Apdorojama...

Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas arba pranešimo apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir/ar grafinį vaizdą pateikimas

Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimo, pranešimo apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir/ar grafinį vaizdą paslaugos

Leidimas įrengti išorinę reklamą (toliau leidimas) suteikia teisę savivaldybės teritorijoje leidimo turėtojui leidimo galiojimo laikotarpiu leidime nurodytoje vietoje įrengti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos reklamos pateikimo priemonės.

Kaina:

Paslaugos suteikimo kaina: 46 EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 35 EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 29 EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 17 EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Leidimas įrengti išorinę reklamą (toliau leidimas) suteikia teisę savivaldybės teritorijoje leidimo turėtojui leidimo galiojimo laikotarpiu leidime nurodytoje vietoje įrengti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos reklamos pateikimo priemonės.

Reklaminės veiklos subjektas, norintis gauti leidimą, Savivaldybės administracijai turi pateikti:

1. nustatytos formos paraišką;

2. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas;

3. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;

4. išorinės reklamos įrengimo projektą – dviem egzemplioriais;

5. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštišką sutikimą;

6. prekės ženklo registracijos liudijimo kopiją, kai numatyta šį ženklą naudoti reklamoje.

Kai leidimo turėtojas numato keisti išorinės reklamos, išskyrus ant reklaminio įrenginio pateikiamos trumpalaikės išorinės reklamos, spalvinį ar grafinį vaizdą, jis Savivaldybės administracijai turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir išorinės reklamos spalvinis bei grafinis vaizdas.

Jeigu pasibaigus leidimo galiojimo terminui reklaminės veiklos subjektas nori gauti naują leidimą, jis Savivaldybės administracijai ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki leidimo galiojimo termino pabaigos turi pateikti prašymą, kuriame nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir reikalingus dokumentus, kurie pateikiami tik tuo atveju, jei pasikeitė turimam leidimui gauti pateikti dokumentai ir (ar) juose nurodyti duomenys ir (ar) informacija. Tokiu atveju pareiškėjas turi pateikti įrodymus, kad turimam leidimui gauti pateikti dokumentai ir (ar) juose nurodyti duomenys ir (ar) informacija nepasikeitė. 
Administracijos direktoriui turi pateikti: 1.Per Elektroninius valdžios vartus pateikti paraišką išduoti leidimą (1 priedas);2. Išorinės reklamos įrengimo projektą, vadovaujantis 2018-09-20 Tauragės rajono savivaldybės administracijos įsakymo Nr. 5-1217 „Dėl išorinės reklamos įrengimo Tauragės rajono savivaldybėje leidimų išdavimo tvarkos aprašu“ 22. punktu – nustatyta projekto sudėtis; 2.1 Parengtas projektas privalo būti suderintas su savivaldybės administracijos kalbos tvarkytoju (33.p.), o atskirais atvejais (atskirai stovintis žemės sklype) su reikalingomis žinybomis ir tarnybomis; 3. Pateikti dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdančio asmens sutikimą, jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendro naudojimo objektų – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą (22.2 p.); 4. Nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją, kai pareiškėjas žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama savininkas (22.1.7.p.); 5.Jeigu išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar konstrukcijų, esančių virš gatvių –šiuos objektus eksploatuojančių subjektų rašytinius sutikimus (22.5.p.);6. Kai objektai, ant kurių numatoma įrengti reklamą, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra jos valdomi patikėjimo teise, taip pat, kai reklama numatoma įrengti laisvoje valstybinėje žemėje, leidimas išduodamas tik po to, kai reklaminės veiklos subjektas sumoka apskaičiuotą vietinę rinkliavą (rinkliavos dydį apskaičiuoja ir sąskaitą pateikia Tauragės rajono savivaldybės administracijos, Centralizuotos buhalterijos skyrius tel. 8 446 62847, ona.bartuliene@taurage.lt (39.p.);
Leidimo išdavimo procedūra:
1.Paraišką kartu su reklamos projektu, papildomais dokumentais reikia pateikti per Elektroninius valdžios vartus;
2.Dokumentų patikrinimas per Elektroninius valdžios vartus (pateikiamos pastabos, dėl trūkstamų dokumentų ar derinimų);
3. Patikrinama per Elektroninius valdžios vartus ar sumokėta vietinė rinkliava ir esant visiems pateiktiems dokumentams ir derinimams, paruošiamas leidimas (2 priedas);
4. Apie nesuderintą išorinės reklamos projektą pareiškėjai įnformuojami raštu per Elektroninius valdžios vartus;
5. Išduotas ir įregistruotas išorinės reklamos leidimas pateikiamas per Elektroninius valdžios vartus.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

feliksas.sermontis@taurage.lt
Bendra informacija:
AdresasVilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys
Adresas internetehttp://www.svencionys.lt
Darbo laikas7.45-16.45 val. pirmadienį – ketvirtadienį; 7.45-15.30 val. penktadienį
Įmonės kodas188766722
Adresas Lietuvoje:
Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionys, Vilniaus g. 19, LT-18116
Tel. (8 387) 66 372, faks. (8 387) 66 365, el. p.: savivaldybe@svencionys.lt