Apdorojama...

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas

Dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo turi teisę kreiptis vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, mokykla, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriu, seniūnija, kurioje gyvena vaikas, prokuroras ir teismas (dėl vaikų nuo 16 iki 18 metų padarytų administracinių nusižengimų).

Suteikimo trukmė: Minimalios priežiūros priemonių skyrimo atveju – 10 darbo dienų (jeigu vaikas kelia realų pavojų jo paties ar kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui), kitais atvejais – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Vidutinės priežiūros priemonės skyrimo atveju – ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo teismo leidimo gavimo datos.

Kaina: Neatlygintinai

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Zarasų rajono savivaldybės administracija
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas
Dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo turi teisę kreiptis vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, mokykla, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriu, seniūnija, kurioje gyvena vaikas, prokuroras ir teismas (dėl vaikų nuo 16 iki 18 metų padarytų administracinių nusižengimų).

Dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo turi teisę kreiptis specialistas, vykdęs vaiko minimalios priežiūros priemonių koordinavimo atvejo vadybininko funkcijas (toliau – atvejo vadybininkas), vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, seniūnija, kurioje vaikas gyvena, prokuroras ir teismas (dėl vaikų nuo 16 iki 18 metų padarytų administracinių nusižengimų).

Dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių pakeitimo ar panaikinimo turi teisę kreiptis tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, vaikas, vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, mokykla, prokuroras, atvejo vadybininkas.

Dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonių pakeitimo ar panaikinimo turi teisę kreiptis vaikas, vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, prokuroras, atvejo vadybininkas ir vaikų socializacijos centras.

Dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių pratęsimo turi teisę kreiptis teritorinė policijos įstaiga, mokykla, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, prokuroras ir vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdantis asmuo.

Dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės pratęsimo turi teisę kreiptis atvejo vadybininkas, teritorinė policijos įstaiga, prokuroras ir vaikų socializacijos centras.

Prašymas dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo pateikiamas raštu Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui gali būti pateiktas tiesiogiai atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos „vieną langelį“ (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 105 kab.), siunčiamas paštu (adresuojama Zarasų rajono savivaldybės administracijai, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai), per atstovą, elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą (e. pristatymas); elektroniniu paštu (elektroninio pašto adresu elektroninis prašymas turi būti pateiktas taip, kad būtų galima identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba (https://www.epaslaugos.lt/).

Prašymą pateikęs asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu (prašyme nurodytu adresu) arba elektroninėmis priemonėmis.

Duomenys apie informaciją ir dokumentus, kuriuos paslaugos teikėjas gauna pats:
1. Vaiko minimalios  ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo atveju:
1) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovo išvada dėl vaiko minimalios priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo; turima informacija apie vaiko atstovus pagal įstatymą, jiems taikomą atvejo vadybą (jei yra taikoma); informacija apie socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugų, kitos pagalbos vaikui ir vaiko atstovams pagal įstatymą teikimą, jų teikimo įvertinimas; informacija apie administracinių priemonių taikymą vaiko atstovams pagal įstatymą už tėvų valdžios nepanaudojimą ar panaudojimą priešingai vaiko interesams (globėjo pareigų nevykdymą ar vykdymą priešingai vaiko interesams), kitus vaiko teisių pažeidimus; vaiko nuomonė (jei vaikas nedalyvauja savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje);
2) mokyklos vadovo pasirašyta išsami charakteristika, kurioje būtų pateikti duomenys apie vaiko šeimą, pamokų lankomumą, pažangumą, lankomus neformaliojo švietimo būrelius, ugdymo įstaigos taikytas poveikio ir pagalbos vaikui priemones bei jų įvertinimas;
3) taikytų poveikio ir pagalbos vaikui priemonių mokykloje įrodymo dokumentai (mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdžių, kuriuose buvo svarstomas vaiko elgesys ir kt. protokolų išrašai, mokyklos ir/ar mokytojų tarybos posėdžių protokolų išrašai (jei vaikas buvo svarstomas šiose tarybose), kitų mokyklos turimų dokumentų (individualių pokalbių, lankymosi vaiko namuose aktų su tėvų (globėjų, rūpintojų) parašais, mokyklos bendruomenės narių pranešimų, skundų, prašymų, vaiko pasiaiškinimų, pasižadėjimų raštu dėl netinkamo elgesio) kopijos, vaiką konsultavusių mokyklos specialistų konsultacijų išvadų išrašai, informacija apie mokykloje vaikui teiktą kitą socialinę pedagoginę pagalbą); 4) pažymų iš Švietimo pagalbos tarnybos, Psichikos sveikatos centro, kitų pagalbą teikiančių įstaigų apie suteiktą pagalbą vaikui (jei vaikui šiose įstaigose pagalba buvo teikta) kopijos.
 
2. Vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo atveju: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovo bei švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotos institucijos pateiktos išvados dėl vidutinės priežiūros priemonės skyrimo.
 

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.90D8CF4E3E9F/as
 
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. V-555 „Dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės rekomendacijų patvirtinimo“
https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/651a79c062eb11e7b85cfdc787069b42/asr
 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. V-644 „Dėl Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/0fcdca10898511e7a3c4a5eb10f04386/asr
 
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. I2(6.71 E)-9 „Dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Zarasų rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/0e59e7c05a6211eb9dc7b575f08e8bea 

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė) Nijolė Bikulčienė,
tel. (8 385) 37 103, e. p. nijole.bikulciene@zarasai.lt
Bendra informacija:
Adresas Sėlių a. 22 , LT-32110, Zarasai
Adresas internete www.zarasai.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188753461
Adresas Lietuvoje:
Zarasų rajono sav., Zarasų miesto sen., Zarasai, Sėlių a. 22, LT-32110
Interneto svetainė:
Paslaugoms, susijusioms su žemės nuomos administravimu:
Jolanta Saladžienė
Finansų skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 385 37148
Mob. +370 614 53037
Faks. +370 385 37172
jolanta.saladziene@zarasai.lt

Kitoms paslaugoms:
Valerij Bičiuchin Zubov
Dokumentų valdymo skyriaus kompiuterių sistemų specialistas
Tel. + 370 385 37 188
Mob. +370 672 35 729
admin@zarasai.lt