Apdorojama...

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas

Suteikimo trukmė: 20 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS2551

Teikėjas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės administracija per seniūnijas registruoja žemės, miško, vandens telkinių sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą, sudaro komisiją medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti.
Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkams, valdytojams ir naudotojams dėl žemės ūkio pasėlių, miško ir hidrotechnikos įrenginių pakenkimo atlygina medžioklės plotų naudotojas šiais atvejais, kai:
1) žalos žemės ūkio pasėliams ar hidrotechnikos įrenginiams padaro kanopiniai žvėrys ar bebrai, jeigu juos medžioti nėra uždrausta ištisus metus;
2) kanopiniai žvėrys ar bebrai padaro žalos miškui, jeigu juos medžioti nėra uždrausta ištisus metus ir jeigu pagal Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų patvirtintą Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodiką apskaičiuota stipriai pažeistų bei žuvusių tikslinės rūšies medelių jaunuolynuose dalis viršija 20 procentų arba vyresnio amžiaus medynuose stipriai pažeistų perspektyvių tikslinės rūšies medžių dalis viršija 10 procentų ir jeigu neįvykdomi žvėrių, kurių sumedžiojimas yra limituojamas, sumedžiojimo limitai.
Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo nustatyta tvarka valstybės vardu šiuose teisės aktuose nurodytos institucijos atlygina laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkams, valdytojams ir naudotojams, kai pakenkdami žemės ūkio pasėliams, miškui ir hidrotechnikos įrenginiams ją padarė medžiojamieji gyvūnai, kuriuos medžioti yra uždrausta ištisus metus, arba kai žalą ūkiniams gyvūnams padarė vilkai.
4. Komisijos funkcija – apskaičiuoti laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą.
5. Komisijos darbą organizuoja ir posėdžiams vadovauja Komisijos pirmininkas. Jam nesant, jo funkcijas vykdo Komisijos pirmininko pavaduotojas.
6. Žemės ūkio pasėliams ir miškui padarytos žalos dydis turi būti apskaičiuotas per 7 dienas nuo atitinkamo žemės, miško ar vandens telkinio savininko, valdytojo ar naudotojo prašymo gavimo seniūnijoje, išskyrus atvejį, kai dėl žalos pobūdžio jos dydis įmanomas nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms (šiuo atveju pasirenkamas laikotarpis, kada žala yra geriausiai matoma ir įmanoma įvertinti).
7. Komisija vyksta į vietą įvertinti padarytą žalą. Komisijos narių išvykimą į žemės ūkio pasėliams ir miškui padarytos žalos apžiūros ir žalos nustatymo vietą organizuoja Komisijos pirmininkas. Jam nesant, išvykimą organizuoja Komisijos pirmininko pavaduotojas.
8. Vietoje yra surašomas Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams, hidrotechnikos įrenginiams ir miškui įvertinti apžiūros aktas (priedas), kurį pasirašo visi apžiūroje dalyvavę komisijos nariai.
9. Į Komisijos narių atliekamą apžiūrą gali būti kviečiami ir medžiotojų būrelio ar klubo, kurio nuomojamame plote padaryta žala, vadovas ar jo atstovas, o taip pat ir pareiškėjas.
10. Padaryta žala pinigine išraiška apskaičiuojama ir tvirtinama Komisijos posėdyje, kuris yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių.

Asmuo pateikti prašymą gali: tiesiogiai, taip pat pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti kartu su reikiamais priedais, paštu ar per pasiuntinį, elektroniniu parašu pasirašytu elektroniniu laišku, siunčiant paslaugos teikėjo elektroniniu adresu konkrečiai seniūnijai.

Paslauga yra tarpinė. Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo išsiųsdami rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala žemės sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams, kurių žemės ūkio pasėliams buvo padaryta žalos, atlyginama, jeigu žemės ūkio pasėlių savininkas augina pasėlius pagal agrotechninius reikalavimus ir vykdo pasėlių apsaugojimo nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos priemones.

Prisijungti prie elektroninės valdžios vartų https://www.epaslaugos.lt/portal/

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A92E17FDCD13/hNIjPbVFFq
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 486/359
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.78DDD9AF9502/GYVQtQTgDv
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/llUxXLSnKl
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. A1-2096 „Dėl komisijos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai Mažeikių rajone apskaičiuoti sudarymo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5a94daa0abd411e6b844f0f29024f5ac

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Kornėlijus Kryžius
Viekšnių seniūnas
tel. +37044337413
mob. +37068750234
kornelijus.kryzius@mazeikiai.lt
 
Birutė Rekašienė
Laižuvos seniūnijos specialistė
tel. +37044344225
mob. +37064029420
birute.rekasiene@mazeikiai.lt
 
Julia Mockuvienė
Židikų seniūnijos specialistė
tel. +37044343225
mob. +37062195289
julia.mockuviene@mazeikiai.lt
 
Genovaitė Jurgutienė
Mažeikių apylinkės specialistė
tel. +37044327178
genovaite.jurgutiene@mazeikiai.lt
 
 
Rūta Narmontienė
Šerkšnėnų seniūnijos specialistė
mob. +37061861472
ruta.narmontiene@mazeikiai.lt
 
 
Asta Kesminienė
Tirkšlių seniūno pavaduotoja
tel. +37044339060
mob. +37065233716
asta.kesminiene@mazeikiai.lt
 
Nijolė Jovaišienė
Sedos seniūnijos specialistė
mob. +37065533456
nijole.jovaisiene@mazeikiai.lt
 
 
Daiva Mikienė
Tirkšlių seniūnijos specialistė
tel. +37044348234
daiva.mikiene@mazeikiai.lt
 
 
Valė Draukšienė
Sedos seniūnijos specialistė
tel. +37044346372
mob. +37060500580
vale.drauksiene@mazeikiai.lt
 
Vanda Mažrimienė
Reivyčių seniūnijos specialistė
tel. +37044340504
mob. +37067847111
vanda.mazrimiene@mazeikiai.lt
 
Stanislava Narbutienė
Šerkšnėnų seniūnijos specialistė
mob. +37061210082
stanislava.narbutiene@mazeikiai.lt
 
 
Arvydas Brazdauskis
Židikų seniūno pavaduotojas
tel. +37044343225
mob. +37063362216
arvydas.brazdauskis@mazeikiai.lt
 
Algimantas Kiudulas
Viekšnių seniūno pavaduotojas
tel. +37044337383
algimantas.kiudulas@mazeikiai.lt
 
 
Dalia Grabažienė
Mažeikių apylinkės specialistė
tel. +37044327178
mob. +37061450098
dalia.grabaziene@mazeikiai.lt
 
Angelė Klemenienė
Laižuvos seniūno pavaduotoja
mob. +37086160408
angele.klemeniene@mazeikiai.lt
 
 
Regina Gramienė
Reivyčių seniūno pavaduotoja
tel. +37044340684
mob. +37061450098
regina.gramiene@mazeikiai.lt
 
Bendra informacija:
AdresasLaisvės g. 8, LT 89223, Mažeikiai
Adresas internetehttp://www.mazeikiai.lt/
Adresas Lietuvoje:
Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikiai, Laisvės g. 8
Interneto svetainė:
Tel. (8 4) 4398204/98 200, Faks. (8 4) 4325844, el. p.: savivaldybe@mazeikiai.lt