Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo kirsti, persodinti, kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

Paslauga apima leidimų ar sprendimų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius ne miško paskirties žemėje išdavimą Šakių rajono savivaldybės teritorijoje.

Saugotinus želdinius kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti galima tik turint savivaldybės vykdomosios institucijos išduotą leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius ar vadovaujantis galiojančiu savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu dėl saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo ir sumokėjus savivaldybės vykdomosios institucijos pagal aplinkos ministro tvirtinamus Želdinių atkuriamosios vertės įkainius apskaičiuotą želdinių atkuriamosios vertės kompensaciją.

Privačios žemės sklypo savininkas ar valstybinės žemės valdytojas, ketinantis kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius, savivaldybės vykdomajai institucijai pateikia prašymą dėl leidimo išdavimo.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00021

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimas

Paslauga apima leidimų ar sprendimų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius ne miško paskirties žemėje išdavimą Šakių rajono savivaldybės teritorijoje.

Saugotinus želdinius kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti galima tik turint savivaldybės vykdomosios institucijos išduotą leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius ar vadovaujantis galiojančiu savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu dėl saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo ir sumokėjus savivaldybės vykdomosios institucijos pagal aplinkos ministro tvirtinamus Želdinių atkuriamosios vertės įkainius apskaičiuotą želdinių atkuriamosios vertės kompensaciją.

Privačios žemės sklypo savininkas ar valstybinės žemės valdytojas, ketinantis kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius, savivaldybės vykdomajai institucijai pateikia prašymą dėl leidimo išdavimo.

Rezultatas:
Išduotas leidimas kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius arba priimtas motyvuotas atsakymas neišduoti leidimo.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą su reikalingais dokumentais;
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą – patenkinti prašymą arba motyvuotai atsisako išduoti leidimą ar sprendimą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku, el. paštu arba per e.pristatymas informacinę sistemą.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Nustatytos formos prašymas leisti kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius;
 2. žemės sklypo plano kopija;
 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teisę įregistruotą žemės sklypą kopija;
 4. įgaliojimo kopija, jei prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
 5. numatomų kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti medžių schema (schema gali būti parengta žemėlapio pagrindu arba nubraižyta laisva forma, pažymint želdinių augimo vietą, rūšis, skaičių, skersmenį);
 6. bendrijos ar gyventojų susirinkimo protokolo, patvirtinančio, kad šiam prašymui pritarta paprasta balsų dauguma (50 proc. plius 1 balsas), kopija arba išrašas (jei taikoma);
 7. prašomų kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti ar intensyviai genėti saugotinų medžių ar krūmų nuotrauka;
 8. želdinių būklės ekspertizės išvada (jeigu atliekama).
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Paslauga teikiama neatlygintinai, jei šalinant saugotinus želdinius nereikia sumokėti želdinių atkuriamosios vertės. Kitais atvejais leidimas ar sprendimas išduodamas sumokėjus želdinių atkuriamosios vertės įkainius, kurie numatyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISKristina JuodvalkienėŪkio architektūros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė
  tel.+37034566136
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Šakių rajono savivaldybės administracija
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šakių rajono sav., Šakių sen., Šakiai, Bažnyčios g. 4, LT-71120
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šakių rajono sav., Šakių sen., Šakiai, Bažnyčios g. 4, LT-71115
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:nuo visų dokumentų, reikalingų leidimui ar sprendimui gauti, pateikimo dienos
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų