Apdorojama...

Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas

Suteikimo trukmė: 20 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS3918

Teikėjas

Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims pagal Savivaldybės tarybos priimtus sprendimus Savivaldybės biudžeto sąskaita dėl šių mokesčių lengvatų: 1. žemės; 2. valstybinės žemės nuomos; 3. paveldimo turto; 4. nekilnojamojo turto.


Savivaldybės taryba savo sprendimu turi teisę mažinti nuomos mokestį už valstybinę žemę arba visai nuo jo atleisti. Teisę gauti mokesčio lengvatą turi gyvenantys ir veiklą vykdantys Savivaldybės teritorijoje juridiniai ir fiziniai asmenys. Lengvata taikoma ne didesniam kaip 3 ha žemės ūkio paskirties, 0,15 ha namų valdos, 0,50 ha kitos paskirties (kitos ne žemės ūkio paskirties, pramonės, sandėliavimo ir komercinės paskirties) valstybinės žemės plotui.


Mokesčio lengvata arba atleidimas nuo mokesčio gali būti vykdomas vadovaujantis šiais kriterijais: • sunki fizinio asmens ekonominė (socialinė) padėtis;

 • Savivaldybės įmonė, kuriai skiriama dotacija iš Savivaldybės biudžeto;

 • mokesčio mokėtojas yra nukentėjęs nuo gamtos stichijos ar gaisro.


Žemės sklypas, kuriam prašoma taikyti lengvatą, neturi būti apleistas. Tuo sklypu turi naudotis pats mokesčio mokėtojas.


Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys gauti individualią žemės nuomos mokesčio lengvatą, turi pateikti prašymą ir prašymą pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, pažymą apie įvykusį gaisrą).


Fiziniams asmenims nuomos mokestį už valstybinę žemę apskaičiuoja ir deklaracijas suformuoja Žemės ūkio skyrius iki kalendorinių metų spalio 15 d. Suformuotos deklaracijos su mokėjimo kvitais fiziniams asmenims išsiunčiamos paštu, elektroniniu paštu arba įteikiamos seniūnijų darbuotojų iki kalendorinių metų lapkričio 1 d.


Juridiniai asmenys nuomos mokestį už valstybinę žemę apskaičiuoja patys ir mokesčio deklaraciją ne vėliau kaip iki kalendorinių metų spalio 15 d. pateikia Žemės ūkio skyriui. Juridiniai asmenys pateikia du užpildytus deklaracijos egzempliorius, kurių vienas lieka Žemės ūkio skyriuje, o kitas patikrintas egzempliorius grąžinamas deklaraciją pateikusiam juridiniam asmeniui.


Nesumokėjus nuomos mokesčio už valstybinę žemę iki lapkričio 15 dienos, nuo kitos dienos pradedami skaičiuoti delspinigiai. Delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną pradelstą dieną nuo nesumokėtos sumos. Delspinigių tarifo dydis lygus tuo metu galiojančiam Finansų ministro įsakymu patvirtintam delspinigių dydžiui.


Fiziniams asmenims nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos gali būti suteikiamos, jeigu mokesčio mokėtojui per paskutinius dvejus kalendorinius metus Savivaldybės taryba nebuvo suteikusi mokesčių lengvatų ir asmens pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per paskutinius 6 mėnesius iki prašymo pateikimo datos, yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dydį ir atitinka vieną iš kriterijų: • mokesčio mokėtojo šeima neteko maitintojo;

 • mokesčio mokėtojas yra nepilnametis asmuo;

 • mokesčio mokėtojas yra asmuo, sukakęs senatvės pensijos amžių;

 • tėvams (įtėviams), auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių ar aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, tėvams (įtėviams) auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), kuris (kuri) vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį, jeigu šis mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, profesinės ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, augina vienas (viena).


Juridiniams asmenims mokesčių lengvatos gali būti suteikiamos, jeigu atitinka vieną iš kriterijų: • juridinis asmuo turi socialinės įmonės statusą ir nekilnojamasis turtas jam priklauso nuosavybės teise (lengvata taikoma ne daugiau kaip 2 metus);

 •  įmonė naujai įsikūrusi (lengvata taikoma ne daugiau kaip 2 metus);

 • įmonė per mokestinius metus parėmė rajono nevyriausybinių organizacijų, biudžetinių įstaigų veiklą ne mažesne nei 80 proc. priskaičiuoto nekilnojamojo turto mokesčio suma;

 • įmonės investicijos rajone sudaro ne mažiau kaip 500 000 Eur per metus (mokesčio lengvata taikoma iki trejų metų);

 • įmonėms, dalyvaujančioms Vietinio užimtumo iniciatyvų projektuose (nekilnojamojo turto mokestį sumažinti 1 MMA dydžiu vienerius metus už vieną sukurtą darbo vietą).


Prašymą dėl lengvatos suteikimo galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.203F697EF00C
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.203F697EF00C
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-10 nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F2BECA531C11
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T1-58 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/SAV.500950
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. sprendimas Nr. T1-62 „Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3eb077802e6f11e88ea9fc46d2024961
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T1-94 „Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/60336210495811e8ade598b2394a491d
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. T1-132 „Dėl 2018 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bafe72b079fb11e8ae2bfd1913d66d57
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimas Nr. T1-15 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/SAV.500971

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Justas Zabėla
Žemės ūkio skyriaus vedėjas
tel. +37045154115
dokumentai@pasvalys.lt
 
 
Dalia Petrėnienė
Finansų skyriaus vedėja
tel. +37045154104
dokumentai@pasvalys.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasVytauto Didžiojo a. 1. LT-39143 Pasvalys
Adresas internetehttp://www.pasvalys.lt
Darbo laikaspirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val. penktadieniais 8.00 - 15.45 val.
Įmonės kodas188753657
Adresas Lietuvoje:
Pasvalio rajono sav., Pasvalio miesto sen., Pasvalys, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143
Interneto svetainė:
Tel. (8 451) 54101, faks. (8 451) 54130, el. p.: info@pasvalys.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras: -