Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Licenciją gali gauti asmuo, numatomoje licencijuojamos veiklos teritorijoje valdantis šilumos tiekimo veiklai vykdyti būtinus šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus.

Šilumos tiekimo veiklos licencija suteikia teisę licencijos turėtojui užsiimti centralizuotai pagamintos šilumos pristatymo ir pardavimo šilumos vartotojams veikla. Licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos neterminuotam laikui tik vienam asmeniui toje pačioje Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje ir suteikia teisę verstis šilumos tiekimu įmonėms, tiekiančioms iki 10 GWh šilumos per metus. Licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos asmenims, jeigu jie turi nuosavybės teise ar teisėtai valdo šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus ir neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestiniai ginčai), ir įmonė nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

Išduota licencija gali būti keičiama asmens prašymu, jeigu įmonė pertvarkoma ar reorganizuojama, keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai.

Praradusiam licencijos originalą asmeniui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą, licenciją išduodanti institucija per 30 kalendorinių dienų išduoda licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas“.

Licencijos galiojimas panaikinamas ūkio subjekto, turinčio licenciją tiekti šilumą Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje, prašymu, nuo prašyme nurodytos datos.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00029

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Licenciją gali gauti asmuo, numatomoje licencijuojamos veiklos teritorijoje valdantis šilumos tiekimo veiklai vykdyti būtinus šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus.

Šilumos tiekimo veiklos licencija suteikia teisę licencijos turėtojui užsiimti centralizuotai pagamintos šilumos pristatymo ir pardavimo šilumos vartotojams veikla. Licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos neterminuotam laikui tik vienam asmeniui toje pačioje Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje ir suteikia teisę verstis šilumos tiekimu įmonėms, tiekiančioms iki 10 GWh šilumos per metus. Licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos asmenims, jeigu jie turi nuosavybės teise ar teisėtai valdo šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus ir neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestiniai ginčai), ir įmonė nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

Išduota licencija gali būti keičiama asmens prašymu, jeigu įmonė pertvarkoma ar reorganizuojama, keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai.

Praradusiam licencijos originalą asmeniui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą, licenciją išduodanti institucija per 30 kalendorinių dienų išduoda licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas“.

Licencijos galiojimas panaikinamas ūkio subjekto, turinčio licenciją tiekti šilumą Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje, prašymu, nuo prašyme nurodytos datos.

Rezultatas:
Išduota šilumos tiekimo licencija, pakeista, išduotas licencijos dublikatas, panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas ar panaikintas licencijos galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą , arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
 3. Jei priimtas sprendimas išduoti licencija, informacija apie licencijos išdavimą pateikiama licencijų sistemoje.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Licencijos išdavimui, keitimui, dublikatui pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:
 2. nustatytos formos prašymą išduoti arba pakeisti šilumos tiekimo licenciją;
 3. prašyme nurodoma veiklos teritorijos masteliniai planai ir (ar) kiti dokumentai, leidžiantys nustatyti valdomų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas;
 4. ūkio subjekto registravimo faktą patvirtinantys dokumentai (įstatai, registro duomenų išrašai ar pan.);
 5. įsipareigojimą vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;
 6. su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių asmens turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašą;
 7. šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinančius dokumentus;
 8. juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, - pastarųjų metų) veiklos audito ataskaitą ir balansą (netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė);
 9. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas anspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti;
 10. duomenis jo technologiniams, finansiniams, vadybiniams pajėgumams įvertinti;
 11. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją). Pateikiant dokumentų kopijas, būtina turėti originalus. Licencijos panaikinimui pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:
 12. laisvos formos prašymą panaikinti licencijos galiojimą, kuriame nurodomi visi įmonės rekvizitai, licencijos numeris, išdavimo data, teritorija, kurioje teikiama šiluma, data nuo kurios licencijos galiojimas naikinamas;
 13. licencijos originalą;
 14. įgaliojimą, jeigu prašymą pateikia ne ūkio subjekto vadovas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISAušra ŠičkinienėFinansų skyriaus vedėjos pavaduotoja
  tel.+37034060335
  mob. tel.+37065653123
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasKęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė
  Adresas internetehttp://www.ukmerge.lt
  Darbo laikas8-17 val. pirmadienį- ketvirtadienį. 8-16 val. 45 min. penktadienį
  Įmonės kodas188752174
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Ukmergės rajono sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergė, Kęstučio a. 3, LT-20114
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Paslaugos rezultato patikslinimas
  Paslaugos suteikimo kaina:376 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:Paslaugos rezultato dublikato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:20 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:Paslaugos rezultato galiojimo panaikinimas
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų