Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems atlikti žemės kasinėjimo darbus Alytaus miesto savivaldybės ribose. Rangos arba ūkio būdu statant naujus, remontuojant ir rekonstruojant arba griaunant statinius, inžinerinius įrenginius ar tinklus kasinėjimo ir (ar) atitvėrimo darbai vykdomi ar ribojamas eismas Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose) tik turint leidimą. Leidimas išduodamas pagal prašyme nurodytus terminus (skaičiuojama kalendorinėmis dienomis nuo kasinėjimo ar atitvėrimo darbų pradžios iki atitinkamų darbų pabaigos). Leidimas pagal atskirą prašymą gali būti pratęstas, pateikus argumentuotą prašymą ir papildomai sumokėjus nustatytą vietinę rinkliavą. Pasibaigus leidime nurodytam dangų ir želdinių atkūrimo terminui, statytojas (paslaugos gavėjas) privalo perduoti sutvarkytą darbų vykdymo vietą (pateikti pranešimą apie darbų užbaigimą) savivaldybės administracijos atstovui, kuris apžiūrėjęs kasinėjimo (žemės), atitvėrimo darbų vietą, įvertina ar dangos ir aplinka sutvarkyta ir pritaria arba nepritaria leidimo užbaigimui.

Paslaugos gavėjas užsako paslaugą elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt) arba prašymą raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją  Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis (el. paštu [email protected] ar per e. pristatymas informacinę sistemą). Paslaugos gavėjui leidimas arba motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateikiamas prašyme nurodytu būdu.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00022

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems atlikti žemės kasinėjimo darbus Alytaus miesto savivaldybės ribose. Rangos arba ūkio būdu statant naujus, remontuojant ir rekonstruojant arba griaunant statinius, inžinerinius įrenginius ar tinklus kasinėjimo ir (ar) atitvėrimo darbai vykdomi ar ribojamas eismas Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose) tik turint leidimą. Leidimas išduodamas pagal prašyme nurodytus terminus (skaičiuojama kalendorinėmis dienomis nuo kasinėjimo ar atitvėrimo darbų pradžios iki atitinkamų darbų pabaigos). Leidimas pagal atskirą prašymą gali būti pratęstas, pateikus argumentuotą prašymą ir papildomai sumokėjus nustatytą vietinę rinkliavą. Pasibaigus leidime nurodytam dangų ir želdinių atkūrimo terminui, statytojas (paslaugos gavėjas) privalo perduoti sutvarkytą darbų vykdymo vietą (pateikti pranešimą apie darbų užbaigimą) savivaldybės administracijos atstovui, kuris apžiūrėjęs kasinėjimo (žemės), atitvėrimo darbų vietą, įvertina ar dangos ir aplinka sutvarkyta ir pritaria arba nepritaria leidimo užbaigimui.

Paslaugos gavėjas užsako paslaugą elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt) arba prašymą raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją  Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis (el. paštu [email protected] ar per e. pristatymas informacinę sistemą). Paslaugos gavėjui leidimas arba motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateikiamas prašyme nurodytu būdu.

Rezultatas:
Išduotas leidimas kasinėti ir aptverti, pratęstas leidimo galiojimas, išduotas dublikatas, papildymas, patikslinimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas, panaikintas galiojimas, išduotas pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Asmuo, norėdamas naudotis elektroninėmis paslaugomis, turi turėti galimybę patvirtinti savo tapatybę naudojantis elektroninės atpažinties priemonėmis. Prie informacinių sistemų prisijungiama per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus informacinėse sistemose numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt)
 2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą bei kitų, paslaugai suteikti būtinų, dokumentų skaitmenines kopijas.
 3. Paslaugos teikėjas išnagrinėja gautą prašymą, patikrina pateiktus dokumentus bei kitą paslaugai suteikti būtiną informaciją, esant poreikiui informuoja paslaugos gavėją dėl trūkstamų dokumentų ar informacijos pateikimo.
 4. Paslaugos teikėjas priima sprendimą išduoti leidimą arba jo neišduoti ir parengia leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Leidimas arba motyvuotas atsisakymas jį išduoti paslaugos gavėjui pateikiamas per Elektroninius valdžios vartus arba el. paštu.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas.
 2. Statybą leidžiantis dokumentas (jei toks leidimas privalomas pagal teisės aktus)
 3. Patvirtintas objekto statybos (remonto, rekonstrukcijos) projektas su pažymėtomis dangos kasinėjimo vietomis. Kai projektas nereikalingas, žemės darbų vieta nurodoma schemoje.
 4. Eismo organizavimo schema, suderinta su savivaldybės administracijos Eismo saugumo komisija, kurioje turi būti pažymėtos kasinėjimo (žemės) darbų vykdymo vietos aptvėrimo ribos ir kelio ženklų išdėstymas (jeigu darbai bus vykdomi gatvėse).
 5. Sutartis arba garantija dėl dangos atkūrimo, kad išardytos ar kitaip pažeistos dangos ir aplinka bus sutvarkytos pagal statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio priežiūra“.
 6. Su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintas žemės darbų vykdymo aprašas ar schema.
 7. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos suderinimas (jeigu kasinėjimo (žemės), atitvėrimo ar sandėliavimo darbai vykdomi kultūros vertybių apsaugos zonoje).
 8. Vykdant atitvėrimo ar sandėliavimo darbus – atitvėrimo schema, kurioje nurodomas tvoros tipas ir trumpas aprašymas.
 9. Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Paslauga yra galutinė. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui toliau tęsiami kasinėjimo (žemės), atitvėrimo darbai laikomi savavališkais. Suardyta vietinės reikšmės kelių, gatvių, įvažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų ir dviračių takų, aikščių, skverų, kiemų ir žaliųjų plotų danga sutvarkoma vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08 ir Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje tvarkos aprašu.

  1. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848;
  2. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas;
  3. Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d įsakymu Nr. V-87 ;
  4. Kelių priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155;
  5. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 08, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16;
  6. Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatai, patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-43 ;
  7. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
  8. Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. DV-271;

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISMiesto ūkio skyrius
  tel.+37031555125
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Rotušės a. 4, LT-62504, Alytus
  Adresas internete www.alytus.lt
  Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas 188706935
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Alytaus miesto sav., Alytus, Rotušės a. 4, LT-62504
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Alytaus miesto sav., Alytus, Rotušės a. 4, LT-62141
  Interneto svetainė:
  Tel.:+370631555111
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos