Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas

Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Utenos savivaldybės administracijos Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrių prašymą, ūkininko ūkio įregistravimui, duomenų pasikeitimo ar paveldėjimo įregistravimui, pažymėjimo dublikato išdavimui, perkėlimui į kitą savivaldybę, partnerio įregistravimui ar išregistravimui.

Duomenys teikiami tiesiogiai atvykus į Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrių arba elektroniniu būdu per el. valdžios vartų svetainę –www.epaslaugos.lt. Atsiimti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą pareiškėjas turi atvykti į Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrių.

Ūkį registre pagal asmens prašymą registruoja savivaldybės administracija, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Jeigu ūkio žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis įregistruojamas asmens pasirinkimu vienoje iš jų. Paslauga teikiama fiziniam asmeniui, kuris vienas arba su partneriais užsiima žemės ūkio veikla ir/ar miškininkyste, o jo ūkis įregistruojamas Ūkininkų ūkių registre. Ūkis įregistruojamas Ūkininkų ūkių registre, jeigu asmuo atitinka Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nurodytas ūkininko veiklos sritis ir sąlygas. Registravimo duomenys įrašomi ir saugomi registro duomenų bazėse, o ūkio registravimui pateikti dokumentai – ūkininko ūkio byloje. Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis. Įregistravus ūkį Ūkininkų registre yra išduodamas Ūkininko pažymėjimas. Pametęs ar kitaip praradęs įregistravimo pažymėjimą, ūkininkas privalo per 10 darbo dienų nacionaliniame laikraštyje paskelbti pažymėjimo negaliojimo faktą. Jeigu ūkiui įregistruoti pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys pasikeičia arba ūkyje įvyko pokyčių, atitinkamai turi būti pakeičiami arba atnaujinami duomenys ir Ūkininkų registre. Ūkininkui mirus, jeigu įpėdinis tęsia ūkio veiklą, ūkis gali būti įregistruojamas įpėdinio vardu. Kiekvienais kalendoriniais metais iki gruodžio 31 dienos ūkininkas privalo Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atnaujinti ūkio duomenis Ūkininkų ūkių registre. Jeigu ūkio duomenys nepasikeitė, ūkininkas privalo šį faktą patvirtinti.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00010

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio įregistravimas ar išregistravimas

Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Utenos savivaldybės administracijos Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrių prašymą, ūkininko ūkio įregistravimui, duomenų pasikeitimo ar paveldėjimo įregistravimui, pažymėjimo dublikato išdavimui, perkėlimui į kitą savivaldybę, partnerio įregistravimui ar išregistravimui.

Duomenys teikiami tiesiogiai atvykus į Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrių arba elektroniniu būdu per el. valdžios vartų svetainę –www.epaslaugos.lt. Atsiimti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą pareiškėjas turi atvykti į Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrių.

Ūkį registre pagal asmens prašymą registruoja savivaldybės administracija, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Jeigu ūkio žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis įregistruojamas asmens pasirinkimu vienoje iš jų. Paslauga teikiama fiziniam asmeniui, kuris vienas arba su partneriais užsiima žemės ūkio veikla ir/ar miškininkyste, o jo ūkis įregistruojamas Ūkininkų ūkių registre. Ūkis įregistruojamas Ūkininkų ūkių registre, jeigu asmuo atitinka Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nurodytas ūkininko veiklos sritis ir sąlygas. Registravimo duomenys įrašomi ir saugomi registro duomenų bazėse, o ūkio registravimui pateikti dokumentai – ūkininko ūkio byloje. Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis. Įregistravus ūkį Ūkininkų registre yra išduodamas Ūkininko pažymėjimas. Pametęs ar kitaip praradęs įregistravimo pažymėjimą, ūkininkas privalo per 10 darbo dienų nacionaliniame laikraštyje paskelbti pažymėjimo negaliojimo faktą. Jeigu ūkiui įregistruoti pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys pasikeičia arba ūkyje įvyko pokyčių, atitinkamai turi būti pakeičiami arba atnaujinami duomenys ir Ūkininkų registre. Ūkininkui mirus, jeigu įpėdinis tęsia ūkio veiklą, ūkis gali būti įregistruojamas įpėdinio vardu. Kiekvienais kalendoriniais metais iki gruodžio 31 dienos ūkininkas privalo Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atnaujinti ūkio duomenis Ūkininkų ūkių registre. Jeigu ūkio duomenys nepasikeitė, ūkininkas privalo šį faktą patvirtinti.

