Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems įregistruoti / atnaujinti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre. Kilus neaiškumams dėl...

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00011

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas

Žemės ūkio valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre (toliau – Registras) pagal asmens prašymą registruoja savivaldybės administracija, kurios teritorijoje yra asmens žemė. Jeigu asmens žemė yra keliose savivaldybėse, žemės ūkio valda įregistruojama asmens pasirinkimu vienoje iš jų. Registravimo duomenys įrašomi ir saugomi registro duomenų bazėse, o žemės ūkio valdos registravimui pateikti dokumentai – teisės aktuose nustatyta tvarka. Vieno asmens vardu gali būti įregistruota tik viena žemės ūkio valda.

Valdų duomenys atnaujinami:

1. Kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jeigu valdos duomenys nepasikeitė, Registro duomenų teikėjas privalo šį faktą patvirtinti;

2. Valdos valdytojui mirus, kai įpėdinis pageidauja perregistruoti valdą savo vardu;

3. Valdos valdytojo pageidavimu pasikeitus valdos duomenims. Valdos duomenys gali būti atnaujinti daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus.

Valda išregistruojama iš Registro:

1. Registro duomenų teikėjo prašymu;

2. Įpėdinio prašymu, mirus valdos valdytojui;

3. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, praėjus vieneriems metams po valdos valdytojo mirties, jeigu nėra įpėdinio ir veikla toliau netęsiama;

4. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, jeigu įregistruotos Registre valdos duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus.

Partneris iš žemės ūkio valdos išregistruojamas pasibaigus jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai.

Prašymą, žemės ūkio valdų registravimui, atnaujinimui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus atsakingą asmenį, L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, atsiuntus pranešimą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu. [email protected]. arba per e. pristatymas informacinę sistemą, www.epaslaugos.lt.

Atsakymas apie suteiktą paslaugą teikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus atsakingą specialistą, L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per e. pristatymas informacinę sistemą.

Dėmesio!

Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Rezultatas:
Įregistruota, išregistruota žemės ūkio valda Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, atnaujinti / pakeisti duomenys.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
 2. Paslaugos teikėjas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
 3. Paslaugos teikėjas įregistruoja žemės ūkio valdą, išregistruoja, atnaujina, keičia duomenis;
 4. Paslaugos gavėjo pageidavimu jam išduodamas dokumentas, kuriame pateikiami duomenys, įvesti į duomenų bazę registruojant valdą arba atnaujinant jos duomenis, pranešimas apie valdos įregistravimą arba duomenų atnaujinimą;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos teikėjas informuoja paslaugos gavėją prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. a) Norint įregistruoti žemės ūkio valdą pateikiami šie dokumentai:
 2. Prašymas;
 3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 4. Žemės ūkio valdos valdytoju registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų kopijos;
 5. Dokumento, patvirtinančio išsilavinimą žemės ūkio srityje, kopija;
 6. Žemės sklypo naudojimo pagrindo patvirtinimo sutarties, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopija, jeigu naudojamas žemės sklypas nė vienam žemės ūkio valdos nariui nepriklauso nuosavybės teise, arba šių sutarčių sąrašą, kuriame būtų įrašyti sutarčių duomenys, patvirtintą duomenų teikėjo parašu ir teiginiu, kad jis atsako už pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą;
 7. Jeigu prašymą teikia asmuo, įgaliotas atstovauti valdos valdytojui registro tvarkytojo įstaigose, jis pateikia tapatybę ir įgaliojimus patvirtinantį dokumentą;
 8. Ekologinės gamybos ūkio statuso sertifikatą (jeigu šis statusas suteiktas). Kartu su dokumentų kopijomis pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai. b) Norint išregistruoti žemės ūkio valdą pateikiami šie dokumentai:
 9. Prašymas;
 10. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 11. Jeigu duomenis teikia asmuo, įgaliotas atstovauti valdos valdytojui jis pateikia tapatybę ir įgaliojimus patvirtinantį dokumentą;
 12. Jeigu buvo sudaryta valdos partnerių jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, valdos valdytojo partnerio (-ių) pasirašytą laisvos formos sutikimas dėl valdos išregistravimo. c) Norint atnaujinti ir (ar) keisti žemės valdos duomenis pateikiami šie dokumentai:
 13. Prašymas;
 14. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 15. Jeigu duomenis teikia asmuo, įgaliotas atstovauti valdos valdytojui jis pateikia tapatybę ir įgaliojimus patvirtinantį dokumentą;
 16. Nepateiktus įregistruojant (pasikeitusius) pažymėjimus Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamojo daikto (žemės sklypų, statinių ar patalpų), valdomų valdos nario (-ių) nuosavybės ar Nekilnojamojo turto registre įregistruotos nuomos (panaudos) teise; valstybinės žemės, suteiktos valdos nariams laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti;
 17. Nepateiktus įregistruojant (pasikeitusius) nekilnojamojo daikto naudojimo pagrindo patvirtinimo sutartis, neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, jeigu naudojamas nekilnojamasis daiktas nė vienam valdos nariui nepriklauso nuosavybės teise, arba šių sutarčių sąrašą, kuriame būtų nurodyti sutarčių duomenys, patvirtintą duomenų teikėjo parašu ir teiginiu, kad jis atsako už pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą. d) Norint išregistruoti partnerį iš žemės ūkio valdos pateikiami pateikiami šie dokumentai:
 18. Valdos valdytojo prašymas;
 19. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 20. Įgaliojimas, jeigu prašymą pateikia kitas asmuo;
 21. Partnerio sutikimas dėl išregistravimo. e) Žemės ūkio valdos valdytojui mirus, jeigu yra įpėdinių ir žemės ūkio veikla toliau tęsiama, savivaldybės administracijai pateikiami:
 22. Prašymas;
 23. Notaro patvirtinta paveldėjimo teisės liudijimo kopija arba notaro išduoto liudijimo, patvirtinančio asmens teisę į paveldėjimą, kopija;
 24. Dokumentai, kurie reikalingi kaip ir įregistruojant žemės ūkio valdą be ar su partneriu (-iais).
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISJūratė BobeliakŽemės ūkio specialistė (Papilės seniūnija)
  tel.+37042532774
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRima GradeckienėŽemės ūkio specialistė (Kruopių seniūnija)
  tel.+37042543533
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVirginija ŠemeklienėŽemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus Vyriausioji specialistė
  tel.+37042559776
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAldona BadaukienėŽemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus konsultantė (Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija)
  tel.+37042559780
  mob. tel.+37062045739
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRasa GadeikytėŽemės ūkio specialistė (Akmenės seniūnija)
  tel.+37042555092
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas L.Petravičiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmenė
  Adresas internetewww.akmene.lt
  Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas188719391
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Akmenės rajono sav., Naujosios Akmenės miesto sen., Naujoji Akmenė, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132
  Interneto svetainė:
  Tel.:+370642557133
  Veiksmas:
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų