Apdorojama...

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama interesantams, norintiems Vilniaus mieste įrengti išorinę vaizdinę reklamą. Įrengiant išorinę vaizdinę reklamą norimu adresu, kuriuo yra užregistruoti du ar daugiau statinių/pastatų,...

Suteikimo trukmė: 20 Darbo dienos; 15 Darbo dienos; 20 Darbo dienos; 20 Darbo dienos; 20 Darbo dienos

Kaina: 29 EUR; 15 EUR; 58 EUR; 5.8 EUR; 0.6 EUR

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Joniškio rajono savivaldybės administracija
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

Leidimai gali būti išduodami asmenims (reklaminės veiklos subjektams), kurie turi parengtus reklaminio įrenginio ir išorinės vaizdinės reklamos (toliau – Reklama) projektus. 


Reklamos projektą sudaro: 1. aiškinamasis raštas; 2. brėžinys, kuriame nurodoma reklaminio įrenginio vieta topografiniame plane, įrenginio matmenys nuo požeminių tinklų iki gretimybių bei sklypų ribų, kai reklaminis įrenginys įrengiamas žemės sklype, reklamos adresas, reklamos užsakovo, projektuotojo tikslūs duomenys; 3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys: situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas); 4. išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas; 5. reklaminio įrenginio brėžinys su matmenimis; 6. laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais


Reklamos projektas turi būti suderintas su: 1. savivaldybės kalbos tvarkytoju; 2. savivaldybės vyriausiuoju architektu; 3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritoriniu skyriumi (kai reklama įrengiama kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose); 4. Žagarės regioninio parko direkcija (kai reklama įrengiama Žagarės regioninio parko teritorijoje); 5. inžinerinius tinklus eksploatuojančia įmone (kai reklaminis įrenginys statomas inžinerinių tinklų apsaugos zonoje).


Vietinė rinkliava netaikoma:


- valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, kitoms iš valstybės biudžeto išlaikomoms įstaigoms;


- savivaldybės ir kitų biudžetinių įstaigų organizuojamiems kultūros, švietimo ir sporto renginiams;


- kaimo turizmo sodyboms;


Vietinė rinkliava nerenkama už leidimų įrengti iškabas ir informacinius stendus išdavimą.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos paraiškoje nurodoma: 1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus fiziniam asmeniui nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data), adresas korespondencijai, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi); 2. išorinės reklamos plotas, kuris apskaičiuojamas pagal stačiakampio plotą, kurio aukštis ir plotis matuojamas pagal labiausia nutolusius reklaminio įrenginio paviršiaus, skirto reklamai skleisti, taškus arba skleidžiant reklamą ant pritaikytos priemonės – pagal labiausia nutolusius reklamos taškus; 3. išorinės reklamos įrengimo adresas, vieta; 4. reklamos skleidimo laikotarpis; 5. jeigu išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą, – tipinio projekto numeris; 6. informacija apie savivaldybės institucijos išduotą statybą leidžiantį dokumentą, jei reklaminiam įrenginiui, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, statyti ar įrengti, yra privalomas šis dokumentas; 7. informacija, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas; 8. kokiu būdu (tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą) pareiškėjas norėtų gauti leidimą išduodančios institucijos pranešimus.

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.303FC0152D04
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D
Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0B0253BB424C
Išorinės reklamos įrengimo taisyklės
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.227E5D9EC4AC
Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklės
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A6EA726F4C3
Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatai
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.491705
Leidimų įrengti išorinę reklamą Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/af9e2fe034dc11e99595d005d42b863e
Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos projektų ir šios išorinės reklamos įrengimo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje reikalavimai
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/623d131034dc11e99595d005d42b863e

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Daiva Bičkienė
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja
tel. +37042669145
mob. +37068735134
[email protected]
 
Regina Leknickienė
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
tel. +37042669147
[email protected]
 
 
Bendra informacija:
Adresas Livonijos g. 4, LT- 84124, Joniškis
Adresas internete www.joniskis.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 288712070

Adresas Lietuvoje:
Joniškio rajono sav., Joniškio sen., Joniškis, Livonijos g. 4, LT-84124
Interneto svetainė:
Paslaugos suteikimo kaina: 29 EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras: 1. ant pastatų Joniškio ir Žagarės miestuose už reklamos ploto vieną kvadratinį metrą; 2. ant stacionarių reklaminių stendų už reklamos ploto vieną kvadratinį metrą.
Mokėjimo būdas Mokėjimas atliekamas po paslaugos užsakymo portale www.epaslaugos.lt
Paslaugos suteikimo kaina: 15 EUR
Trukmė: 15 Darbo dienos
Komentaras: ant pastatų kaimo teritorijoje už reklamos ploto vieną kvadratinį metrą
Mokėjimo būdas Mokėjimas atliekamas po paslaugos užsakymo portale www.epaslaugos.lt
Paslaugos suteikimo kaina: 58 EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras: už visą reklaminį kainų stovą
Mokėjimo būdas Mokėjimas atliekamas po paslaugos užsakymo portale www.epaslaugos.lt
Paslaugos suteikimo kaina: 5.8 EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras: už kilnojamosios reklamos ploto vieną kvadratinį metrą
Mokėjimo būdas Mokėjimas atliekamas po paslaugos užsakymo portale www.epaslaugos.lt
Paslaugos suteikimo kaina: 0.6 EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras: už trumpalaikės išorinės reklamos ploto vieną kvadratinį metrą (parai)
Mokėjimo būdas Mokėjimas atliekamas po paslaugos užsakymo portale www.epaslaugos.lt