Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Paslauga suteikiama asmenims, norintiems gauti leidimą organizuoti renginį savivaldybės teritorijos viešosiose vietose.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba elektroninėmis priemonėmis. Prašymas organizuoti renginį pateikiamas ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki renginio organizavimo dienos. Prašymas laikytinas pateiktu nuo prašymo registracijos dienos.

Prašymų organizuoti renginius nagrinėjimo komisija gali įpareigoti renginio organizatorių pateikti kitus pagal renginio pobūdį susijusius dokumentus, reikalingus sprendimui dėl leidimo išdavimo pagrįsti.

Išduotas elektroninės formos leidimas pateikiamas elektroniniu būdu, asmeniui paprašius, jo nuorašas siunčiamas paštu arba įteikiamas atvykus į administraciją.

Leidimo organizuojant renginį nereikia gauti:

1. susirinkimams, kurių organizavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas;

2. ekskursijoms, kurių organizavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas;

3. renginiams, organizuojamiems uždarose patalpose, įstaigose ar uždaroje privačioje teritorijoje;

4. renginiams, kuriuos vykdydama patvirtintą programą organizuoja savivaldybės administracija ar jos padaliniai, savivaldybei pavaldžios įstaigos, arba tiems renginiams, kurie vykdomi pagal miesto renginių planą.

Vietinė rinkliava neimama:

1. iš asmenų, organizuojančių komercinius renginius nuomojamose ir privačiose valdose (kai mokamas žemės arba žemės nuomos mokestis);

2. iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei jų padalinių, jeigu jie yra pagrindiniai renginio organizatoriai;

3. iš sporto renginių, kuriuose vyksta tik sporto varžybos ar kitos rungtys, propaguojamas sportas ar sveikas gyvenimo būdas ir nėra prekiaujama alkoholiniais gėrimais, organizatorių;

4.Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali numatyti išimtis ir atleisti rinkliavos mokėtojus nuo vietinės rinkliavos mokesčio.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00056

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Paslauga suteikiama asmenims, norintiems gauti leidimą organizuoti renginį savivaldybės teritorijos viešosiose vietose.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba elektroninėmis priemonėmis. Prašymas organizuoti renginį pateikiamas ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki renginio organizavimo dienos. Prašymas laikytinas pateiktu nuo prašymo registracijos dienos.

Prašymų organizuoti renginius nagrinėjimo komisija gali įpareigoti renginio organizatorių pateikti kitus pagal renginio pobūdį susijusius dokumentus, reikalingus sprendimui dėl leidimo išdavimo pagrįsti.

Išduotas elektroninės formos leidimas pateikiamas elektroniniu būdu, asmeniui paprašius, jo nuorašas siunčiamas paštu arba įteikiamas atvykus į administraciją.

Leidimo organizuojant renginį nereikia gauti:

1. susirinkimams, kurių organizavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas;

2. ekskursijoms, kurių organizavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas;

3. renginiams, organizuojamiems uždarose patalpose, įstaigose ar uždaroje privačioje teritorijoje;

4. renginiams, kuriuos vykdydama patvirtintą programą organizuoja savivaldybės administracija ar jos padaliniai, savivaldybei pavaldžios įstaigos, arba tiems renginiams, kurie vykdomi pagal miesto renginių planą.

Vietinė rinkliava neimama:

1. iš asmenų, organizuojančių komercinius renginius nuomojamose ir privačiose valdose (kai mokamas žemės arba žemės nuomos mokestis);

2. iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei jų padalinių, jeigu jie yra pagrindiniai renginio organizatoriai;

3. iš sporto renginių, kuriuose vyksta tik sporto varžybos ar kitos rungtys, propaguojamas sportas ar sveikas gyvenimo būdas ir nėra prekiaujama alkoholiniais gėrimais, organizatorių;

4.Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali numatyti išimtis ir atleisti rinkliavos mokėtojus nuo vietinės rinkliavos mokesčio.

Rezultatas:
Išduotas leidimas organizuoti renginį arba atsisakyta išduoti leidimą organizuoti renginį.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. El. paslaugos žingsniai:
Prašymo nagrinėjimas
 1. Asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
 2. Asmuo užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą;
 3. Paslaugos teikėjas, patikrina prašymą, esant trūkumams pareikalauja iš asmens juos pašalinti ir teikia nagrinėti Prašymų organizuoti renginius nagrinėjimo komisijai (toliau – komisija).
 4. Komisija nagrinėja prašymą ir gali įpareigoti asmenį pateikti kitus pagal renginio pobūdį susijusius dokumentus, reikalingus sprendimui pagrįsti.
 5. Jeigu reikia, paslaugos teikėjas asmeniui pateikia susipažinti komisijos protokolo nuorašą ar išrašą, kuriame nurodyta, kokius papildomus dokumentus privalu pateikti ir kokio dydžio vietinę rinkliavą privalu sumokėti.
 6. Jeigu reikia, asmuo elektroninėmis priemonėmis pateikia papildomus dokumentus ir sumoka vietinę rinkliavą.
 7. Paslaugos teikėjas parengia leidimą organizuoti renginį arba motyvuotą neigiamą atsakymą, kurį per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo, bet ne vėliau kaip 7 kalendorinės dienos iki renginio pasirašo savivaldybės administracijos direktorius.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Leidimas asmeniui pateikimas Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) portale.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas Pagal renginio pobūdį kartu su prašymu organizuoti renginį arba komisijai papildomai nurodžius:
 2. teritorijos savininko raštiškas sutikimas dėl teritorijos organizuojamam renginiui panaudojimo (jei teritorija priklauso savivaldybei, toks sutikimas nereikalingas);
 3. varžybų trasos schema; nuoseklus eitynių maršrutas su gatvių pavadinimais; renginio vietos išdėstymo schema (scenos ir kitų įrenginių, pvz., prekybos taškų, tualetų, pirotechnikos priemonių naudojimo ar kt. išdėstymas);
 4. raštiškas suderinimas su Alytaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu (toliau – policija) dėl poreikio apriboti eismą, jei nurodo komisija;
 5. sutarčių su švaros palaikymo ir teritorijos sutvarkymo įmonėmis kopijos, jeigu organizuojamas renginys, kuriame numatoma vykdyti prekybą ar teikti paslaugas ir/ar jei nurodo komisija;
 6. sutarčių su saugos tarnybomis dėl viešosios tvarkos palaikymo ir renginio saugumo užtikrinimo kopijos, jei tokios sutartys sudarytos ir/ar jei nurodo komisija.
 7. renginio apsaugos organizavimo planas, kuris turi būti suderintas su policija;
 8. pirotechnikos priemonių naudotojo (jeigu naudojami F4 kategorijos fejerverkai, T2 ar P2 kategorijų civilinės pirotechnikos priemonės) raštiškas suderinimas su Alytaus priešgaisrine gelbėjimo tarnyba dėl pirotechnikos priemonių naudojimo vietos ir laiko;
 9. planuojant sporto šakų varžybas, atitinkamos sporto šakos federacijos leidimas organizuoti numatomas varžybas konkrečioje vietoje;
 10. planuojant parodomuosius aviacijos renginius (aviacijos šventes, demonstracinius skrydžius, apžvalginius žmonių skraidinimus ir pan. akcijas ar kitas su aviacija susijusias priemones) Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos direkcijos leidimas šiai veiklai;
 11. organizuojant renginį kultūros paveldo objektų ar jų apsaugos zonų teritorijoje, kuriuose numatomas didesnis negu 100 lankytojų skaičius – atsakingos už kultūros paveldo objekto apsaugą institucijos raštiškas suderinimas;
 12. kita svarbi informacija apie planuojamą renginį.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISDaina ČečkauskienėKultūros skyriaus vyriausioji specialistė
  tel.+37031555112
  mob. tel.+37069809017
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Rotušės a. 4, LT-62504, Alytus
  Adresas internete www.alytus.lt
  Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas 188706935
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Alytaus miesto sav., Alytus, Rotušės a. 4, LT-62504
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Alytaus miesto sav., Alytus, Rotušės a. 4, LT-62141
  Interneto svetainė:
  Tel.:+370631555111
  Veiksmas:Vietinės rinkliavos dydis už valandą koncertų, mugių, reklaminių akcijų ir kitų panašaus pobūdžio renginių, kai renginys organizuojamas Naujojoje g. (prie VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro).
  Paslaugos suteikimo kaina:15 EUR
  Trukmė:14 kalendorinių dienų
  Veiksmas:Vietinės rinkliavos dydis už valandą koncertų, mugių, reklaminių akcijų ir kitų panašaus pobūdžio renginių, kai renginys organizuojamas Dainų slėnyje.
  Paslaugos suteikimo kaina:10 EUR
  Trukmė:14 kalendorinių dienų
  Veiksmas:Vietinės rinkliavos dydis už valandą koncertų, mugių, reklaminių akcijų ir kitų panašaus pobūdžio renginių, kai renginys organizuojamas Miesto sode, Jaunimo parke ir kitose viešosiose vietose.
  Paslaugos suteikimo kaina:5 EUR
  Trukmė:14 kalendorinių dienų
  Veiksmas:Vietinės rinkliavos dydis už valandą gatvių atkarpose, kuriose vyksta automobilių figūrinio vairavimo, slalomo, šonaslydžio varžybos ar panašaus pobūdžio renginiai.
  Paslaugos suteikimo kaina:40 EUR
  Trukmė:14 kalendorinių dienų
  Veiksmas:Vietinės rinkliavos dydis už vieną dieną koncertų, mugių, reklaminių akcijų ir kitų panašaus pobūdžio renginių, kai renginys organizuojamas Rotušės a. arba S. Dariaus ir S. Girėno g.
  Paslaugos suteikimo kaina:200 EUR
  Trukmė:14 kalendorinių dienų
  Veiksmas:Vietinės rinkliavos dydis už vieną dieną koncertų, mugių, reklaminių akcijų ir kitų panašaus pobūdžio renginių, kai renginys organizuojamas S. Dariaus ir S. Girėno g. automobilių stovėjimo aikštelėje.
  Paslaugos suteikimo kaina:140 EUR
  Trukmė:14 kalendorinių dienų
  Veiksmas:Vietinės rinkliavos dydis už vieną dieną koncertų, mugių, reklaminių akcijų ir kitų panašaus pobūdžio renginių, kai renginys organizuojamas Naujojoje g. (prie VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro).
  Paslaugos suteikimo kaina:120 EUR
  Trukmė:14 kalendorinių dienų
  Veiksmas:Vietinės rinkliavos dydis už vieną dieną koncertų, mugių, reklaminių akcijų ir kitų panašaus pobūdžio renginių, kai renginys organizuojamas Dainų slėnyje.
  Paslaugos suteikimo kaina:80 EUR
  Trukmė:14 kalendorinių dienų
  Veiksmas:Vietinės rinkliavos dydis už vieną dieną koncertų, mugių, reklaminių akcijų ir kitų panašaus pobūdžio renginių, kai renginys organizuojamas Miesto sode, Jaunimo parke ir kitose viešosiose vietose.
  Paslaugos suteikimo kaina:30 EUR
  Trukmė:14 kalendorinių dienų
  Veiksmas:Vietinės rinkliavos dydis už vieną dieną gatvių atkarpose, kuriose vyksta automobilių figūrinio vairavimo, slalomo, šonaslydžio varžybos ar panašaus pobūdžio renginiai.
  Paslaugos suteikimo kaina:300 EUR
  Trukmė:14 kalendorinių dienų
  Veiksmas:Vietinės rinkliavos dydis koncertų, mugių, reklaminių akcijų ir kitų panašaus pobūdžio renginių, kuriuose prekiaujama alkoholiniais gėrimais, kai renginys organizuojamas Rotušės a. arba S. Dariaus ir S. Girėno g.
  Paslaugos suteikimo kaina:400 EUR
  Trukmė:14 kalendorinių dienų
  Veiksmas:Vietinės rinkliavos dydis koncertų, mugių, reklaminių akcijų ir kitų panašaus pobūdžio renginių, kuriuose prekiaujama alkoholiniais gėrimais, kai renginys organizuojamas S. Dariaus ir S. Girėno g. automobilių stovėjimo aikštelėje.
  Paslaugos suteikimo kaina:300 EUR
  Trukmė:14 kalendorinių dienų
  Veiksmas:Vietinės rinkliavos dydis koncertų, mugių, reklaminių akcijų ir kitų panašaus pobūdžio renginių, kuriuose prekiaujama alkoholiniais gėrimais, kai renginys organizuojamas kitose viešosiose vietose.
  Paslaugos suteikimo kaina:200 EUR
  Trukmė:14 kalendorinių dienų