Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Planuojant vykdyti žemės kasinėjimo darbus Klaipėdos rajono viešojo naudojimo teritorijose privalomas leidimas, kurį išduoda Statybos ir infrastruktūros skyrius. Paslauga apima leidimo atlikti žemės kasinėjimo darbus Klaipėdos rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą. Žemės kasimo darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija.

Įvykus požeminių tinklų avarijai, žemės darbai jų padariniams šalinti gali būti atliekami be statybos leidimo arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiškų pritarimų, tačiau apie tai pranešus žemės darbų vykdymo vietoje esančių inžinerinių tinklų, kelių (gatvių) savininkams (naudotojams). Jei darbai vykdomi keliuose (gatvėse), būtina informuoti ir teritorinę policijos įstaigą. Apie avariją, įvykusią kultūros paveldo objektų teritorijose arba jų apsaugos zonose, informuojamas ir Kultūros paveldo departamento teritorinis padalinys. Dirbant gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose ir likviduojant vandentiekio tinklų avarijas, apie tai būtina pranešti ir vietinei priešgaisrinės apsaugos tarnybai. Žemės avarinius kasinėjimo darbus, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija. Teikiant pranešimą – pirmumas skiriamas tam būdui, kuriuo greitesnis abipusis ryšys ir sudaroma galimybė pranešimo gavėjui kuo skubiau pasiųsti į avarijos vietą atstovą.

Pranešimas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybę, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais (atitinkamos seniūnijos oficialiu ar paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, arba elektroniniu būdu – per Elektroninius valdžios vartus (e-paslaugos). Darbams užsitęsus virš 24 val. paslaugos gavėjui pateikus prašymą leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybę arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą, arba prisijungus elektroninės valdžios vartų (e-paslaugos).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00022

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Planuojant vykdyti žemės kasinėjimo darbus Klaipėdos rajono viešojo naudojimo teritorijose privalomas leidimas, kurį išduoda Statybos ir infrastruktūros skyrius. Paslauga apima leidimo atlikti žemės kasinėjimo darbus Klaipėdos rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą. Žemės kasimo darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija.

Įvykus požeminių tinklų avarijai, žemės darbai jų padariniams šalinti gali būti atliekami be statybos leidimo arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiškų pritarimų, tačiau apie tai pranešus žemės darbų vykdymo vietoje esančių inžinerinių tinklų, kelių (gatvių) savininkams (naudotojams). Jei darbai vykdomi keliuose (gatvėse), būtina informuoti ir teritorinę policijos įstaigą. Apie avariją, įvykusią kultūros paveldo objektų teritorijose arba jų apsaugos zonose, informuojamas ir Kultūros paveldo departamento teritorinis padalinys. Dirbant gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose ir likviduojant vandentiekio tinklų avarijas, apie tai būtina pranešti ir vietinei priešgaisrinės apsaugos tarnybai. Žemės avarinius kasinėjimo darbus, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija. Teikiant pranešimą – pirmumas skiriamas tam būdui, kuriuo greitesnis abipusis ryšys ir sudaroma galimybė pranešimo gavėjui kuo skubiau pasiųsti į avarijos vietą atstovą.

