Apdorojama...

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams įvertinimas ir apskaičiavimas

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žemės ūkio pasėliams žalos paskaičiavimai

Suteikimo trukmė: 7 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS2551

Teikėjas

Druskininkų savivaldybės administracija
Druskininkų savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams įvertinimas ir apskaičiavimas

Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala žemės sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams, kurių žemės ūkio pasėliams buvo padaryta žalos, atlyginama, jeigu žemės ūkio pasėlių savininkas augina pasėlius pagal agrotechninius reikalavimus ir vykdo pasėlių apsaugojimo nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos priemones, patvirtintas Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikoje. Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo pateikia arba išsiunčia rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo. Seniūnijos seniūnas, gavęs pranešimą apie padarytą žalą, privalo tą pačią dieną pranešti medžioklės plotų naudotojui ir per 7 dienas organizuoti žalos įvertinimą, išskyrus atvejus, kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms.

1. Prisijungti prie elektroninių valdžios vartų; 2. paieškos laukelyje suvesti reikalingą paslaugą, spausti ant jos; 3. prisijungti per banką; 4. kiekviename žingsnyje sekti nurodymus, užpildyti reikiamus laukus; 5. užsakyti paslaugą.

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas;
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A92E17FDCD13/MUTZZzpCnG
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. D1-723/3D-669 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 486/359 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73ea58b0a2f611e4a82d9548fb36f682

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Joana Verbickienė
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja
tel. 831352365
joana.v@druskininkai.lt
 
 
Dangirdas Lukoševičius
Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
tel. 831352117
dangirdas.l@druskininkai.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasVilniaus al. 18, LT-66119, Druskininkai
Adresas internetehttp://www.druskininkai.lt
Įmonės kodas188776264
Adresas Lietuvoje:
Druskininkų sav., Druskininkai, Vilniaus al. 18, LT-66119
Interneto svetainė:
Tel. 8 313 55 355 Faks. 8 313 55 376, el. p.: info@druskininkai.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 7 Darbo dienos
Komentaras: 1. Žala įvertinama per 7 dienas nuo žemės, miško ar vandens telkinio savininko, valdytojo ar naudotojo prašymo gavimo seniūnijoje, išskyrus atvejus, kai dėl padarytos žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms (pasirenkamas laikotarpis, kada žala yra geriausiai matoma ir įmanoma įvertinti (surašomas Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apžiūros aktas). 2. Žala pinigine išraiška apskaičiuojama pagal einamųjų metų žemės ūkio veiklos subjekto (jei tvarkoma dvejybinė) pasėlio vidutinį derlingumą (t iš vieno ha) iki einamųjų metų gruodžio 31 d. arba savivaldybės (jei tvarkoma supaprastintoji arba netvarkoma jokia apskaita) pasėlio vidutinį derlingumą (t iš vieno ha) iki kitų metų balandžio 30 d.