Apdorojama...

Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas arba pranešimo apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir/ar grafinį vaizdą pateikimas

Leidimas įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas) suteikia teisę Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje leidimo turėtojui leidimo galiojimo laikotarpiu leidime nurodytoje vietoje įrengti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės reklamos pateikimo priemonės.

Suteikimo trukmė: 10 darbo dienų

Kaina: Paslauga teikiama atlygintinai.
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Sąskaitos Nr. LT657300010002614394, Swedbank, AB
Zarasų mieste – 12 Eur metams
Kitose Zarasų rajono savivaldybės teritorijos vietose – 9 Eur metams
Trumpalaikė – 0,60 Eur parai

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Zarasų rajono savivaldybės administracija
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas arba pranešimo apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir/ar grafinį vaizdą pateikimas
Leidimas įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas) suteikia teisę Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje leidimo turėtojui leidimo galiojimo laikotarpiu leidime nurodytoje vietoje įrengti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės reklamos pateikimo priemonės. Už leidimo išdavimą Zarasų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka imama vietinė rinkliava.
Pranešimas apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir/ar grafinį vaizdą. Paslaugos tikslas yra anksčiau nustatyta tvarka suderintos, patvirtintos ir įrengtos išorinės vaizdinės reklamos turinio pataisos (vaizdo, teksto, spalvinio sprendimo ir pan.), nekeičiant įrengtos reklamos dydžio, proporcijų bei konstrukcinio sprendimo.
Kai leidimo turėtojas numato keisti išorinės reklamos (išskyrus ant reklaminio įrenginio pateikiamos trumpalaikės išorinės reklamos) spalvinį ar grafinį vaizdą, jis leidimą išduodančiai institucijai tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą pateikia pranešimą, kuriame nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data ir išorinės reklamos įrengimo spalvinio ir grafinio vaizdo projektą.
Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus  į Zarasų rajono savivaldybės administraciją (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai), (toliau – Savivaldybės administracija) atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais (oficialiu Zarasų rajono savivaldybės administracijos ar paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu suradus atitinkamą administracinę paslaugą sąraše elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos).
Leidimas išduodamas per Licencijų informacinę sistemą (LIS), kurioje paslaugos gavėjas ir kiti suinteresuoti asmenys gali leidimą peržiūrėti.
Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Duomenys apie informaciją ir dokumentus, kuriuos turi pateikti asmuo, siekiantis gauti paslaugą:
1. Reklaminės veiklos subjektas (toliau – pareiškėjas), norintis gauti leidimą įrengti išorinę reklamą, rajono Savivaldybės administracijai  raštu arba elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą turi pateikti:
1.1. paraišką išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą (1 priedas), kurioje nurodoma:
1.1.1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, gimimo data, adresas korespondencijai, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos ar verslo liudijimo numeris; telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
1.1.2. reklamos skleidimo laikotarpis;
1.1.3. išorinės reklamos įrengimo adresas;
1.1.4. eklamos plotas (kvadratiniais metrais);
1.1.5. reklamos vaizdo kaitumo laikotarpis;
1.1.6. turimo leidimo numeris, jo išdavimo data (kai baigiasi leidimo galiojimo terminas ir pareiškėjas nori gauti naują leidimą);
1.1.7. kokiu būdu (tiesiogiai leidimą išduodančioje institucijoje, siunčiant registruotu laišku arba, atsižvelgiant į įdiegtas technines priemones, elektroninėmis priemonėmis) pareiškėjas norėtų gauti leidimą;
1.2. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų – butų ir kitų patalpų - savininkų daugumos sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip;
1.3. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;
1.4. informacija apie Savivaldybės institucijos išduotą statybą leidžiantį dokumentą, jei reklaminis įrenginys, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas;
1.5. išorinės reklamos įrengimo projektą (toliau – projektas), kurį sudaro:
1.5.1. aiškinamasis raštas;
1.5.2. reklaminio  įrenginio vietos schema topografiniame plane, kai reklaminis įrenginys įrengiamas ant žemės;
1.5.3. šorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);
1.5.4. išorinės reklamos spalvinis bei grafinis vaizdas;
1.5.5. reklaminio įrenginio projektas;
1.5.6. laikiklių bei tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais.
1.6. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, –  šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštišką sutikimą;
1.7. vietinės rinkliavos mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava, išskyrus atvejus, kai vietinės rinkliavos mokėtojas yra atleidžiamas nuo vietinės rinkliavos mokėjimo.
2.Reklamos įrenginio projektas visais atvejais turi būti raštiškai suderintas su savivaldybės kalbos tvarkytoju ir vyriausiuoju architektu arba įgaliotu asmeniu.

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BC8AEE9D9F8/asr
 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
 
Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.0058572509B3
 
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.303FC0152D04/asr
 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b2d704e048e711e6b5d09300a16a686c
 
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.41CD8BF53D8D
 
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30  d. įsakymas Nr. 4-670 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.227E5D9EC4AC/asr
 
Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-138
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A6EA726F4C3/asr
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c4ac6600fd4a11e8a969c20aa4d38bd4
 
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr.  I(6.6  E)-578 „Dėl tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektų ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9c5b4050f47f11e88f7f9cc21a6f50c5
 
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr.  I(6.6 E)-615 „Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Zarasų rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d3ca8340feaa11e8a969c20aa4d38bd4/asr

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Paslaugos teikėjas Živilė Mikniuvienė, Statybos ir urbanistikos skyriaus teritorijų planavimo specialistė,
tel. (8 385) 31 101, el. p. [email protected]
Bendra informacija:
Adresas Sėlių a. 22 , LT-32110, Zarasai
Adresas internete www.zarasai.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188753461
Adresas Lietuvoje:
Zarasų rajono sav., Zarasų miesto sen., Zarasai, Sėlių a. 22, LT-32110
Interneto svetainė:
Paslaugoms, susijusioms su žemės nuomos administravimu:
Jolanta Saladžienė
Finansų skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 385 37148
Mob. +370 614 53037
Faks. +370 385 37172
[email protected]

Kitoms paslaugoms:
Valerij Bičiuchin Zubov
Dokumentų valdymo skyriaus kompiuterių sistemų specialistas
Tel. + 370 385 37 188
Mob. +370 672 35 729
[email protected]