Pranešimas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybę, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais (atitinkamos seniūnijos oficialiu ar paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, arba elektroniniu būdu – per Elektroninius valdžios vartus (e-paslaugos). Darbams užsitęsus virš 24 val. paslaugos gavėjui pateikus prašymą leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybę arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą, arba prisijungus elektroninės valdžios vartų (e-paslaugos).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Rezultatas:
Išduotas leidimas kasinėti ir aptverti, pratęstas leidimo galiojimas, išduotas dublikatas, papildymas, patikslinimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas, panaikintas galiojimas, išduotas pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu;
 2. Paslaugos vykdytojas patikrina prašymą ir dokumentus ir išduoda leidimą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją apie atmetimo priežastis;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas leidimą gauna nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į Savivaldybę, įprastu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) ) arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas elektroninio pašto adresas).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Paraiška, kurioje nurodoma: pareiškėjo pavadinimas (vardas, pavardė), adresas, telefono numeris, tiksli darbų vykdymo vieta, numatomų darbų tikslas ir pobūdis, darbų pradžia ir pabaiga, atsakingo darbų vykdytojo vardas, pavardė, numatomi naudoti mechanizmai, numatomas iškasti (užpilti) žemės plotas;
 2. Statinio projekto ištraukos kopija su pažymėtomis dangos perkasimo vietomis arba žemės darbų vykdymo schema, suderinta su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų atstovais ir žemės savininkais (naudotojais, valdytojais), jei vykdomiems darbams nereikalingas projektas;
 3. Leidimo statyti, rekonstruoti ar modernizuoti arba raštiško pritarimo remontuoti objektą kopiją (jei toks leidimas ar pritarimas privalomas pagal teisės aktus);
 4. Kultūros paveldo departamento suderinimas (nustatytos sąlygos) jei darbai bus vykdomi kultūros paveldo objekto teritorijoje ar apsaugos zonoje);
 5. Eismo organizavimo schema, suderinta su Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariatu, Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriumi (jei darbai bus vykdomi gatvėse, vietinės reikšmės keliuose ir bus ribojamas eismas);
 6. Sutartis su įmone, atkuriančia kelių dangas ir želdinius, dėl išardytos dangos atstatymo ir želdinių persodinimo arba rangovo ar ūkio būdu statančio statytojo garantinis raštas, jei šiuos darbus atliks pats rangovas arba statytojas;
 7. Vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantis dokumentas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISMilda KernagienėStatybos ir infrastruktūros skyriaus Infrastruktūros plėtros poskyrio patarėja
  tel.+37046472021
  mob. tel.+37066767234
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasKlaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
  Adresas internetehttp://www.klaipedos-r.lt
  Įmonės kodas188773688
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Klaipėdos rajono sav., Gargždų sen., Gargždai, Klaipėdos g. 2, LT-96130
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Pagrindinės gatvės važiuojamosios dalies kasinėjimo darbai Gargždų mieste (J. Basanavičiaus g., Vyturių g., Dariaus ir Girėno g., Klaipėdos g., Kvietinių g., J. Žemaitės g., Pušų g.) ir Priekulės mieste (Žalgirio g., Pamarių g., Klaipėd
  Paslaugos suteikimo kaina:28 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų
  Veiksmas:Kitų Klaipėdos rajono miestų ir gyvenviečių gatvių ir vietinės reikšmės kelių važiuojamosios dalies kasinėjimo darbai – leidimo kaina dienai.
  Paslaugos suteikimo kaina:14 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų
  Veiksmas:Gatvių ir vietinės reikšmės kelių, neturinčių kapitalinės dangos, važiuojamosios dalies kasinėjimo darbai – leidimo kaina dienai.
  Paslaugos suteikimo kaina:2.9 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų
  Veiksmas:Šaligatvių kasinėjimo darbai – leidimo kaina dienai.
  Paslaugos suteikimo kaina:5.8 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų
  Veiksmas:Aikščių, žaliųjų plotų kasinėjimo darbai – leidimo kaina dienai.
  Paslaugos suteikimo kaina:2.9 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų
  Veiksmas:Pagrindinės gatvės važiuojamosios dalies Gargždų mieste (J. Basanavičiaus g., Vyturių g., Dariaus ir Girėno g., Klaipėdos g., Kvietinių g., J. Žemaitės g., Pušų g.) ir Priekulės mieste (Žalgirio g., Pamarių g., Klaipėdos g.) dalies atitv
  Paslaugos suteikimo kaina:8.7 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų
  Veiksmas:Kitų Klaipėdos rajono miestų ir gyvenviečių gatvių ir vietinės reikšmės kelių važiuojamosios dalies dalinis atitvėrimas arba eismo apribojimas joje – leidimo kaina dienai.
  Paslaugos suteikimo kaina:5.8 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų
  Veiksmas:Gatvių ir vietinės reikšmės kelių, neturinčių kapitalinės dangos, važiuojamosios dalies dalinis atitvėrimas ar eismo apribojimas joje – leidimo kaina dienai.
  Paslaugos suteikimo kaina:2.9 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų
  Veiksmas:Šaligatvių dalies atitvėrimas arba eismo ribojimas juose – leidimo kaina dienai.
  Paslaugos suteikimo kaina:1.4 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų