Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

Paslauga suteikiama asmenims norintiems skleisti išorinę reklamą. Leidimas įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas) suteikia teisę Kauno rajono savivaldybės teritorijoje leidimo turėtojui leidimo galiojimo laikotarpiu leidime nurodytoje vietoje įrengti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės reklamos pateikimo priemonės. Reklaminės veiklos subjektas (ar jo įgaliotas asmuo) norėdamas gauti leidimą Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų patarnavimo ir dokumentų valdymo skyriui prašymą ir dokumentus gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, ar tiesiogiai. Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).

Kai leidimo turėtojas numato keisti išorinės reklamos, išskyrus ant reklaminio įrenginio pateikiamos trumpalaikės išorinės reklamos, spalvinį ar grafinį vaizdą, jis Savivaldybės administracijai turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir išorinės reklamos spalvinis bei grafinis vaizdas.

Jeigu pasibaigus leidimo galiojimo terminui reklaminės veiklos subjektas nori gauti naują leidimą, jis Savivaldybės administracijai ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki leidimo galiojimo termino pabaigos turi pateikti prašymą, kuriame nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir reikalingus dokumentus, kurie pateikiami tik tuo atveju, jei pasikeitė turimam leidimui gauti pateikti dokumentai ir (ar) juose nurodyti duomenys ir (ar) informacija. Tokiu atveju pareiškėjas turi pateikti įrodymus, kad turimam leidimui gauti pateikti dokumentai ir (ar) juose nurodyti duomenys ir (ar) informacija nepasikeitė.

Duomenys apie leidimus skelbiami viešai Regionų geoinformacinės aplinkos paslaugų sistemoje (Regia).

Išdavus leidimą, ne vėliau nei per 3 darbo dienas pareiškėjas apie tai informuojamas prašyme nurodytu būdu ir nurodytais adresais.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00071

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

Paslauga suteikiama asmenims norintiems skleisti išorinę reklamą. Leidimas įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas) suteikia teisę Kauno rajono savivaldybės teritorijoje leidimo turėtojui leidimo galiojimo laikotarpiu leidime nurodytoje vietoje įrengti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės reklamos pateikimo priemonės. Reklaminės veiklos subjektas (ar jo įgaliotas asmuo) norėdamas gauti leidimą Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų patarnavimo ir dokumentų valdymo skyriui prašymą ir dokumentus gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, ar tiesiogiai. Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).

Kai leidimo turėtojas numato keisti išorinės reklamos, išskyrus ant reklaminio įrenginio pateikiamos trumpalaikės išorinės reklamos, spalvinį ar grafinį vaizdą, jis Savivaldybės administracijai turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir išorinės reklamos spalvinis bei grafinis vaizdas.

Jeigu pasibaigus leidimo galiojimo terminui reklaminės veiklos subjektas nori gauti naują leidimą, jis Savivaldybės administracijai ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki leidimo galiojimo termino pabaigos turi pateikti prašymą, kuriame nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir reikalingus dokumentus, kurie pateikiami tik tuo atveju, jei pasikeitė turimam leidimui gauti pateikti dokumentai ir (ar) juose nurodyti duomenys ir (ar) informacija. Tokiu atveju pareiškėjas turi pateikti įrodymus, kad turimam leidimui gauti pateikti dokumentai ir (ar) juose nurodyti duomenys ir (ar) informacija nepasikeitė.

Duomenys apie leidimus skelbiami viešai Regionų geoinformacinės aplinkos paslaugų sistemoje (Regia).

Išdavus leidimą, ne vėliau nei per 3 darbo dienas pareiškėjas apie tai informuojamas prašyme nurodytu būdu ir nurodytais adresais.

Rezultatas:
Išduotas leidimas įrengti išorinę reklamą, įspėta apie leidimo galiojimo sustabdymą, panaikintas leidimo galiojimas arba atsisakyta išduoti leidimą.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. El. paslaugos žingsniai:
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
 2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
 3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Paraišką.
 2. Nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas arba dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau- savininkas) sutikimą.
 3. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo arba individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos, arba verslo liudijimo patvirtintą kopiją.
 4. Išorinės reklamos įrengimo projektą, kurį sudaro: 4.
 5. aiškinamasis raštas; 4.
 6. reklaminio įrenginio vietos schema topografiniame plane, kai reklaminis įrenginys įrengiamas ant žemės; 4.
 7. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys, viso objekto ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka; 4.
 8. išorinės reklamos spalvinis bei grafinis vaizdas; 4.
 9. reklaminio įrenginio projektas; 4.
 10. laikiklių bei tvirtinimo mazgų brėžiniai.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  1. Draudžiama įrengti išorinę reklamą ir Leidimas išorinei reklamai įrengti neišduodamas: 1.1. keliuose, virš kelių, kelių juostose ir apsaugos zonose, išskyrus stendus, eismo dalyvius informuojančius apie kelio būklę. Išorinę reklamą įrengti draudžiama gatvėse ir prie jų, jeigu ji gali užstoti technines eismo reguliavimo priemones, pabloginti matomumą, akinti eismo dalyvius, kelti pavojų eismo dalyviams. Taip pat draudžiama naudoti reklamą, imituojančią kelio ženklus ir (ar) naudojančią kelio ženklų simboliką. Reklama, įrengta pažeidžiant šiuos reikalavimus, turi būti nuimta, nugriauta ar išmontuota neatlyginant nuostolių jos savininkui arba įrengusių asmenų lėšomis; 1.2. ant skulptūrų, paminklų ir medžių; 1.3. gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose, valstybiniuose parkuose, jeigu reklama nesusijusi su draustiniuose ar valstybiniuose parkuose saugomais kompleksais ir objektais (vertybėmis). Šis draudimas netaikomas įrengiant išorinę reklamą draustiniuose ir valstybiniuose parkuose esančių miestų ir miestelių teritorijose; 1.4. neturint žemę, statinius ar kitus objektus, ant kurių ji įrengiama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimo. Tuo atveju, kai reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – neturint butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimo, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip; 1.5. neturint leidimo įrengti išorinę reklamą. 2. Kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos ir apsaugos zonose išorinė reklama įrengiama Kultūros ministerijos nustatyta tvarka. 3. Išorinę reklamą saugomose teritorijose leidžiama įrengti tik raštiškai suderinus jos įrengimą su saugomų teritorijų direkciją arba regiono aplinkos apsaugos departamentu, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos. 4. Išorinės reklamos įrengimas arčiau kaip 30 metrų nuo gatvių bei arčiau kaip 150 metrų nuo kelio ne gyvenvietėse turi būti suderintas su policijos pareigūnais vadovaujantis Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašo tvarka. 5. Reklaminis įrenginys turi būti projektuojamas ir įrengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitų projektavimą, statybą, ir teritorijų planavimą reguliuojančių teisės aktų nuostatomis. 6. Leidimas išorinei reklamai įrengti galioja ne ilgiau kaip 5 metus

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISRimvydas ŠliužasUrbanistikos skyriaus vyriausias specialistas
  tel.+37037305540
  mob. tel.+37065027810
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasSavanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas
  Adresas internetehttp://www.krs.lt
  Darbo laikasI-IV 8:00-17:00 V 8:00-15:45
  Įmonės kodas188756386
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Kauno rajono sav., Neveronių sen., Neveronys, Kertupio g. 18, LT-54486
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Kauno miesto sav., Kaunas, Savanorių pr. 371, LT-49386
  Interneto svetainė:
  Tel.:+370637305503
  Veiksmas: Paslaugos kaina nurodyta kainoraštyje, apskaičiuojama pagal pateiktą formulę
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų