kaip 10GWh šilumos) veiklos licencija - tai leidimas licencijos turėtojui, suteikiantis teisę verstis šilumos tiekimu nustatytoje teritorijoje.

A atvejis. Išdavimas. Licencijos išduodamos asmenims, numatomoje licencijuojamos veiklos teritorijoje valdantiems šilumos tiekimo veiklai vykdyti būtinus šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus. Licencijos išduodamos neribotam laikui.

B atvejis. Keitimas. Išduota licencija gali būti keičiama asmens prašymu, jeigu įmonė pertvarkoma ar reorganizuojama, keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai. Licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų apie pasikeitimus informuoti licenciją išdavusią instituciją ir pateikti prašymą pakeisti licenciją ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

C atvejis. Dublikato išdavimas. Praradusiam Šilumos tiekimo licencijos originalą asmeniui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą, yra išduodamas licencijos dublikatas su žyma „Dublikatas".

D atvejis. Panaikinimas. Licencijos galiojimas panaikinamas kai:

1. Licenciją turintis asmuo pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą;

2. Teisės aktų nustatyta tvarka įrodoma, kad licenciją turintis asmuo, kurio licencijos galiojimas tais pačiais metais jau buvo sustabdytas, pakartotinai pažeidžia nustatytąsias licencijuojamos veiklos sąlygas arba nepašalina pažeidimų per licenciją išduodančios institucijos nustatytą terminą;

3. Licencijos galiojimas sustabdytas, o licenciją turintis asmuo verčiasi licencijuojama veikla;

4. Juridinis asmuo likviduojamas ar pasibaigia dėl reorganizavimo;

5. Licenciją turintis fizinis asmuo miršta.

Sprendimą dėl licencijos galiojimo panaikinimo priima rajono savivaldybės administracija per 10 darbo dienų po to , kai baigiama tikrinti licencijuojama veikla. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Paslaugos rezultatai išduodami asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00029

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Šilumos tiekimo (tiekti mažiau kaip 10GWh šilumos) veiklos licencija - tai leidimas licencijos turėtojui, suteikiantis teisę verstis šilumos tiekimu nustatytoje teritorijoje.

A atvejis. Išdavimas. Licencijos išduodamos asmenims, numatomoje licencijuojamos veiklos teritorijoje valdantiems šilumos tiekimo veiklai vykdyti būtinus šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus. Licencijos išduodamos neribotam laikui.

B atvejis. Keitimas. Išduota licencija gali būti keičiama asmens prašymu, jeigu įmonė pertvarkoma ar reorganizuojama, keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai. Licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų apie pasikeitimus informuoti licenciją išdavusią instituciją ir pateikti prašymą pakeisti licenciją ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

C atvejis. Dublikato išdavimas. Praradusiam Šilumos tiekimo licencijos originalą asmeniui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą, yra išduodamas licencijos dublikatas su žyma „Dublikatas".

D atvejis. Panaikinimas. Licencijos galiojimas panaikinamas kai:

1. Licenciją turintis asmuo pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą;

2. Teisės aktų nustatyta tvarka įrodoma, kad licenciją turintis asmuo, kurio licencijos galiojimas tais pačiais metais jau buvo sustabdytas, pakartotinai pažeidžia nustatytąsias licencijuojamos veiklos sąlygas arba nepašalina pažeidimų per licenciją išduodančios institucijos nustatytą terminą;

