Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
2024-07-10 00:00Nuo 2025 m. sausio 1 d., neturint galiojančios medicininės pažymos, negalios ir vairuotojo pažymėjimas.
Savo medicininės pažymos galiojimą galite pasitikrinti čia: Vairuotojų portalas
-
Apdorojama...
Apdorojama...

Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas

Fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą Registre, gali užsiimti žemės ūkio veikla nesteigdamas įmonės.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00011

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas

Kiekviena žemės ūkio valda turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (toliau – Registras). Fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą Registre, gali užsiimti žemės ūkio veikla nesteigdamas įmonės. Valdų duomenys atnaujinami:
1. kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jeigu valdos duomenys nepasikeitė, Registro duomenų teikėjas privalo šį faktą patvirtinti;
2. valdos valdytojui mirus, kai įpėdinis pageidauja perregistruoti valdą savo vardu;
3. valdos valdytojo pageidavimu pasikeitus valdos duomenims. Valdos duomenys gali būti atnaujinti daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus.

Valda išregistruojama iš Registro:
1. Registro duomenų teikėjo prašymu;
2. įpėdinio prašymu, mirus valdos valdytojui;
3. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, praėjus vieneriems metams po valdos valdytojo mirties, jeigu nėra įpėdinio ir veikla toliau netęsiama;
4. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, jeigu įregistruotos Registre valdos duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus. Partneris iš žemės ūkio valdos išregistruojamas pasibaigus jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai. Norėdamas žemės ūkio valdą įregistruoti, atnaujinti, išregistruoti, pakeisti duomenis mirus valdos valdytojui, išregistruoti partnerį iš žemės ūkio valdos, duomenų teikėjas kreipiasi į tą seniūniją, kurios teritorijoje yra valdos centras arba savarankiškai per Elektroninių valdžios vartų portalą. Pranešimas apie valdos įregistravimą, duomenų atnaujinimą, pakeitimą, žemės ūkio valdos išregistravimą paslaugos gavėjui išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją ar Žemės ūkio skyrių.

Rezultatas:
Įregistruota, išregistruota žemės ūkio valda Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, atnaujinti / pakeisti duomenys.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Atsakymas (sprendimas) gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo gavimo dienos  Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, Šiauliai) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo gavimo dienos  Regionų administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, pateikiant skundą per elektroninių paslaugų portalą e.teismas.lt arba popierine forma bet kuriuose Regionų administracinio teismo rūmuose.
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia prašymo formą su reikalingais dokumentais. Prašymas priimamas tiesiogiai asmeniui atvykus į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu paštu, prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos vykdytojas sutikrina pateiktus dokumentus, ar pateikti visi dokumentai ir jie atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jei pateikti ne visi duomenys ir dokumentai, informuoja paslaugos gavėją dėl informacijos papildymo.
 2. Jei dokumentai reikalavimus atitinka, paslaugos vykdytojas prisijungia ir suveda duomenis į Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro administravimo portalą (VURAP).
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui pranešimas apie valdos įregistravimą arba duomenų atnaujinimą, pataisymą, pakeitimą, papildymą, valdos duomenų išrašas iš Registro duomenų bazės pateikiamas jo pasirinktu būdu: tiesiogiai atvykus į instituciją, registruotu laišku ar elektroniniu laišku.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
 2. asmens, įgalioto atstovauti valdos valdytojui, įgaliojimų patvirtinimo dokumentą;
 3. žemės nuosavybės dokumentus;
 4. valstybinės žemės sklypo naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus;
 5. žemės nuomos, panaudos sutartis;
 6. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, jeigu valda bus registruojama partnerystės pagrindu;
 7. susitarimą dėl jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties nutraukimo;
 8. sutikimą dėl partnerio išregistravimo;
 9. ekologinės gamybos ūkio statuso sertifikatus, jeigu prašyme įregistruoti valdą bus pažymėtas ekologinio ūkininkavimo metodas;
 10. sutartis dėl srutų išlaistymo, mėšlo pardavimo (perleidimo), jeigu prašyme įregistruoti valdą bus nurodytos tokios sutartys;
 11. mirties faktą liudijančią medicininę pažymą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas
 1. Duomenys iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro
 2. Duomenys iš Lietuvos erdvinės informacijos portalo
 3. Duomenys iš Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos

Prašymas raštu, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

GINKŪNŲ SENIŪNIJAVilija Kvasienė Ginkūnų seniūnijos seniūnė
tel.+37041372347
[email protected]
GRUZDŽIŲ SENIŪNIJAEgidijus MartinaitisGruzdžių seniūnijos Žemės ūkio specialistas
tel.+37061151306
[email protected]
KUŽIŲ SENIŪNIJAVirgina BartaševičienėKužių seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel.+37041375333
[email protected]
KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJI SENIŪNIJARimantas ValkerisKuršėnų kaimiškosios seniūnijos žemės ūkio specialistas
tel.+37041508070
[email protected]
RAUDĖNŲ SENIŪNIJAJolanta GlodenienėRaudėnų seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel.+37041376615
[email protected]
KAIRIŲ SENIŪNIJARamutė VaidžiulienėKairių seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel.+37041374180
[email protected]
MEŠKUIČIŲ SENIŪNIJAVirginija PukienėMeškuičių seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel.+37041370545
[email protected]
BUBIŲ SENIŪNIJALineta KardašienėBubių seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel.+37041388684
[email protected]
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUSJolita ZakrėŠiaulių rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
tel.+37041596676
[email protected]
ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJI SENIŪNIJAStefanija DereškevičienėŠiaulių kaimiškosios seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel.+37041596694
[email protected]
ŠAKYNOS SENIŪNIJAVilma GriškuvienėŠakynos seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel.+37041377636
[email protected]
Bendra informacija:
Adresas Vilniaus g. 263, LT-76337, Šiauliai
Telefonas 
Faksas 
El. paštas
+ 370 41 59 66 42; +370 41 59 66 72
[email protected]
Darbo laikas     I-IV 8:00-17:00, V 8:00–15:45. Pietų pertrauka: 12:00–12:45
Adresas:
LIETUVOS RESPUBLIKA, Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Vilniaus g. 263, LT-76337
Interneto svetainė:
Tel.:+37041596642
Veiksmas:
Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
Trukmė:10 darbo dienų