Apdorojama...

Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre arba partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos

Kiekviena žemės ūkio valda turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, gali užsiimti žemės ūkio veikla nesteigdamas įmonės. Valdų duomenys atnaujinami:
1. Kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jeigu valdos duomenys nepasikeitė, Registro duomenų teikėjas privalo šį faktą patvirtinti.
2. Valdos valdytojui mirus, kai įpėdinis pageidauja perregistruoti valdą savo vardu.
3. Valdos valdytojo pageidavimu pasikeitus valdos duomenims. Valdos duomenys gali būti atnaujinti daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus.
Valda išregistruojama iš Registro:
1. Registro duomenų teikėjo prašymu.
2. Įpėdinio prašymu, mirus valdos valdytojui.
3. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, praėjus vieneriems metams po valdos valdytojo mirties, jeigu nėra įpėdinio ir veikla toliau netęsiama.
4. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, jeigu įregistruotos Registre valdos duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus.
Partneris iš žemės ūkio valdos išregistruojamas pasibaigus jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai. Norėdamas žemės ūkio valdą įregistruoti, atnaujinti, išregistruoti, pakeisti duomenis mirus valdos valdytojui, išregistruoti partnerį iš žemės ūkio valdos, duomenų teikėjas kreipiasi į Savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus 320 kab. Sėlių a.22, Zarasai arba pas specialistus seniūnijose, arba savarankiškai per Elektroninių valdžios vartų portalą. Pranešimas apie valdos įregistravimą, duomenų atnaujinimą, pakeitimą, žemės ūkio valdos išregistravimą paslaugos gavėjui išduodamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyrių arba specialistus seniūnijose.
 

Suteikimo trukmė: 1 darbo diena

Kaina: Neatlygintinai

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Zarasų rajono savivaldybės administracija
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre arba partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos
Kiekviena žemės ūkio valda turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, gali užsiimti žemės ūkio veikla nesteigdamas įmonės. Valdų duomenys atnaujinami:
1. Kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jeigu valdos duomenys nepasikeitė, Registro duomenų teikėjas privalo šį faktą patvirtinti.
2. Valdos valdytojui mirus, kai įpėdinis pageidauja perregistruoti valdą savo vardu.
3. Valdos valdytojo pageidavimu pasikeitus valdos duomenims. Valdos duomenys gali būti atnaujinti daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus.
Valda išregistruojama iš Registro:
1. Registro duomenų teikėjo prašymu.
2. Įpėdinio prašymu, mirus valdos valdytojui.
3. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, praėjus vieneriems metams po valdos valdytojo mirties, jeigu nėra įpėdinio ir veikla toliau netęsiama.
4. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, jeigu įregistruotos Registre valdos duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus.
Partneris iš žemės ūkio valdos išregistruojamas pasibaigus jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai. Norėdamas žemės ūkio valdą įregistruoti, atnaujinti, išregistruoti, pakeisti duomenis mirus valdos valdytojui, išregistruoti partnerį iš žemės ūkio valdos, duomenų teikėjas kreipiasi į Savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus 320 kab. Sėlių a.22, Zarasai arba pas specialistus seniūnijose, arba savarankiškai per Elektroninių valdžios vartų portalą. Pranešimas apie valdos įregistravimą, duomenų atnaujinimą, pakeitimą, žemės ūkio valdos išregistravimą paslaugos gavėjui išduodamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyrių arba specialistus seniūnijose.
 

