Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas

Žemės ūkio ir kaimo valdos įregistravimo/registro duomenų atnaujinimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00011

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas

Kiekviena žemės ūkio valda turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, gali užsiimti žemės ūkio veikla nesteigdamas įmonės.

Valdų duomenys atnaujinami:

· Kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jeigu valdos duomenys nepasikeitė, Registro duomenų teikėjas privalo šį faktą patvirtinti;

· Valdos valdytojui mirus, kai įpėdinis pageidauja perregistruoti valdą savo vardu;

· Valdos valdytojo pageidavimu pasikeitus valdos duomenims. Valdos duomenys gali būti atnaujinti daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus.

Valda išregistruojama iš Registro:

· Registro duomenų teikėjo prašymu;

· Įpėdinio prašymu, mirus valdos valdytojui;

· Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, praėjus vieneriems metams po valdos valdytojo mirties, jeigu nėra įpėdinio ir veikla toliau netęsiama;

· Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, jeigu įregistruotos Registre valdos duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus.

Partneris iš žemės ūkio valdos išregistruojamas pasibaigus jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai. Norėdamas žemės ūkio valdą įregistruoti, atnaujinti, išregistruoti, pakeisti duomenis mirus valdos valdytojui, išregistruoti partnerį iš žemės ūkio valdos, duomenų teikėjas kreipiasi į savivaldybės administraciją arba savarankiškai per Elektroninių valdžios vartų portalą. Pranešimas apie valdos įregistravimą, duomenų atnaujinimą, pakeitimą, žemės ūkio valdos išregistravimą paslaugos gavėjui išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją (Vasario 16 – osios g. 62, Šiauliai, Savivaldybės priimamasis, 3 langelis).

Įregistruota, išregistruota žemės ūkio valda Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, atnaujinti / pakeisti duomenys.
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema (paslaugos teikimo aprašymo priedas Nr.
Prašymo nagrinėjimas
  Paslaugos rezultato suteikimas
  1. .

  Paslaugos teikimo proceso schema

  Paslaugos inicijavimo forma
  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Žemės ūkio valdai įregistruoti pateikiami: 1.
  2. Prašymas; 1.
  3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 1.
  4. Žemės ūkio valdos valdytoju registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų kopijos; 1.
  5. Dokumento, patvirtinančio išsilavinimą žemės ūkio srityje, kopija; 1.
  6. Žemės sklypo naudojimo pagrindo patvirtinimo sutarties, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopija, jeigu naudojamas žemės sklypas nė vienam žemės ūkio valdos nariui nepriklauso nuosavybės teise, arba šių sutarčių sąrašą, kuriame būtų įrašyti sutarčių duomenys, patvirtintą duomenų teikėjo parašu ir teiginiu, kad jis atsako už pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą; 1.
  7. Jeigu prašymą teikia asmuo, įgaliotas atstovauti valdos valdytojui registro tvarkytojo įstaigose, jis pateikia tapatybę ir įgaliojimus patvirtinantį dokumentą; 1.
  8. Ekologinės gamybos ūkio statuso sertifikatą (jeigu šis statusas suteiktas).
  9. Žemės ūkio valdai išregistruoti pateikiami: 2.
  10. Prašymas; 2.
  11. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 2.
  12. Jeigu duomenis teikia asmuo, įgaliotas atstovauti valdos valdytojui jis pateikia tapatybę ir įgaliojimus patvirtinantį dokumentą; 2.
  13. Jeigu buvo sudaryta valdos partnerių jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, valdos valdytojo partnerio (-ių) pasirašytą laisvos formos sutikimas dėl valdos išregistravimo.
  14. Žemės valdos duomenims atnaujinti ir (ar) pakeisti pateikiami: 3.
  15. Prašymas; 3.
  16. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 3.
  17. Jeigu duomenis teikia asmuo, įgaliotas atstovauti valdos valdytojui jis pateikia tapatybę ir įgaliojimus patvirtinantį dokumentą; 3.
  18. Nepateiktus įregistruojant (pasikeitusius) pažymėjimus Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamojo daikto (žemės sklypų, statinių ar patalpų), valdomų valdos nario (-ių) nuosavybės ar Nekilnojamojo turto registre įregistruotos nuomos (panaudos) teise; valstybinės žemės, suteiktos valdos nariams laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti; 3.
  19. Nepateiktus įregistruojant (pasikeitusius) nekilnojamojo daikto naudojimo pagrindo patvirtinimo sutartis, neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, jeigu naudojamas nekilnojamasis daiktas nė vienam valdos nariui nepriklauso nuosavybės teise, arba šių sutarčių sąrašą, kuriame būtų nurodyti sutarčių duomenys, patvirtintą duomenų teikėjo parašu ir teiginiu, kad jis atsako už pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą; 3.
  20. Notaro patvirtinta paveldėjimo teisės liudijimo kopija arba notaro išduoto liudijimo, patvirtinančio asmens teisę į paveldėjimą, kopija, jeigu žemės ūkio valdos valdytojui mirus yra įpėdinių ir žemės kilo veikla toliau tęsiama.
  21. Išregistruoti partnerį iš žemės ūkio valdos pateikiami: 4.
  22. Valdos valdytojo prašymas; 4.
  23. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 4.
  24. Įgaliojimas, jeigu prašymą pateikia kitas asmuo; 4.
  25. Partnerio sutikimas dėl išregistravimo. Kartu su dokumentų kopijomis pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai.
  Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

   Administracinė paslauga yra galutinė.

   Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

   NENURODYTA-PASISRita ŠilingienėMiesto ūkio ir aplinkos skyriaus Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyrio vyr. specialistė
   tel.+37041596317
   [email protected]
   Bendra informacija:
   Adresas Vasario 16-osios 62, LT-76295, Šiauliai
   Adresas internete www.siauliai.lt
   Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
   Įmonės kodas 188771865
   Adresas:
   LIETUVOS RESPUBLIKA, Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295
   Interneto svetainė:
   Tel.:+37041509490
   Veiksmas:
   Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
   Trukmė:3 darbo dienos