Apdorojama...

Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas

Suteikimo trukmė: 7 Darbo dienos

Kaina: null null

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS2551

Teikėjas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas

Paslauga suteikiama asmenims, kurie pateikia prašymą dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymo. Šiais nurodytais atvejais, padarytą žalą atlygina medžioklės plotų nudotojai arba valstybės vardu institucijos, nurodytos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatyme, kituose, šiame paslaugos teikimo aprašyme aprašyme nurodytuose teisėas aktuose.


Savivaldybės administracija per seniūnijas registruoja žemės, miško, vandens telkinių sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą, sudaro komisiją medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti. Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkams, valdytojams ir naudotojams dėl žemės ūkio pasėlių, miško ir hidrotechnikos įrenginių pakenkimo atlygina medžioklės plotų naudotojas šiais atvejais, kai:


1) žalos žemės ūkio pasėliams ar hidrotechnikos įrenginiams padaro kanopiniai žvėrys ar bebrai, jeigu juos medžioti nėra uždrausta ištisus metus;


2) kanopiniai žvėrys ar bebrai padaro žalos miškui, jeigu juos medžioti nėra uždrausta ištisus metus ir jeigu pagal Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų patvirtintą Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodiką apskaičiuota stipriai pažeistų bei žuvusių tikslinės rūšies medelių jaunuolynuose dalis viršija 20 procentų arba vyresnio amžiaus medynuose stipriai pažeistų perspektyvių tikslinės rūšies medžių dalis viršija 10 procentų ir jeigu neįvykdomi žvėrių, kurių sumedžiojimas yra limituojamas, sumedžiojimo limitai.


Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į atitinkamą seniūniją), atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymas informacinę sistemą.


Parengtas dokumentas išduodamas asmeniui, tiesiogiai atvykus į atitinkamą seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per e. pristatymas informacinę sistemą.  

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą;
3. Paslaugos vykdytojas, šiame paslaugos aprašyme nurodytuose teisės aktuose nustatyta tvarka, išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.A92E17FDCD13
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 486/359
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.78DDD9AF9502?faces-redirect=true
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. A1-2096 „Dėl komisijos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai Mažeikių rajone apskaičiuoti sudarymo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5a94daa0abd411e6b844f0f29024f5ac
CloseLietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.9F274C93E483

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Šerkšnėnų seniūnija
tel. +37044342425
[email protected]
 
 
 
Židikų seniūnija
Židikų seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37044343225
mob. +37065959677
[email protected]
 
Tirkšlių seniūnija
tel. +37044348234
mob. +37065630016
[email protected]
 
 
Reivyčių seniūnija
tel. +37044340504
mob. +37067847111
[email protected]
 
 
Mažeikių apylinkės seniūnija
tel. +37044327178
mob. +37037065944
[email protected]
 
 
Rūta Narmontienė
Šerkšnėnų seniūnijos vyriausioji specialistė
mob. +37061861472
[email protected]
 
 
Laižuvos seniūnija
mob. +37064029420
[email protected]
 
 
 
Viekšnių seniūnija
tel. +37044337413
[email protected]
 
 
 
Sedos seniūnija
tel. +37044346372
mob. +37065962299
 
 
 
Bendra informacija:
AdresasLaisvės g. 8, LT 89223, Mažeikiai
Adresas internetehttp://www.mazeikiai.lt/
Adresas Lietuvoje:
Mažeikių rajono sav., Mažeikių sen., Mažeikiai, Laisvės g. 8, LT-89223
Interneto svetainė:
Tel. (8 4) 4398204/98 200, Faks. (8 4) 4325844, el. p.: [email protected]
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 7 Darbo dienos
Komentaras: Žemės ūkio pasėliams ir miškui padarytos žalos dydis turi būti apskaičiuotas per 7 dienas nuo atitinkamo žemės, miško ar vandens telkinio savininko, valdytojo ar naudotojo prašymo gavimo seniūnijoje, išskyrus atvejį, kai dėl žalos pobūdžio jos dydis įmanomas nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms (šiuo atveju pasirenkamas laikotarpis, kada žala yra geriausiai matoma ir įmanoma įvertinti).