3. Licencijos galiojimas sustabdytas, o licenciją turintis asmuo verčiasi licencijuojama veikla;

4. Juridinis asmuo likviduojamas ar pasibaigia dėl reorganizavimo;

5. Licenciją turintis fizinis asmuo miršta.

Sprendimą dėl licencijos galiojimo panaikinimo priima rajono savivaldybės administracija per 10 darbo dienų po to , kai baigiama tikrinti licencijuojama veikla. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Paslaugos rezultatai išduodami asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Rezultatas:
Išduota šilumos tiekimo licencija, pakeista, išduotas licencijos dublikatas, panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas ar panaikintas licencijos galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir nustato ar paslaugos gavėjas: a) Turi nuosavybės teisę ar teisėtai valdo šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklus; b) Neturi mokestinės nepriemokos LR valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių baudų mokėjimas atidėtas LR teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui; c) Turi pakankamai technologinių, vadybinių ir finansinių pajėgumų, leidžiančių vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas. Paslaugos vykdytojas priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. A atvejis. Išdavimas. Asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją arba teikiant prašymą registruotu laišku:
 2. Nustatytos formos prašymą išduoti arba pakeisti šilumos tiekimo licenciją.
 3. Prašyme nurodoma veiklos teritorijos masteliniai planai ir (ar) kiti dokumentai, leidžiantys nustatyti valdomų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas.
 4. Asmens - įmonės įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu.
 5. Įsipareigojimą vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas (Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės (Vyriausybės 2003-07-25 nutarimas Nr.
 6. .
 7. Su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių asmens turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašą.
 8. Šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinančius dokumentus.
 9. Juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, - pastarųjų metų) veiklos audito ataskaitą ir balansą (netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė).
 10. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti.
 11. Duomenis jo technologiniams, finansiniams, vadybiniams pajėgumams įvertinti.
 12. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):
 13. Elektroninį prašymą (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 14. Prašyme nurodoma veiklos teritorijos masteliniai planai ir (ar) kiti dokumentai, leidžiantys nustatyti valdomų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas.
 15. Asmens - įmonės įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu.
 16. Įsipareigojimą vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas (Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės (Vyriausybės 2003-07-25 nutarimas Nr.
 17. .
 18. Su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių asmens turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašą.
 19. Šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinančius dokumentus.
 20. Juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, - pastarųjų metų) veiklos audito ataskaitą ir balansą (netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė).
 21. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti.
 22. Duomenis jo technologiniams, finansiniams, vadybiniams pajėgumams įvertinti.
 23. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją (skenuotą, fotografuotą, pan.) arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt). B atvejis. Keitimas. Asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją arba teikiant prašymą registruotu laišku:
 24. Nustatytos formos prašymą išduoti arba pakeisti šilumos tiekimo licenciją.
 25. Prašyme nurodoma veiklos teritorijos masteliniai planai ir (ar) kiti dokumentai, leidžiantys nustatyti valdomų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas;
 26. Duomenis jo technologiniams, finansiniams, vadybiniams pajėgumams įvertinti;
 27. Dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis;
 28. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Pateikiant dokumentų kopijas, būtina turėti originalus. Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):
 29. Elektroninį prašymą (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 30. Prašyme nurodoma veiklos teritorijos masteliniai planai ir (ar) kiti dokumentai, leidžiantys nustatyti valdomų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas;
 31. Duomenis jo technologiniams, finansiniams, vadybiniams pajėgumams įvertinti;
 32. Dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis;
 33. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją (skenuotą, fotografuotą, pan.) arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt). C atvejis. Dublikato išdavimas. Asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją arba teikiant prašymą registruotu laišku:
 34. Nustatytos formos prašymą išduoti šilumos tiekimo licencijos dublikatą.
 35. Motyvuotą paaiškinimą dėl licencijos originalo praradimo.
 36. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):
 37. Elektroninį prašymą (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 38. Motyvuotą paaiškinimą dėl licencijos originalo praradimo.
 39. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją (skenuotą, fotografuotą, pan.) arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt). D atvejis. Panaikinimas. Asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją arba teikiant prašymą registruotu laišku:
 40. Nustatytos formos prašymą panaikinti šilumos tiekimo licenciją.
 41. Licencijos originalą arba dublikatą.
 42. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):
 43. Elektroninį prašymą (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 44. Licencijos originalą arba dublikatą (išsiųsti registruotu laišku).
 45. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją (skenuotą, fotografuotą, pan.) arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISVanda GaldikienėFinansų skyriaus vyresn. specialistė (turtui)
  tel.+37044873216
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasLaisvės al. 3, 90316 Rietavas
  Adresas internetehttp://www.rietavas.lt/
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavas, Laisvės a. 3, LT-90311
  Veiksmas:Paslaugos rezultato galiojimo panaikinimas
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų