Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Planuojant vykdyti žemės kasinėjimo darbus Pakruojo rajono viešojo naudojimo teritorijose privalomas leidimas. Paslauga apima leidimo atlikti žemės kasinėjimo darbus Pakruojo rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą. Leidimus fiziniams ir juridiniams asmenims aptverti kasinėjimo darbų plotą ar dalį ploto, jų galiojimo pratęsimus, galiojimo sustabdymus, galiojimo sustabdymo panaikinimus, galiojimo panaikinimus arba leidimą atitverti Savivaldybės viešojo naudojimo teritoriją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, išduoda atitinkamų seniūnijų seniūnai. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava. Žemės kasimo darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija.

Įvykus požeminių tinklų avarijai, žemės darbai jų padariniams šalinti gali būti atliekami be statybos leidimo arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiškų pritarimų, tačiau apie tai pranešus žemės darbų vykdymo vietoje esančių inžinerinių tinklų, kelių (gatvių) savininkams (naudotojams). Jei darbai vykdomi keliuose (gatvėse), būtina informuoti ir teritorinę policijos įstaigą. Apie avariją, įvykusią kultūros paveldo objektų teritorijose arba jų apsaugos zonose, informuojamas ir Kultūros paveldo departamento teritorinis padalinys. Dirbant gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose ir likviduojant vandentiekio tinklų avarijas, apie tai būtina pranešti ir vietinei priešgaisrinės apsaugos tarnybai. Žemės avarinius kasinėjimo darbus, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija. Teikiant pranešimą – pirmumas skiriamas tam būdui, kuriuo greitesnis abipusis ryšys ir sudaroma galimybė pranešimo gavėjui kuo skubiau pasiųsti į avarijos vietą atstovą.

Pranešimas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais (atitinkamos seniūnijos oficialiu ar paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, arba elektroniniu būdu – per Elektroninius valdžios vartus (e-paslaugos). Darbams užsitęsus virš 24 val. paslaugos gavėjui pateikus prašymą leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą, arba prisijungus elektroninės valdžios vartų (e-paslaugos).

Draudžiama atlikti kasinėjimo darbus:

1. nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d. vykdyti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje;

2. ardyti asfalto dangą 5 metus po jos įrengimo arba atnaujinimo, išskyrus atliekant jos rekonstravimo ar remonto darbus.

Draudžiamuoju laikotarpiu po keliais (gatvėmis) leidžiama įrengti inžinerinius tinklus neardančiaisiais metodais (pavyzdžiui, uždaruoju kryptiniu gręžimo būdu).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00022

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Planuojant vykdyti žemės kasinėjimo darbus Pakruojo rajono viešojo naudojimo teritorijose privalomas leidimas. Paslauga apima leidimo atlikti žemės kasinėjimo darbus Pakruojo rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą. Leidimus fiziniams ir juridiniams asmenims aptverti kasinėjimo darbų plotą ar dalį ploto, jų galiojimo pratęsimus, galiojimo sustabdymus, galiojimo sustabdymo panaikinimus, galiojimo panaikinimus arba leidimą atitverti Savivaldybės viešojo naudojimo teritoriją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, išduoda atitinkamų seniūnijų seniūnai. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava. Žemės kasimo darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija.

Įvykus požeminių tinklų avarijai, žemės darbai jų padariniams šalinti gali būti atliekami be statybos leidimo arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiškų pritarimų, tačiau apie tai pranešus žemės darbų vykdymo vietoje esančių inžinerinių tinklų, kelių (gatvių) savininkams (naudotojams). Jei darbai vykdomi keliuose (gatvėse), būtina informuoti ir teritorinę policijos įstaigą. Apie avariją, įvykusią kultūros paveldo objektų teritorijose arba jų apsaugos zonose, informuojamas ir Kultūros paveldo departamento teritorinis padalinys. Dirbant gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose ir likviduojant vandentiekio tinklų avarijas, apie tai būtina pranešti ir vietinei priešgaisrinės apsaugos tarnybai. Žemės avarinius kasinėjimo darbus, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija. Teikiant pranešimą – pirmumas skiriamas tam būdui, kuriuo greitesnis abipusis ryšys ir sudaroma galimybė pranešimo gavėjui kuo skubiau pasiųsti į avarijos vietą atstovą.

Pranešimas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais (atitinkamos seniūnijos oficialiu ar paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, arba elektroniniu būdu – per Elektroninius valdžios vartus (e-paslaugos). Darbams užsitęsus virš 24 val. paslaugos gavėjui pateikus prašymą leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą, arba prisijungus elektroninės valdžios vartų (e-paslaugos).

Draudžiama atlikti kasinėjimo darbus:

1. nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d. vykdyti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje;

2. ardyti asfalto dangą 5 metus po jos įrengimo arba atnaujinimo, išskyrus atliekant jos rekonstravimo ar remonto darbus.

Draudžiamuoju laikotarpiu po keliais (gatvėmis) leidžiama įrengti inžinerinius tinklus neardančiaisiais metodais (pavyzdžiui, uždaruoju kryptiniu gręžimo būdu).

Rezultatas:
Išduotas leidimas kasinėti ir aptverti, pratęstas leidimo galiojimas, išduotas dublikatas, papildymas, patikslinimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas, panaikintas galiojimas, išduotas pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
 2. Paslaugos teikėjas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Leidimas išduodamas asmeniui, kai jis pateikia:
 2. Nustatytos formos prašymą (2 priedas). Prašymas gali būti pateiktas tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją ar seniūniją, atsiuntus prašymą paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą, faksu ar elektroniniu paštu. Prašymas, atsiųstas elektroninėmis ryšio priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
 3. Schemą (kai nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas) ar nustatyta tvarka suderinto ir patvirtinto objekto statybos (remonto, rekonstravimo) projekto ištrauką (suvestinį inžinerinių tinklų planą ar kitą brėžinį), kuriame pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai (toliau – brėžinys).
 4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos suderinimą, jeigu kasinėjimo, atitvėrimo ar sandėliavimo darbai bus vykdomi kultūros vertybių apsaugos zonoje.
 5. Apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schemą, suderintą su Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pakruojo rajono policijos komisariatu (toliau – policija), jei kasinėjimo, atitvėrimo ar sandėliavimo darbai bus atliekami gatvės važiuojamojoje dalyje apribojant transporto eismą. Schemoje turi būti pažymėta kasinėjimo darbų vietos aptvėrimo ribos ir kelio ženklų išdėstymas.
 6. Rinkliavos už Leidimo išdavimą sumokėjimą patvirtinantį dokumentą, jeigu ją privaloma sumokėti.
 7. Savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (ekologo) leidimą tvarkyti želdinius, jei vykdant kasinėjimo darbus reikės kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti medžius, krūmus.
 8. Atitvėrimo schemą, kurioje nurodomas tvoros tipas ir trumpas aprašymas (medžiagingumas, aukštis, ilgis), jei bus vykdomi atitvėrimo ar sandėliavimo darbai. Aptvėrimo vietos turi būti paženklintos lentelėmis, kuriose turi būti nurodyta informacija apie vykdomus darbus, jų pradžią ir pabaigą, statinio statybos vadovo vardas, pavardė, jo kontaktinis telefono numeris. Ilgalaikiams (daugiau kaip 1 mėnesio) aptvėrimams turi būti naudojamos tvarkingos ir estetiškos tvoros.
 9. Garantinį raštą, kad suardyta gatvių, vietinės reikšmės kelių, šaligatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų, aikščių, skverų, parkų, kiemų ir žaliųjų plotų danga bus atstatyta į buvusią būklę ir nepakis ne mažiau 5 metus. Leidimas išduodamas pagal prašyme nurodytus terminus (skaičiuojama paromis nuo kasinėjimo ar atitvėrimo darbų, eismo ribojimo pradžios iki atitinkamų darbų pabaigos). Leidimas išduodamas tik tokiam laikotarpiui, už kurį sumokėta rinkliava. Pasibaigus Leidimo galiojimo terminui toliau tęsiami kasinėjimo, atitvėrimo darbai, eismo apribojimas laikomi savavališkais.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas
  1. Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Pakruojo rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatai, patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T-262;
  2. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;
  3. Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Pakruojo rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-148;
  4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
  5. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
  6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;
  7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“;
  8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“;
  9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“;
  10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875„Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“;
  11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISŽeimelio seniūnijos seniūnas
  tel.+37042145098
  mob. tel.+37069846778
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISKlovainių seniūnijos seniūnas
  tel.+37042144430
  mob. tel.+37061473443
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISLinkuvos seniūnijos seniūnas
  tel.+37042160337
  mob. tel.+37069833824
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISLygumų seniūnijos seniūnas
  tel.+37042143686
  mob. tel.+37068635826
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISPakruojo seniūnijos seniūnas
  tel.+37042151146
  mob. tel.+37068796325
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISPašvitinio seniūnijos seniūnas
  tel.+37042160353
  mob. tel.+37062035256
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRozalimo seniūnijos seniūnas
  tel.+37042143230
  mob. tel.+37069833547
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISGuostagalio seniūnijos seniūnas
  tel.+37042148121
  mob. tel.+37069846769
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Kęstučio g. 4, LT- 83152, Pakruojis
  Adresas internetewww.pakruojis.lt
  Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas288733050
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Pakruojo rajono sav., Pakruojo sen., Pakruojis, Kęstučio g. 4, LT-83152
  Interneto svetainė:
  Tel.:+37042169090
  Veiksmas:Konkrečiu atveju, remtis kainoraščiu
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos