Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas

Ūkį registre, pagal asmens prašymą, registruoja savivaldybės administracija, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Jeigu ūkio žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis įregistruojamas asmens pasirinkimu vienoje iš jų. Paslauga teikiama fiziniam asmeniui, kuris vienas arba su partneriais užsiima žemės ūkio veikla ir/ar miškininkyste, o jo ūkis įregistruojamas Ūkininkų ūkių registre. Ūkis įregistruojamas Ūkininkų ūkių registre, jeigu asmuo atitinka Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nurodytas ūkininko veiklos sritis ir sąlygas. Registravimo duomenys įrašomi ir saugomi registro duomenų bazėse, o ūkio registravimui pateikti dokumentai – ūkininko ūkio byloje. Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Įregistravus ūkį Ūkininkų registre yra išduodamas Ūkininko pažymėjimas. Jeigu ūkiui įregistruoti pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys pasikeičia arba ūkyje įvyko pokyčių, atitinkamai turi būti pakeičiami arba atnaujinami duomenys ir Ūkininkų registre. Ūkininkui mirus, jeigu įpėdinis tęsia ūkio veiklą, ūkis gali būti įregistruojamas įpėdinio vardu.

Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą būtina atsiimti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, o sprendimą dėl neįregistruoto ūkininko ūkio galima atsiimti pasirinktinai: tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, gali būti išsiunčiamas asmeniui nurodytu el. paštu ar paštu arba susipažinti per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00010

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio įregistravimas ar išregistravimas

Ūkį registre, pagal asmens prašymą, registruoja savivaldybės administracija, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Jeigu ūkio žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis įregistruojamas asmens pasirinkimu vienoje iš jų. Paslauga teikiama fiziniam asmeniui, kuris vienas arba su partneriais užsiima žemės ūkio veikla ir/ar miškininkyste, o jo ūkis įregistruojamas Ūkininkų ūkių registre. Ūkis įregistruojamas Ūkininkų ūkių registre, jeigu asmuo atitinka Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nurodytas ūkininko veiklos sritis ir sąlygas. Registravimo duomenys įrašomi ir saugomi registro duomenų bazėse, o ūkio registravimui pateikti dokumentai – ūkininko ūkio byloje. Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Įregistravus ūkį Ūkininkų registre yra išduodamas Ūkininko pažymėjimas. Jeigu ūkiui įregistruoti pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys pasikeičia arba ūkyje įvyko pokyčių, atitinkamai turi būti pakeičiami arba atnaujinami duomenys ir Ūkininkų registre. Ūkininkui mirus, jeigu įpėdinis tęsia ūkio veiklą, ūkis gali būti įregistruojamas įpėdinio vardu.

Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą būtina atsiimti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, o sprendimą dėl neįregistruoto ūkininko ūkio galima atsiimti pasirinktinai: tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, gali būti išsiunčiamas asmeniui nurodytu el. paštu ar paštu arba susipažinti per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

Rezultatas:
Įregistruotas, išregistruotas ūkininko ūkis, perkeltas į kitą savivaldybę, atnaujinti, pakeisti duomenys, išregistruotas partneris iš ūkininko ūkio, išduotas ūkininko pažymėjimo dublikatas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę paraiškos formą;
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja paraišką ir priima sprendimą: patenkinti paraišką; atmesti paraišką, arba informuoja paslaugos gavėją dėl paraiškos papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas elektroninėmis priemonėmis.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Ūkiui įregistruoti pateikiami šie dokumentai:
 2. prašymas įregistruoti ūkį;
 3. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 4. ūkininku registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų kopijos;
 5. registruojamo asmens nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais naudojamo žemės sklypo plano arba schemos kopija;
 6. dokumento, patvirtinančio asmens profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopija.
 7. mokėjimo pavedimas (sąskaitos išrašas) su banko žyma ar kvitas apie sumokėtą valstybės rinkliavą už ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą. Kartu su dokumentų kopijomis pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai. Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais asmenimis (partneriais), turi būti papildomai pateikia:
 8. partnerių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
 9. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija;
 10. partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės teise priklausančios žemės nuosavybės teisę patvirtinančių ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų bei žemės sklypo plano arba schemos kopijos, jei partneriai bendrai veiklai skiria žemę;
 11. ūkininko sutuoktinio prašymas įregistruoti jį partneriu (jei nėra sudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis). Ūkininko ūkiui išregistruoti:
 12. Prašymas išregistruoti ūkį;
 13. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 14. jeigu duomenis teikia asmuo, įgaliotas atstovauti ūkininkui, – asmens, įgalioto atstovauti ūkininkui, įgaliojimų patvirtinimo dokumentą;
 15. jeigu buvo sudaryta ūkininko partnerių jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, ūkininko partnerio (-ių) pasirašytą laisvos formos sutikimas dėl ūkio išregistravimo. Ūkio duomenims atnaujinti ir (ar) keisti pateikiami:
 16. prašymas atnaujinti ir (arba) pakeisti duomenis;
 17. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 18. jeigu duomenis teikia asmuo, įgaliotas atstovauti ūkininkui: 3.
 19. asmeniui nustatyti asmens, įgalioto atstovauti ūkininkui, tapatybę patvirtinantis dokumentas; 3.
 20. asmens, įgalioto atstovauti ūkininkui, įgaliojimų patvirtinimo dokumentas;
 21. nepateiktus įregistruojant (pasikeitusius) pažymėjimus Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamojo daikto (žemės sklypų, statinių ar patalpų), valdomų valdos nario (-ių) nuosavybės ar Nekilnojamojo turto registre įregistruotos nuomos (panaudos) teise; Ūkio perkėlimui pateikiami:
 22. prašymas;
 23. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 24. įgaliojimas jeigu prašymą pateikia kitas asmuo;
 25. Ūkininko ūkio pažymėjimas. Partnerio išregistravimui iš ūkininko ūkio pateikiami:
 26. prašymas;
 27. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 28. įgaliojimas, jeigu prašymą pateikia kitas asmuo;
 29. partnerio sutikimas dėl išregistravimo. Ūkininko pažymėjimo dublikato išdavimui pateikiami:
 30. prašymas;
 31. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 32. įgaliojimas, jeigu prašymą pateikia kitas asmuo;
 33. sugadintas arba kitaip padarytas nebetinkamu naudoti Pažymėjimas;
 34. mokėjimo pavedimas (sąskaitos išrašas) su banko žyma ar kvitas apie sumokėtą valstybės rinkliavą už ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISŽeneta SeniūnienėŽemės ūkio skyriaus vedėja
  tel.+37044553135
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Kretingos rajono savivaldybės administracija
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Kretingos rajono sav., Kretingos miesto sen., Kretinga, Savanorių g. 29A, LT-97111
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Ūkininko ūkio įregistravimas
  Paslaugos suteikimo kaina:12 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų
  Veiksmas:Ūkininko ūkio duomenų keitimas
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų
  Veiksmas:Paslaugos rezultato dublikato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:12 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Ūkininko ūkio paveldėjimas
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų
  Veiksmas:Ūkininko ūkio perkėlimas į kitą savivaldybę
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų
  Veiksmas:Partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų
  Veiksmas:Ūkininko ūkio išregistravimas
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų