Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Planuojant vykdyti žemės kasinėjimo darbus Joniškio rajono viešojo naudojimo teritorijose privalomas leidimas, kurį išduoda Joniškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Infrastruktūros skyrius. Paslauga apima leidimo atlikti žemės kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą. Žemės kasimo darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai turi būti pranešama Savivaldybės administracijai.

Įvykus požeminių tinklų avarijai, žemės darbai jų padariniams šalinti gali būti atliekami be statybos leidimo arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiškų pritarimų, tačiau apie tai pranešus žemės darbų vykdymo vietoje esančių inžinerinių tinklų, kelių (gatvių) savininkams (naudotojams). Jei darbai vykdomi keliuose (gatvėse), būtina informuoti ir teritorinę policijos įstaigą. Apie avariją, įvykusią kultūros paveldo objektų teritorijose arba jų apsaugos zonose, informuojamas ir Kultūros paveldo departamento teritorinis padalinys. Dirbant gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose ir likviduojant vandentiekio tinklų avarijas, apie tai būtina pranešti ir vietinei priešgaisrinės apsaugos tarnybai. Žemės avarinius kasinėjimo darbus, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama Infrastruktūros skyriui. Teikiant pranešimą – pirmumas skiriamas tam būdui, kuriuo greitesnis abipusis ryšys ir sudaroma galimybė pranešimo gavėjui kuo skubiau pasiųsti į avarijos vietą atstovą. Pranešimas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, arba elektroniniu būdu – per Elektroninius valdžios vartus (e-paslaugos). Darbams užsitęsus virš 24 val. paslaugos gavėjui pateikus prašymą leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą, arba prisijungus elektroninės valdžios vartų (e-paslaugos).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00022

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Planuojant vykdyti žemės kasinėjimo darbus Joniškio rajono viešojo naudojimo teritorijose privalomas leidimas, kurį išduoda Joniškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Infrastruktūros skyrius. Paslauga apima leidimo atlikti žemės kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą. Žemės kasimo darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai turi būti pranešama Savivaldybės administracijai.

Įvykus požeminių tinklų avarijai, žemės darbai jų padariniams šalinti gali būti atliekami be statybos leidimo arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiškų pritarimų, tačiau apie tai pranešus žemės darbų vykdymo vietoje esančių inžinerinių tinklų, kelių (gatvių) savininkams (naudotojams). Jei darbai vykdomi keliuose (gatvėse), būtina informuoti ir teritorinę policijos įstaigą. Apie avariją, įvykusią kultūros paveldo objektų teritorijose arba jų apsaugos zonose, informuojamas ir Kultūros paveldo departamento teritorinis padalinys. Dirbant gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose ir likviduojant vandentiekio tinklų avarijas, apie tai būtina pranešti ir vietinei priešgaisrinės apsaugos tarnybai. Žemės avarinius kasinėjimo darbus, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama Infrastruktūros skyriui. Teikiant pranešimą – pirmumas skiriamas tam būdui, kuriuo greitesnis abipusis ryšys ir sudaroma galimybė pranešimo gavėjui kuo skubiau pasiųsti į avarijos vietą atstovą. Pranešimas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, arba elektroniniu būdu – per Elektroninius valdžios vartus (e-paslaugos). Darbams užsitęsus virš 24 val. paslaugos gavėjui pateikus prašymą leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą, arba prisijungus elektroninės valdžios vartų (e-paslaugos).

Rezultatas:
Išduotas leidimas kasinėti ir aptverti, pratęstas leidimo galiojimas, išduotas dublikatas, papildymas, patikslinimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas, panaikintas galiojimas, išduotas pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą;
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti pranešimą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Darbams užsitęsus virš 24 val. ir paslaugos gavėjui pateikus prašymą leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą, arba prisijungus elektroninės valdžios vartų (e-paslaugos).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Nustatytos formos prašymą išduoti leidimą atlikti kasinėjimo darbus, SUDERINTĄ su: 1.
 2. seniūnijos, kurios teritorijoje vykdomi darbai, seniūnu, Joniškio rajono vyriausiuoju architektu ir inžinerinių tinklų ir kitų inžinerinių statinių, kurių apsaugos zonose bus atliekami žemės darbai, savininkais (valdytojais, naudotojais); 1.
 3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritoriniu padaliniu, kai darbai atliekami kultūros paveldo zonoje; 1.
 4. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Joniškio policijos komisariatu, kai gatvėje ar vietinės reikšmės kelyje yra ribojamas eismas.
 5. Kasinėjimo darbų vykdymo schemą (planą).
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas
  1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010“; „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“;
  2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo;
  3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“;
  4. Sprendimas „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Joniškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatų patvirtinimo“;
  5. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ;
  6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010“ „Nesudėtingi statiniai“;
  7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 balandžio 15 d. įsakymas Nr. 179 „Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra; ir STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ patvirtinimo“;
  8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 gruodžio 2 d. įsakymas Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“;
  9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-717 ,,Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISRenatas ČelutkaInfrastruktūros skyriaus vyriausioji speclialistė
  tel.+37042669147
  mob. tel.+37069012472
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRaimundas TiškevičiusInfrastruktūros skyriaus vedėjas
  tel.+37042669147
  mob. tel.+37067920234
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Livonijos g. 4, LT- 84124, Joniškis
  Adresas internete www.joniskis.lt
  Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas 288712070

  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Joniškio rajono sav., Joniškio sen., Joniškis, Livonijos g. 4, LT-84124
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Joniškio rajono sav., Joniškio sen., Joniškis, Livonijos g. 4-1, LT-84124
  Interneto svetainė:
  Tel.:+370642669140
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:15 EUR
  Trukmė:1 darbo diena