1. Žemės ūkio valdai įregistruoti pateikiami:
1.1. prašymas;
1.2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
1.3. žemės ūkio valdos valdytoju registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų kopijos;
1.4. dokumento, patvirtinančio išsilavinimą žemės ūkio srityje, kopija;
1.5. žemės sklypo naudojimo pagrindo patvirtinimo sutarties, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopija, jeigu naudojamas žemės sklypas nė vienam žemės ūkio valdos nariui nepriklauso nuosavybės teise, arba šių sutarčių sąrašą, kuriame būtų įrašyti sutarčių duomenys, patvirtintą duomenų teikėjo parašu ir teiginiu, kad jis atsako už pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą;
1.6. jeigu prašymą teikia asmuo, įgaliotas atstovauti valdos valdytojui registro tvarkytojo įstaigose, jis pateikia tapatybę ir įgaliojimus patvirtinantį dokumentą;
1.7. Ekologinės gamybos ūkio statuso sertifikatą (jeigu šis statusas suteiktas).
2. Žemės ūkio valdai išregistruoti pateikiami:
2.1. prašymas;
2.2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3.3. jeigu duomenis teikia asmuo, įgaliotas atstovauti valdos valdytojui jis pateikia tapatybę ir įgaliojimus patvirtinantį dokumentą;
2.4. jeigu buvo sudaryta valdos partnerių jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, valdos valdytojo partnerio (-ių) pasirašytą laisvos formos sutikimas dėl valdos išregistravimo. 3. Žemės valdos duomenims atnaujinti ir (ar) pakeisti pateikiami:
3.1. prašymas;
3.2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3.3. jeigu duomenis teikia asmuo, įgaliotas atstovauti valdos valdytojui jis pateikia tapatybę ir įgaliojimus patvirtinantį dokumentą;
3.4. nepateiktus įregistruojant (pasikeitusius) pažymėjimus Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamojo daikto (žemės sklypų, statinių ar patalpų), valdomų valdos nario (-ių) nuosavybės ar Nekilnojamojo turto registre įregistruotos nuomos (panaudos) teise; valstybinės žemės, suteiktos valdos nariams laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti;
3.5. nepateiktus įregistruojant (pasikeitusius) nekilnojamojo daikto naudojimo pagrindo patvirtinimo sutartis, neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, jeigu naudojamas nekilnojamasis daiktas nė vienam valdos nariui nepriklauso nuosavybės teise, arba šių sutarčių sąrašą, kuriame būtų nurodyti sutarčių duomenys, patvirtintą duomenų teikėjo parašu ir teiginiu, kad jis atsako už pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą;
3.6. notaro patvirtinta paveldėjimo teisės liudijimo kopija arba notaro išduoto liudijimo, patvirtinančio asmens teisę į paveldėjimą, kopija,  jeigu žemės ūkio valdos valdytojui mirus yra įpėdinių ir žemės ūkio veikla toliau tęsiama.
4. Išregistruoti partnerį iš žemės ūkio valdos pateikiami:
4.1. valdos valdytojo prašymas;
4.2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4.3. įgaliojimas, jeigu prašymą pateikia kitas asmuo;
4.4. partnerio sutikimas dėl išregistravimo.
Kartu su dokumentų kopijomis pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai.

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr.1351 ,,Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.67F06D3C953E/asr

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Irmina Juškėnienė  Kaimo plėtros skyriaus žemės ūkio konsultantė, tel. (8 385) 37184,
el. p. irmina.juskeniene@zarasai.lt
Kaimo plėtros skyriaus žemės ūkio specialistai:
Antalieptės seniūnijoje Audrutė Saulienė, tel. (8 385) 57250,
el. p. audrute.sauliene@zarasai.lt
Antazavės seniūnijoje Audronė Kačiulienė, tel. (8 385) 36759, el. p. audrone.kaciuliene@zarasai.lt
Degučių seniūnijoje Vytautas Budrys, tel. (8 385) 31206,
el. p: vytautas.budrys@zarasai.lt
Dusetų seniūnijoje Edita Šakalienė, tel. (8 385) 56532,
el. p. edita.sakaliene@zarasai.lt
Imbrado seniūnijoje Zita Buterlevičienė, tel. (8 385) 36328,
el.p. zita.buterleviciene@zarasai.lt
Salako seniūnijoje Gelmina Budrienė, tel.(8 385) 31205,
 el. p. gelmina.budriene@zarasai.lt
Suvieko seniūnijoje Audronė Verseckienė, tel. (8 385) 36237,
el. p. audrone.verseckiene@zarasai.lt
Turmanto seniūnijoje Gražina Linkel, tel. (8 385) 31207,
el. p. grazina.linkel@zarasai.lt
Zarasų seniūnijoje Aldona Nastajienė, tel. (8 385) 37147,
el. p. aldona.nastajiene@zarasai.lt
Bendra informacija:
Adresas Sėlių a. 22 , LT-32110, Zarasai
Adresas internete www.zarasai.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188753461
Adresas Lietuvoje:
Zarasų rajono sav., Zarasų miesto sen., Zarasai, Sėlių a. 22, LT-32110
Interneto svetainė:
Paslaugoms, susijusioms su žemės nuomos administravimu:
Jolanta Saladžienė
Finansų skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 385 37148
Mob. +370 614 53037
Faks. +370 385 37172
jolanta.saladziene@zarasai.lt

Kitoms paslaugoms:
Valerij Bičiuchin Zubov
Dokumentų valdymo skyriaus kompiuterių sistemų specialistas
Tel. + 370 385 37 188
Mob. +370 672 35 729
admin@zarasai.lt