Apdorojama...

Išmokos vaikui skyrimas

Suteikimo trukmė: 30 Kalendorinės dienos

Kaina: Tikslinama

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS2958

Teikėjas

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Išmokos vaikui skyrimas
Išmoka vaikui mokama vienam iš vaiką (vaikus) auginančių tėvų (įtėvių), jei jie yra nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys – Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčių gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurioje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą ir vaikas nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje kartu su juo. PASTABA: vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinuoju įstatymu (Žin., 2009, Nr. 152-6820), nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. išmokos vaikui skiriamos: 1. Šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio (BSI) (97,5 Lt) išmoka per mėnesį, jeigu vaiko tėvai ar globėjai pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą už tą vaiką negauna socialinio draudimo motinystės (tėvystės) pašalpos arba ją gauna, tačiau ši pašalpa yra mažesnė negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (VRP) (525 Lt). 2. Šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui yra skiriama ir mokama 0,4 BSI (52 Lt) dydžio per mėnesį, jeigu vidutinės šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 15 straipsnyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 VRP (525 Lt): a) kai vaikas yra nuo 2 iki 7 metų; b) kai vaikas yra nuo 7 iki 18 metų, jeigu šeima ar bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų. Išmoka mokama, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jei šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų vyresni kaip 18 metų vaikai ar buvę globojami vaikai mokosi pagal bendrojo lavinimo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai. Išmoka vaikui skiriama ir tuo atveju, kai vaikui nustatyta laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos. Asmuo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių arba seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu bei pateikia reikiamus dokumentus. Socialinės paramos skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus. Besikreipiančiam asmeniui skirtos piniginės lėšos jo pageidavimu pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Raštas dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

El. paslaugos teikimo žingsniai visais atvejais:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208).
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1DEDD43B92AE/TAIS_471308
Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801 (Žin., 2004, Nr. 100-3724) .
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F3B14F0A00

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Ramunė Savickė
Noriūnų seniūnijos socialinė darbuotoja
tel. 845956360
ramune.savicke@kupiskis.lt
 
 
Laima Bubinienė
Šimonių seniūnijos socialinė darbuotoja
tel. 845944112
laima.bubiniene@kupiskis.lt
 
 
Laima Bartulienė
Socialinės paramos skyriaus vedėja
tel. 845935499
globa@kupiskis.lt
 
 
Valė Vaičikauskienė
Skapiškio seniūnijos socialinė darbuotoja
tel. 845942108
vale.vaicikauskiene@kupiskis.lt
 
 
Darius Koženiauskas
Kupiškio seniūnijos socialinis darbuotojas
tel. 845935526
darius.kozeniauskas@kupiskis.lt
 
 
Rima Ragauskienė
Subačiaus seniūnijos socialinė darbuotoja
tel. 845942108
rima.ragauskiene@kupiskis.lt
 
 
Greta Uronaitė
Socialinės paramos skyrius specialistė
tel. 845935490
greta.urbonaite@kupiskis.lt
 
 
Judita Mičiūdaitė
Socialinės paramos skyrius specialistė
tel. 845935490
judita.miciudaite@kupiskis.lt
 
 
Jurgita Jasiūnienė
Alizavos seniūnijos socialinis darbuotojas
tel. 845941112
jurgita.jasiuniene@kupiskis.lt
 
 
Stanislava Bartusevičienė
Socialinės paramos skyrius vyriausioji specialistė
tel. 845935490
stase.bartuseviciene@kupiskis.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasVytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis
Adresas internetehttp://www.kupiskis.lt
Darbo laikasI-IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
Įmonės kodas188774975
Adresas Lietuvoje:
Kupiškio rajono sav., Kupiškis, Vytauto g. 2, LT-40115
Adresas užsienyje:
-
Interneto svetainė:
(8 459) 35500, Faksas (8 459) 35510, el. p.: savivaldybe@kupiskis.lt