Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Planuojant vykdyti žemės kasinėjimo darbus Panevėžio rajono viešojo naudojimo teritorijose privalomas leidimas, kurį išduoda Infrastruktūros skyrius ir atitinkama seniūnija. Paslauga apima leidimo atlikti žemės kasinėjimo darbus Panevėžio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą. Žemės kasimo darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija.

Įvykus požeminių tinklų avarijai, žemės darbai jų padariniams šalinti gali būti atliekami be statybos leidimo arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiškų pritarimų, tačiau apie tai pranešus žemės darbų vykdymo vietoje esančių inžinerinių tinklų, kelių (gatvių) savininkams (naudotojams). Jei darbai vykdomi keliuose (gatvėse), būtina informuoti ir teritorinę policijos įstaigą. Apie avariją, įvykusią kultūros paveldo objektų teritorijose arba jų apsaugos zonose, informuojamas ir Kultūros paveldo departamento teritorinis padalinys. Dirbant gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose ir likviduojant vandentiekio tinklų avarijas, apie tai būtina pranešti ir vietinei priešgaisrinės apsaugos tarnybai. Žemės avarinius kasinėjimo darbus, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija. Teikiant pranešimą – pirmumas skiriamas tam būdui, kuriuo greitesnis abipusis ryšys ir sudaroma galimybė pranešimo gavėjui kuo skubiau pasiųsti į avarijos vietą atstovą. Pranešimas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais (atitinkamos seniūnijos oficialiu ar paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, arba elektroniniu būdu – per Elektroninius valdžios vartus (e-paslaugos). Darbams užsitęsus virš 24 val. paslaugos gavėjui pateikus prašymą leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą, arba prisijungus elektroninės valdžios vartų (e-paslaugos).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00022

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Planuojant vykdyti žemės kasinėjimo darbus Panevėžio rajono viešojo naudojimo teritorijose privalomas leidimas, kurį išduoda Infrastruktūros skyrius ir atitinkama seniūnija. Paslauga apima leidimo atlikti žemės kasinėjimo darbus Panevėžio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą. Žemės kasimo darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija.

Įvykus požeminių tinklų avarijai, žemės darbai jų padariniams šalinti gali būti atliekami be statybos leidimo arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiškų pritarimų, tačiau apie tai pranešus žemės darbų vykdymo vietoje esančių inžinerinių tinklų, kelių (gatvių) savininkams (naudotojams). Jei darbai vykdomi keliuose (gatvėse), būtina informuoti ir teritorinę policijos įstaigą. Apie avariją, įvykusią kultūros paveldo objektų teritorijose arba jų apsaugos zonose, informuojamas ir Kultūros paveldo departamento teritorinis padalinys. Dirbant gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose ir likviduojant vandentiekio tinklų avarijas, apie tai būtina pranešti ir vietinei priešgaisrinės apsaugos tarnybai. Žemės avarinius kasinėjimo darbus, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija. Teikiant pranešimą – pirmumas skiriamas tam būdui, kuriuo greitesnis abipusis ryšys ir sudaroma galimybė pranešimo gavėjui kuo skubiau pasiųsti į avarijos vietą atstovą. Pranešimas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais (atitinkamos seniūnijos oficialiu ar paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, arba elektroniniu būdu – per Elektroninius valdžios vartus (e-paslaugos). Darbams užsitęsus virš 24 val. paslaugos gavėjui pateikus prašymą leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą, arba prisijungus elektroninės valdžios vartų (e-paslaugos).

Rezultatas:
Išduotas leidimas kasinėti ir aptverti, pratęstas leidimo galiojimas, išduotas dublikatas, papildymas, patikslinimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas, panaikintas galiojimas, išduotas pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą;
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti pranešimą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Darbams užsitęsus virš 24 val. ir paslaugos gavėjui pateikus prašymą leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą, arba prisijungus elektroninės valdžios vartų (e-paslaugos).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. paraiška (pagal priede pateiktą pavyzdį), kurioje nurodytas pareiškėjas, jo adresas, telefono numeris, žemės darbų tikslas ir pobūdis, tiksli žemės darbų vieta, jų apimtis, pradžia ir pabaiga, įrenginių ir darbų vadovo vardas ir pavardė, kvalifikacijos atestato numeris.
 2. statybos leidimas (išskyrus statinius, kuriems statyti leidimas nereikalingas);
 3. statinio techninį projektą su pažymėta žemės darbų vieta, o kai projektas nereikalingas – žemės darbų vykdymo aprašymą ir schemą;
 4. dokumentus priklausomai nuo žemės darbų vietos: 4.
 5. žemės darbams keliuose, privažiavimuose, gatvėse bei aikštėse – apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schemą, suderintą su kelių policija, ir sutartį su kelių dangą bei želdinius atkuriančia įmone dėl išardytos dangos atstatymo ir želdinių persodinimo arba rangovo ar ūkio būdu statančio statytojo (užsakovo)garantinį raštą, jei šiuos darbus atliks pats rangovas arba statytojas (užsakovas); 4.
 6. žemės darbams melioruotuose plotuose – statinio statybos arba žemės darbų technologijos projektą, suderintą su rajono žemės ūkio arba melioracijos skyriumi, arba šių įrenginių atstatymo suderintą projektą; 4.
 7. žemės darbams nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijose bei jų apsaugos zonose, saugomose teritorijose bei jų apsaugos zonose – šių zonų ribų planą su pažymėtomis žemės darbų vykdymo vietomis, suderintą su Kultūros vertybių apsaugos departamento teritoriniu padaliniu arba (atitinkamai) su Miškų ir saugomų teritorijų departamento teritoriniu padaliniu; jei kasant žemę kartu reikia atlikti ir mokslinius tyrimus, taip pat pateikiama sutartis su mokslinius tyrimus atliekančia įmone ir tyrėjų bei žemės kasėjų suderintas darbų grafikas; 4.
 8. sutartis su žemės savininkais (naudotojais) dėl nuostolių, susijusių su numatomais žemės darbais, atlyginimo ir šių darbų vietos sutvarkymo, kai statytojas žemės darbus numato vykdyti jiems priklausančioje teritorijoje.
 9. paraiškos derinimo lapą su reikiamų įstaigų atsakingų pareigūnų derinimo parašais.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas
  1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-15 įsakymas Nr. 179 „Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra; ir STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ patvirtinimo“;
  2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-28 įsakymas Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010“; „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“;
  3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“;
  4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įsakymas Nr. D1-717 ,,Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;
  5. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ;
  6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-02 įsakymas Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“;
  7. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913 ;
  8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymas Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamneto STR 1.01.03:2017“; „Statitinių klasifikavimas“patvirtinimo“;
  9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymas Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010“ „Nesudėtingi statiniai“;
  10. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020-12-02 sprendimas Nr. T-264 ,,Dėl Vietinės rinkliavos, nustatytos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Panevėžio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, nuostatų patvirtinimo“;

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISVelžio seniūnija
  tel.+37045578471
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISKarsakiškio seniūnija
  tel.+37045552791
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRaguvos seniūnija
  tel.+37045591310
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISUpytės seniūnija
  tel.+37045555514
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRamygalos seniūnija
  tel.+37045592780
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISMiežiškių seniūnija
  tel.+37045578463
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISPanevėžio seniūnija
  tel.+37045582980
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISSmilgių seniūnija
  tel.+37045553666
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVadoklių seniūnija
  tel.+37045556322
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISNaujamiesčio seniūnija
  tel.+37045599544
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISPaįstrio seniūnija
  tel.+37045430227
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISKrekenavos seniūnija
  tel.+37045593172
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasVasario 16-osios g.27
  Adresas internetehttp://www.panrs.lt
  Darbo laikasI–IV 8.00–17.00, V 8.00–16.45 Pietų pertrauka 12.00–12.45
  Įmonės kodas188774594
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Panevėžio rajono sav., Raguvos sen., Raguva, Laisvės g. 24, LT-38155
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Panevėžio miesto sav., Panevėžys, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:šaligatvio, pėsčiųjų tako, dviračių tako vienos vietos perkasimas arba aptvėrimas, kai visiškai uždaromas eismas – 15 Eur už vieną parą ir 21 Eur už kiekvieną praterminuotą parą.
  Paslaugos suteikimo kaina:15 EUR
  Trukmė:0 darbo dienų
  Veiksmas:šaligatvio, pėsčiųjų tako, dviračių tako vienos vietos perkasimas, užpylimas gruntu ar statybiniu laužu arba aptvėrimas, kai iš dalies uždaromas eismas – 12 Eur už vieną parą ir 16 Eur už kiekvieną praterminuotą parą.
  Paslaugos suteikimo kaina:12 EUR
  Trukmė:0 darbo dienų