Apdorojama...

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas

Suteikimo trukmė: 15 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS2958

Teikėjas

Šilutės rajono savivaldybės administracija
Šilutės rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas
Paslauga teikiama asmenims, norintiems skirti, pratęsti, pakeisti ar panaikinti minimalios ar vidutinės priežiūros priemones vaikams. Vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, mokykla, Vaiko teisių apsaugos skyrius, seniūnija, prokuroras, vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdantis asmuo (kai vaikui buvo skirta minimalios priežiūros priemonė) ir vaiko vidutinės priežiūros priemonę vykdantis asmuo (kai vaikui buvo skirta vidutinės priežiūros priemonė) turi teisę kreiptis į vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos Savivaldybės administracijos direktorių su prašymu dėl vaiko minimalios priežiūros priemonės ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo. A atvejis. Skyrimas. Vaiko minimalios priežiūros priemonė – vaikui taikomas įpareigojimas, kurį vykdant vaikui teikiama švietimo pagalba, dienos socialinės priežiūros ir kitos paslaugos, neatskiriant vaiko nuo jo atstovų pagal įstatymą. Vaiko vidutinės priežiūros priemonė – vaikui taikomas įpareigojimas, kurį vykdant vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba ir kitos paslaugos vaikų socializacijos centre. Vaiko minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos vaikui: 1. kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką; 2. kuris padarė administracinių teisės pažeidimų požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė; 3. kuris padarė administracinį teisės pažeidimą, tačiau jam, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatomis, nebuvo paskirta administracinė nuobauda; 4. kurio elgesys daro žalą ar kelia pavojų jam pačiam ar aplinkiniams, o vaiko atstovų pagal įstatymą, vietos bendruomenės pastangų nepakanka teigiamiems jo elgesio pokyčiams pasiekti; 5. kuris nuolat nesimoko pagal privalomojo švietimo programas (ar nelanko mokyklos). Vaiko vidutinės priežiūros priemonė gali būti skiriama vaikui: 1. kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką; 2. kuris per vienerių metų laikotarpį 3 ir daugiau kartų padarė administracinių teisės pažeidimų požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu jis nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė; 3. kuriam pritaikius minimalios priežiūros priemones nebuvo pasiekta teigiamų jo elgesio pokyčių. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemones – įpareigojimą lankytis pas specialistą, įpareigojimą lankyti vaikų dienos centrą, atvirą jaunimo centrą ar kitą socialinių paslaugų įstaigą, įpareigojimą tęsti mokymąsi kitoje mokykloje, įpareigojimą mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ar profesinio mokymo programas ir įpareigojimą dalyvauti socialinio ugdymo, reabilitacijos, integracijos, prevencijos, edukacinėse ir kitose programose – skiria vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktorius pagal Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos siūlymą. Vaikui įpareigojimas būti namuose nustatytu laiku, įpareigojimas nesilankyti vietose, kuriose daroma neigiama įtaka vaiko elgesiui, arba nebendrauti su žmonėmis, darančiais jam neigiamą įtaką, ir įpareigojimas dirbti auklėjamojo pobūdžio darbus, jei vaikas sutinka, ir vaiko vidutinės priežiūros priemonė skiriama tik gavus Kaišiadorių rajono apylinkės teismo leidimą. Minimalios ir vidutinės priežiūros priemonę vaikui skiria Savivaldybės administracijos direktorius. B atvejis. Pratęsimas. Jeigu vaikui paskirta minimalios ar vidutinės priežiūros priemone nepavyko pasiekti teigiamų jo elgesio pokyčių, jam skirta minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė gali būti pratęsta. Sprendimas dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės pratęsimo priimamas ne vėliau kaip iki vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymo termino pabaigos. Minimalios ir vidutinės priežiūros priemonę vaikui pratęsia Savivaldybės administracijos direktorius. C atvejis. Pakeitimas. Jeigu vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo metu atsiranda svarbios priežastys, dėl kurių tikslinga keisti vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo vietą, gali būti kreipiamasi dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonę vykdančio asmens pakeitimo. Minimalios ir vidutinės priežiūros priemonę vaikui pakeičia Savivaldybės administracijos direktorius. D atvejis. Panaikinimas. Jeigu vaikui toliau taikyti minimalios ar vidutinės priežiūros priemonę yra netikslinga arba vaikas negali šios priemonės vykdyti dėl kitų svarbių priežasčių, jam skirta minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė gali būti panaikinta nepasibaigus jos vykdymo terminui. Jeigu vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo metu vaikui skiriamas areštas, vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymas sustabdomas. Jeigu vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo metu vaikui skiriamas terminuotas laisvės atėmimas, vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymas nutraukiamas. Vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymas baigiasi: 1. Pasibaigus nustatytam vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymo laikui. 2. Administracijos direktoriui pasirašius įsakymą vieną priežiūros priemonę pakeisti kita. 3. Administracijos direktoriui pasirašius įsakymą panaikinti minimalios ar vidutinės priežiūros priemonę nepasibaigus jos vykdymo laikui. 4. Administracijos direktoriui pasirašius įsakymą nutraukti vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymą. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Raštas dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

El. paslaugos teikimo žingsniai visais atvejais:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.90D8CF4E3E9F

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Švietimo skyrius
Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
tel. +37044179281
administracija@silute.lt
 
 
Bendra informacija:
Adresas Dariaus ir Girėno g. 1, LT- 99133, Šilutė
Adresas internetewww.silute.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188723322
Adresas Lietuvoje:
Šilutės rajono sav., Šilutės sen., Šilutė, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133
Interneto svetainė:
Administracija
Tel. +370 4 41 79266
Faks. +370 4 41 51517
administracija@silute.lt