Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Planuojant vykdyti žemės kasinėjimo darbus Jonavos rajono viešojo naudojimo teritorijose privalomas leidimas, kurį išduoda seniūnai. Paslauga apima leidimo atlikti žemės kasinėjimo darbus Jonavos rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą. Žemės kasimo darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija. Įvykus požeminių tinklų avarijai, žemės darbai jų padariniams šalinti gali būti atliekami be statybos leidimo arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiškų pritarimų, tačiau apie tai pranešus žemės darbų vykdymo vietoje esančių inžinerinių tinklų, kelių (gatvių) savininkams (naudotojams). Jei darbai vykdomi keliuose (gatvėse), būtina informuoti ir teritorinę policijos įstaigą. Apie avariją, įvykusią kultūros paveldo objektų teritorijose arba jų apsaugos zonose, informuojamas ir Kultūros paveldo departamento teritorinis padalinys. Dirbant gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose ir likviduojant vandentiekio tinklų avarijas, apie tai būtina pranešti ir vietinei priešgaisrinės apsaugos tarnybai. Žemės avarinius kasinėjimo darbus, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija. Teikiant pranešimą – pirmumas skiriamas tam būdui, kuriuo greitesnis abipusis ryšys ir sudaroma galimybė pranešimo gavėjui kuo skubiau pasiųsti į avarijos vietą atstovą. Pranešimas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį).

Tuo atveju, kai avarijos likviduojamos ilgiau kaip 24 valandas ir dangos po avarijos likvidavimo tvarkomos ilgiau kaip 5 paras, Rangovas arba ūkio būdu statantis statytojas (užsakovas), nepertraukdamas darbo, privalo gauti leidimą kasinėjimo darbams vykdyti.

Prašymas vykdyti darbus teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, kurios teritorijoje numatomi darbai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį,arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į seniūniją, išsiunčiamas paštu, el. paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00022

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Planuojant vykdyti žemės kasinėjimo darbus Jonavos rajono viešojo naudojimo teritorijose privalomas leidimas, kurį išduoda seniūnai. Paslauga apima leidimo atlikti žemės kasinėjimo darbus Jonavos rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą. Žemės kasimo darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija. Įvykus požeminių tinklų avarijai, žemės darbai jų padariniams šalinti gali būti atliekami be statybos leidimo arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiškų pritarimų, tačiau apie tai pranešus žemės darbų vykdymo vietoje esančių inžinerinių tinklų, kelių (gatvių) savininkams (naudotojams). Jei darbai vykdomi keliuose (gatvėse), būtina informuoti ir teritorinę policijos įstaigą. Apie avariją, įvykusią kultūros paveldo objektų teritorijose arba jų apsaugos zonose, informuojamas ir Kultūros paveldo departamento teritorinis padalinys. Dirbant gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose ir likviduojant vandentiekio tinklų avarijas, apie tai būtina pranešti ir vietinei priešgaisrinės apsaugos tarnybai. Žemės avarinius kasinėjimo darbus, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija. Teikiant pranešimą – pirmumas skiriamas tam būdui, kuriuo greitesnis abipusis ryšys ir sudaroma galimybė pranešimo gavėjui kuo skubiau pasiųsti į avarijos vietą atstovą. Pranešimas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį).

Tuo atveju, kai avarijos likviduojamos ilgiau kaip 24 valandas ir dangos po avarijos likvidavimo tvarkomos ilgiau kaip 5 paras, Rangovas arba ūkio būdu statantis statytojas (užsakovas), nepertraukdamas darbo, privalo gauti leidimą kasinėjimo darbams vykdyti.

Prašymas vykdyti darbus teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, kurios teritorijoje numatomi darbai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį,arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į seniūniją, išsiunčiamas paštu, el. paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Rezultatas:
Išduotas leidimas kasinėti ir aptverti, pratęstas leidimo galiojimas, išduotas dublikatas, papildymas, patikslinimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas, panaikintas galiojimas, išduotas pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas, kuriame nurodomi: pareiškėjo pavadinimas (vardas, pavardė), adresas, telefono numeris, tiksli darbų vykdymo vieta, numatomų darbų tikslas ir pobūdis, darbų pradžia ir pabaiga, atsakingo darbų vykdytojo vardas, pavardė, numatomi naudoti mechanizmai, ardomos dangos rūšis, dangos atstatymo data ir kur išvežamas susidaręs betono gaminių ar asfaltbetonio bei kitas statybinis laužas (forma pridedama).
 2. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava.
 3. Leidimo statyti ar remontuoti objektą kopija, jei toks leidimas reikalingas pagal teisės aktus.
 4. Nustatyta tvarka suderintas ir patvirtintas objekto statybos (remonto, rekonstrukcijos) projektas, darbų organizavimo projektas, dangos perkasimo projektas.
 5. AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Jonavos vandenys“, AB „Telia Lietuva“, UAB „Jonavos šilumos tinklai“, UAB „Jonavos paslaugos“ ir kitų tarnybų suderinimas, jeigu darbų zonoje yra elektros, dujotiekio, vandentiekio, lietaus ar buitinių nuotakų, telefono tinklų ar šiluminės trasos.
 6. Žemės darbų vykdymo planas-schema, suderintas su Kauno apskrities VPK Jonavos rajono PK, kai darbai vykdomi keliuose, gatvėse.
 7. Kultūros vertybių apsaugos departamento suderinimas, jeigu darbai vykdomi saugomų objektų teritorijoje arba jų apsaugos zonoje.
 8. Perkasamų arba užimamų dangų valdytojų (daugiabučių namų savininkų bendrijų, garažų statybos bendrijų ir kitų) suderinimas vykdyti darbus.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Rinkliava netaikoma, kai: 1. statybos darbų užsakovas yra biudžetinė įstaiga, labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė, religinė bendrija; 2. klojami inžineriniai tinklai gyvenamiesiems namams savivaldybės biudžeto lėšomis; 3. likviduojamos avarijos, kurių darbų trukmė neviršija 24 val., o perkastos viešojo naudojimo teritorijos atstatomos per 5 kalendorines dienas po avarijos likvidavimo. Pažeidus šiuos reikalavimus, darbų užsakovui rinkliavos dydis nustatomas pagal Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Jonavos rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje ir vietinės rinkliavos nustatymo nuostatų 10 punkte numatytus dydžius.

  1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
  2. Jonavos rajono savivaldybės administracijos administruojamų vietinių rinkliavų apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 13B-1276;
  3. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878;
  4. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros įstatymas ;
  5. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1–713;
  6. Kelių priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ ;
  7. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;
  8. Statybos techninį reglamentas STR 2.07.01: 2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01: 2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas;
  9. Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Jonavos rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 13B-1302;
  10. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“;
  11. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 metų spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-978 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“;
  12. Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Jonavos rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje ir vietinės rinkliavos nustatymo nuostatai, patvirtinti Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 5 d. sprendimu Nr. 1TS-132 ;
  13. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1–713 ;
  14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ ;
  15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įsakymas Nr. D1-717 ,,Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;
  16. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;
  17. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848;
  18. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 statybos darbai. statinio statybos priežiūra, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848;

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISRamūnas GudonavičiusJonavos r. Kulvos seniūnijos seniūnas
  tel.+37034949470
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRolandas SkujaJonavos r. Užusalių seniūnijos seniūnas
  tel.+37034949217
  mob. tel.+37060997400
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAlgirdas PaplonskisJonavos r. Šveicarijos seniūnijos seniūnas
  tel.+37034947171
  mob. tel.+37068742419
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISTautvydas PabrinkisJonavos miesto seniūnijos vyriausiasis specialistas (laikinai einantis seniūno pareigas)
  tel.+37034950042
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISFaustas PilipavičiusJonavos r. Žeimių seniūnijos seniūnas
  tel.+37034978048
  mob. tel.+37068616035
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVilma Akvilė KaroblienėJonavos r. Ruklos seniūnijos seniūnė
  tel.+37034973101
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISLolita NekrošienėJonavos r. Upninkų seniūnijos seniūnė
  tel.+37034935937
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISValeras MikalauskasJonavos r. Šilų seniūnijos seniūnas
  tel.+37034948417
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISEglė PinkevičienėJonavos miesto sniūnė
  tel.834920703
  mob. tel.+37061295952
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISArturas NarkevičiusJonavos r. Bukonių seniūnijos seniūnas
  tel.+37034949647
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Žeimių g. 13, LT-55158, Jonava
  Adresas internetewww.jonava.lt
  Darbo laikasI 8.00-18.00, II-IV 8.00-17.00 pietų pertrauka 12.00-12.45, V 8.00-14.00 be pietų pertraukos
  Įmonės kodas188769070
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Jonavos rajono sav., Jonavos miesto sen., Jonava, Žeimių g. 13, LT-55158
  Tel.:+37034961394
  Veiksmas:Jeigu yra pateikiamas neišsamus ar netinkamai įformintas prašymas arba pateikti ne visi dokumentai, seniūnas per 2 darbo dienas raštu praneša pareiškėjui apie pateiktų dokumentų trūkumus. Paslaugos kainą žr. kainoraštyje.
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos