Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Renginio organizatorius, norintis Savivaldybės viešojoje vietoje organizuoti renginį, arba filmo (vaizdo klipo) masinės scenos filmavimą, privalo turėti leidimą. Leidimą išduoda seniūnijos, kurioje bus organizuojamas renginys, seniūnas.

Atvejai, kuriais kreipiamasi:

- dėl leidimo organizuoti renginį išdavimo;

- dėl leidimo organizuoti renginį dublikato išdavimo;

- dėl leidimo organizuoti renginį galiojimo panaikinimo.

Renginio organizatorius arba filmo (vaizdo klipo) masinės scenos filmuotojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki renginio pateikia seniūnui prašymą leisti organizuoti renginį. Prie prašymo pridedami visi jame nurodyti dokumentai, gali būti pridedami ir kiti reikalingi dokumentai.

Jeigu renginys tuo pačiu metu organizuojamas keliose seniūnijose, renginio organizatorius privalo prašymą derinti su kiekvienu seniūnu. Leidimą renginiui organizuoti išduoda seniūnas, į kurį buvo kreiptasi su prašymu.

Jeigu organizatorius pateikia seniūnui prašymą, kuriame nurodyta renginio vieta ir laikas sutampa su Savivaldybės planuotu renginiu, įtrauktu į metų renginių kalendorių ir viešai paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt pirmenybė suteikiama Savivaldybės planuotam renginiui. Keli renginiai toje pačioje viešoje vietoje tuo pačiu laiku negalimi.

Atsižvelgdamas į Savivaldybės gyventojų interesus ir kitas svarbias aplinkybes (eismo organizavimą, žmonių saugumo užtikrinimą ir kt.) seniūnas gali pasiūlyti kitą renginio vietą ir laiką, nei prašoma. Organizatoriams atsisakius pakeisti vietą ar laiką, leidimas renginiui neišduodamas.

Apie atsisakymą išduoti leidimą renginio organizatorius informuojamas ne vėliau kaip prieš 5 dienas raštu. Rašte nurodomi tokio atsisakymo motyvai.

Jeigu renginys arba filmo (vaizdo klipo) masinės scenos filmavimas vyks kultūros paveldo teritorijoje ir joje bus montuojama scena ar kiti įrenginiai, renginio organizatorius schemą turi suderinti su kultūros paveldo objekto naudotoju arba savininku.

Renginio organizatorius privalo užtikrinti eismo saugumą ir viešąją tvarką renginio metu.

Prašymas nenagrinėjamas, jeigu:

- jis nepasirašytas renginio organizatoriaus;

- renginio organizatorius nevykdo seniūno reikalavimo iki nurodyto termino pateikti papildomus duomenis, reikalingus sprendimui priimti;

- pateiktas likus mažiau kaip 5 darbo dienoms iki renginio.

Leidimas organizuoti renginius privačiose teritorijose neišduodamas.

Renginys gali vykti darbo, poilsio ir švenčių dienomis nuo 7.00 val. iki 22.00 val. (vaikams ir nepilnamečiams skirti renginiai – iki 22.00 val.), išskyrus Joninių, kalėdinius, naujametinius ar kitus Savivaldybės ir valstybinius renginius, kurių laikas gali būti pratęstas pagal renginio organizatoriaus raštu arba elektroniniu būdu per elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.ltpateiktą prašymą leidimą išdavusio asmens sprendimu.

Jeigu renginys negali įvykti, iš anksto apie tai žinodamas, renginio organizatorius privalo pranešti seniūnui. Išduotas leidimas kitam renginiui negalioja.

Dėmesio! Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00056

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Renginio organizatorius, norintis Savivaldybės viešojoje vietoje organizuoti renginį, arba filmo (vaizdo klipo) masinės scenos filmavimą, privalo turėti leidimą. Leidimą išduoda seniūnijos, kurioje bus organizuojamas renginys, seniūnas.

Atvejai, kuriais kreipiamasi:

- dėl leidimo organizuoti renginį išdavimo;

- dėl leidimo organizuoti renginį dublikato išdavimo;

- dėl leidimo organizuoti renginį galiojimo panaikinimo.

Renginio organizatorius arba filmo (vaizdo klipo) masinės scenos filmuotojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki renginio pateikia seniūnui prašymą leisti organizuoti renginį. Prie prašymo pridedami visi jame nurodyti dokumentai, gali būti pridedami ir kiti reikalingi dokumentai.

Jeigu renginys tuo pačiu metu organizuojamas keliose seniūnijose, renginio organizatorius privalo prašymą derinti su kiekvienu seniūnu. Leidimą renginiui organizuoti išduoda seniūnas, į kurį buvo kreiptasi su prašymu.

Jeigu organizatorius pateikia seniūnui prašymą, kuriame nurodyta renginio vieta ir laikas sutampa su Savivaldybės planuotu renginiu, įtrauktu į metų renginių kalendorių ir viešai paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt pirmenybė suteikiama Savivaldybės planuotam renginiui. Keli renginiai toje pačioje viešoje vietoje tuo pačiu laiku negalimi.

Atsižvelgdamas į Savivaldybės gyventojų interesus ir kitas svarbias aplinkybes (eismo organizavimą, žmonių saugumo užtikrinimą ir kt.) seniūnas gali pasiūlyti kitą renginio vietą ir laiką, nei prašoma. Organizatoriams atsisakius pakeisti vietą ar laiką, leidimas renginiui neišduodamas.

Apie atsisakymą išduoti leidimą renginio organizatorius informuojamas ne vėliau kaip prieš 5 dienas raštu. Rašte nurodomi tokio atsisakymo motyvai.

Jeigu renginys arba filmo (vaizdo klipo) masinės scenos filmavimas vyks kultūros paveldo teritorijoje ir joje bus montuojama scena ar kiti įrenginiai, renginio organizatorius schemą turi suderinti su kultūros paveldo objekto naudotoju arba savininku.

Renginio organizatorius privalo užtikrinti eismo saugumą ir viešąją tvarką renginio metu.

Prašymas nenagrinėjamas, jeigu:

- jis nepasirašytas renginio organizatoriaus;

- renginio organizatorius nevykdo seniūno reikalavimo iki nurodyto termino pateikti papildomus duomenis, reikalingus sprendimui priimti;

- pateiktas likus mažiau kaip 5 darbo dienoms iki renginio.

Leidimas organizuoti renginius privačiose teritorijose neišduodamas.

Renginys gali vykti darbo, poilsio ir švenčių dienomis nuo 7.00 val. iki 22.00 val. (vaikams ir nepilnamečiams skirti renginiai – iki 22.00 val.), išskyrus Joninių, kalėdinius, naujametinius ar kitus Savivaldybės ir valstybinius renginius, kurių laikas gali būti pratęstas pagal renginio organizatoriaus raštu arba elektroniniu būdu per elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.ltpateiktą prašymą leidimą išdavusio asmens sprendimu.

Jeigu renginys negali įvykti, iš anksto apie tai žinodamas, renginio organizatorius privalo pranešti seniūnui. Išduotas leidimas kitam renginiui negalioja.

Dėmesio! Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Išduotas leidimas organizuoti renginį arba atsisakyta išduoti leidimą organizuoti renginį.
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą, prideda visus reikalingus dokumentus;
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymą;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas registruotu laišku – jo kopiją);
 3. Įstaigos, įmonės, organizacijos registravimo pažymėjimo kopiją, o fiziniai asmenys – verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo kopiją ar kito dokumento, suteikiančio teisę organizuoti renginį (jeigu prašymas pateikiamas registruotu laišku – visų šių dokumentų kopijas);
 4. Jeigu renginio teritorija nepriklauso savivaldybei – teritorijos savininko raštišką sutikimą dėl teritorijos organizuojamam renginiui panaudojimo;
 5. Jeigu renginyje bus naudojamos IV klasės civilinės pirotechnikos priemonės – licencijos vykdyti atitinkamą veiklą kopiją;
 6. Jeigu planuojamos sporto šakų varžybos, atitinkamos sporto šakos federacijos leidimą organizuoti numatomas varžybas konkrečioje vietoje;
 7. Planuojant parodomuosius aviacijos renginius (aviacijos šventes, demonstracinius skrydžius, apžvalginius žmonių skraidinimus ir pan. akcijas) – Civilinės aviacijos administracijos leidimo kopiją;
 8. Sutarties su švaros palaikymo ir teritorijos sutvarkymo įmone kopiją, jei tokia sutartis sudaryta;
 9. Sutarties su saugos tarnyba dėl viešosios tvarkos palaikymo ir renginio saugumo užtikrinimo kopija, jei tokia sutartis sudaryta;
 10. Mokomąjį pavedimą ar kasos kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta vietinė rinkliava (jei renginys komercinis). Prie prašymo turi būti pridedama renginio programa arba scenarijus. Jei Renginio organizatorius pateikia neišsamų ar netinkamai įformintą prašymą arba pateikia ne visus reikiamus dokumentus ar informaciją, kurių reikia Leidimui išduoti, seniūnija, kuriai pateiktas prašymas, per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo praneša pareiškėjui apie pateiktų dokumentų trūkumus.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vienkartiniai leidimai prekiauti alkoholiniais gėrimais renginyje ar prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu, yra išduodami atskira tvarka, sumokėjus nustatyto dydžio rinkliavos mokesčius.

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISAkmenės rajono savivaldybės administracijos Akmenės seniūnija
  tel.+37042559257
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISGenovaitė MačiuvienėAkmenės rajono savivaldybės administracijos Ventos seniūnijos seniūnė
  tel.+37042559633
  mob. tel.+37067037678
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISJūratė ŠiurkuvienėAkmenės rajono savivaldybės administracijos Papilės seniūnijos seniūnė
  tel.+37042559629
  mob. tel.+37068783942
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRasa StatkuvienėAkmenės rajono savivaldybės administracijos Kruopių seniūnijos seniūnė
  tel.+37042559636
  mob. tel.+37068733792
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRimvydas JuozapavičiusAkmenės rajono savivaldybės administracijos Naujosios Akmenės miesto seniūnijos seniūnas
  tel.+37042540630
  mob. tel.+37068733791
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISZigmantas StankusAkmenės rajono savivaldybės administracijos Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnijos seniūnas
  tel.+37042552550
  mob. tel.+37064646517
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas L.Petravičiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmenė
  Adresas internetewww.akmene.lt
  Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas188719391
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Akmenės rajono sav., Naujosios Akmenės miesto sen., Naujoji Akmenė, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132
  Interneto svetainė:
  Tel.:+370642557133
  Veiksmas:Už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančioje ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijoje išdavimą taikomas vienkartinis rinkliavos dydis 1. Už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei pri
  Paslaugos suteikimo kaina:50 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų
  Veiksmas:Jeigu nekomercinio renginio metu vykdoma prekyba ir / arba teikiamos paslaugos ir prekybos/paslaugų teikėjas remia renginį (tuo atveju paramos lėšos pagal paramos davėjo ir gavėjo susitarimą pervedamos į Akmenės rajono savivaldybės administraci
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų
  Veiksmas:Už renginius, kurie organizuojami nuo rugsėjo 30 dienos iki balandžio 30 dienos
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų