Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
2024-07-10 00:00Nuo 2025 m. sausio 1 d., neturint galiojančios medicininės pažymos, negalios ir vairuotojo pažymėjimas.
Savo medicininės pažymos galiojimą galite pasitikrinti čia: Vairuotojų portalas
-
Apdorojama...
Apdorojama...

Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas

Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai. Ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo seniūnui pateikia rašytinį prašymą (laisvos formos prašymą) ir papildomus dokumentus dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo. Prašymą galima patekti Savivaldybės administracijos seniūnijų oficialiais elektroninio pašto adresais arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Prašymas ir visi pridedami dokumentai tą pačią dieną el. paštu pateikiami Klaipėdos rajono savivaldybės laukinių gyvūnų padarytos žalos įvertinimo komisijai. Komisija atlieka patikrą vietoje, įvertina padarytą žalą ir surašo medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apžiūros aktą, kurį pasirašo komisijos nariai ir kviesti asmenys. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos dydis turi būti įvertintas per 7 kalendorines dienas nuo atitinkamo žemės, miško ar vandens telkinio savininko, valdytojo ar naudotojo prašymo gavimo seniūnijoje, išskyrus atvejį, kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 kalendorinėms dienoms (šiuo atveju laikotarpį, kada žala yra geriausiai matoma ir ją įmanoma įvertinti, pasirenka savivaldybės komisija medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai įvertinti).

Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta nuostolių skaičiavimo komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo padarytos žalos apskaičiavimo dienos informuoja pareiškėjus apie apskaičiuotą padarytos žalos dydį (išsiunčiant informaciją el. paštu).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00019

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas

Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai. Ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo seniūnui pateikia rašytinį prašymą (laisvos formos prašymą) ir papildomus dokumentus dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo. Prašymą galima patekti Savivaldybės administracijos seniūnijų oficialiais elektroninio pašto adresais arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Prašymas ir visi pridedami dokumentai tą pačią dieną el. paštu pateikiami Klaipėdos rajono savivaldybės laukinių gyvūnų padarytos žalos įvertinimo komisijai. Komisija atlieka patikrą vietoje, įvertina padarytą žalą ir surašo medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apžiūros aktą, kurį pasirašo komisijos nariai ir kviesti asmenys. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos dydis turi būti įvertintas per 7 kalendorines dienas nuo atitinkamo žemės, miško ar vandens telkinio savininko, valdytojo ar naudotojo prašymo gavimo seniūnijoje, išskyrus atvejį, kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 kalendorinėms dienoms (šiuo atveju laikotarpį, kada žala yra geriausiai matoma ir ją įmanoma įvertinti, pasirenka savivaldybės komisija medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai įvertinti).

Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta nuostolių skaičiavimo komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo padarytos žalos apskaičiavimo dienos informuoja pareiškėjus apie apskaičiuotą padarytos žalos dydį (išsiunčiant informaciją el. paštu).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Rezultatas:
Išduotas aktas, patvirtinantis nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, arba pateikiamas motyvuotas atsakymas apie paslaugos nesuteikimą.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
 2. paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, įprastu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymą.
 2. Valdos valdytojo ar ūkininko (juridinio ar fizinio asmens) tapatybę patvirtinantį dokumentą: juridinio asmens registravimo pažymėjimą, Lietuvos Respublikos piliečio pasą; asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
 3. Jeigu prašymą teikia įgaliotas asmuo, įgaliojimą atstovauti ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 4. Žemės/miško sklypo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą ir sklypo plano kopiją.
 5. Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalo kopiją.
 6. Kitus dokumentus (vet. gydytojo pažymą ir t. t.), nuotraukas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISKristina Stulpinienė atsakinga už medžiojamų gyvūnų padarytą žalą ūkiniams gyvūnamsKomunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37067107130
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAkvilė Bazilienė atsakinga už medžiojamų gyvūnų padarytą žalą pasėliams, miškui ir hidrotechnikos įrenginiams Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
  tel.+37046452262
  mob. tel.+37069828165
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasKlaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
  Adresas internetehttp://www.klaipedos-r.lt
  Įmonės kodas188773688
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Klaipėdos rajono sav., Gargždų sen., Gargždai, Klaipėdos g. 2, LT-96130
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos dydis turi būti įvertintas per 7 kalendorines dienas nuo atitinkamo žemės, miško ar vandens telkinio savininko, valdytojo ar naudotojo prašymo gavimo seniūnijoje, išskyrus atvejį, kai dėl žalos pobūdž
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:7 darbo dienos