Rezultatas:
Įregistruotas, išregistruotas ūkininko ūkis, perkeltas į kitą savivaldybę, atnaujinti, pakeisti duomenys, išregistruotas partneris iš ūkininko ūkio, išduotas ūkininko pažymėjimo dublikatas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę paraiškos formą;
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja paraišką ir priima sprendimą: patenkinti paraišką; atmesti paraišką, arba informuoja paslaugos gavėją dėl paraiškos papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas elektroninėmis priemonėmis.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. a) Norint įregistruoti ūkininko ūkį pateikiami šie dokumentai:
 2. prašymas;
 3. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 4. ūkininku registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų kopijos;
 5. registruojamo asmens nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais naudojamo žemės sklypo plano arba schemos kopija;
 6. dokumento, patvirtinančio asmens profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopija;
 7. žemės sklypo naudojimo pagrindo patvirtinimo sutarties, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopija, jeigu naudojamas žemės sklypas nė vienam ūkio nariui nepriklauso nuosavybės teise, arba šių sutarčių sąrašą, kuriame būtų įrašyti sutarčių duomenys, patvirtintą duomenų teikėjo parašu ir teiginiu, kad jis atsako už pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą;
 8. mokėjimo pavedimas (sąskaitos išrašas) su banko žyma ar kvitas apie sumokėtą valstybės rinkliavą už ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą. Kartu su dokumentų kopijomis pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai. b) Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais asmenimis (partneriais), turi būti papildomai pateikti:
 9. partnerių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
 10. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija;
 11. partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės teise priklausančios žemės nuosavybės teisę patvirtinančių ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų bei žemės sklypo plano arba schemos kopijos, jei partneriai bendrai veiklai skiria žemę;
 12. ūkininko sutuoktinio prašymas įregistruoti jį partneriu (jei nėra sudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis). c) Norint išregistruoti Ūkininko ūkį pateikiami šie dokumentai:
 13. prašymas;
 14. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 15. jeigu duomenis teikia asmuo, įgaliotas atstovauti ūkininkui, – asmens, įgalioto atstovauti ūkininkui, įgaliojimų patvirtinimo dokumentą;
 16. jeigu buvo sudaryta ūkininko partnerių jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, ūkininko partnerio (-ių) pasirašytą laisvos formos sutikimą dėl ūkio išregistravimo. d) Esant įpėdiniams (po ūkininko mirties) ir norint tęsti ūkio veiklą toliau, pateikiami šie dokumentai:
 17. prašymas;
 18. notaro patvirtinta paveldėjimo teisės liudijimo kopija arba notaro išduoto liudijimo, patvirtinančio asmens teisę į paveldėjimą, kopija;
 19. ūkio įregistravimo pažymėjimas;
 20. dokumentai, kurie reikalingi kaip ir įregistruojant ūkininko ūkį be ar su partneriu (-iais). e) Norint atnaujinti ir (ar) keisti ūkininko ūkio duomenis pateikiami šie dokumentai:
 21. prašymas atnaujinti ir (arba) pakeisti duomenis;
 22. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 23. jeigu duomenis teikia asmuo, įgaliotas atstovauti ūkininkui: 3.
 24. asmeniui nustatyti asmens, įgalioto atstovauti ūkininkui, tapatybę patvirtinantis dokumentas; 3.
 25. asmens, įgalioto atstovauti ūkininkui, įgaliojimų patvirtinimo dokumentas;
 26. nepateiktus įregistruojant (pasikeitusius) pažymėjimus Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamojo daikto (žemės sklypų, statinių ar patalpų), valdomų valdos nario (-ių) nuosavybės ar Nekilnojamojo turto registre įregistruotos nuomos (panaudos) teise; valstybinės žemės, suteiktos valdos nariams laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti;
 27. nepateiktus įregistruojant (pasikeitusius) nekilnojamojo daikto naudojimo pagrindo patvirtinimo sutartis, neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, jeigu naudojamas nekilnojamasis daiktas nė vienam valdos nariui nepriklauso nuosavybės teise, arba šių sutarčių sąrašą, kuriame būtų nurodyti sutarčių duomenys, patvirtintą duomenų teikėjo parašu ir teiginiu, kad jis atsako už pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą. f) Norint perkelti Ūkininko ūkį pateikiami šie dokumentai:
 28. prašymas;
 29. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 30. įgaliojimas jeigu prašymą pateikia kitas asmuo;
 31. Ūkininko ūkio pažymėjimas. g) Norint iš Ūkininko ūkio išregistruoti partnerį pateikiami šie dokumentai:
 32. prašymas;
 33. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 34. įgaliojimas, jeigu prašymą pateikia kitas asmuo;
 35. partnerio sutikimas dėl išregistravimo. h) Norint gauti Ūkininko pažymėjimo dublikatą pateikiami šie dokumentai:
 36. prašymas;
 37. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 38. įgaliojimas, jeigu prašymą pateikia kitas asmuo;
 39. sugadintas arba kitaip padarytas nebetinkamu naudoti Pažymėjimas;
 40. mokėjimo pavedimas (sąskaitos išrašas) su banko žyma ar kvitas apie sumokėtą valstybės rinkliavą už ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISJolanta GuobaitėKaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vyr. specialistė
  tel.+37038964012
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasUtenio a. 4 , Utena
  Adresas internetehttp://www.utena.lt
  Darbo laikasPirmadienis 8.00-17.00 val. Antradienis 8.00-18.00 val. Trečiadienis 8.00-18.00 val. Ketvirtadienis 8.00-17.00 val. Penktadienis 8.00-17.00 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
  Įmonės kodas188710442
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Utenos rajono sav., Utenos miesto sen., Utena, Utenio a. 4, LT-28241
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Paslaugos rezultato dublikato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:12 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų
  Veiksmas:ūkininko ūkio duomenų keitimas, Ūkininko ūkio paveldėjimas, Ūkininko ūkio perkėlimas į kitą savivaldybę, Partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio, Ūkininko ūkio išregistravimas
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų