Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Leidimai privalomi visiems statybos proceso dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinierinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams (valdytojams ir naudotojams), taip pat kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems vykdyti kasinėjimo darbus Rokiškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje.

Leidimo gavimas privalomas visiems statybos proceso dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinierinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams (valdytojams ar naudotojams), taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, norintiems vykdyti kasinėjimo darbus Rokiškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje.

Pranešimas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais (atitinkamos seniūnijos oficialiu ar paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, arba elektroniniu būdu – per Elektroninius valdžios vartus (e-paslaugos). 

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00022

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Leidimai privalomi visiems statybos proceso dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinierinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams (valdytojams ir naudotojams), taip pat kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems vykdyti kasinėjimo darbus Rokiškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje.

Už leidimo vykdyti kasinėjimo darbus Rokiškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje (toliau – leidimas) išdavimą Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatyta vietinė rinkliava (toliau – Rinkliava). Leidimas išduodamas tik tokiam laikotarpiui (skaičiuojamam paromis), už kurį sumokėta Rinkliava. Panaikinus leidimą už įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, sumokėta Rinkliava negrąžinama.

Žemės kasimo darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be Leidimo, tačiau apie tai turi būti pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija. Leidimas įforminamas sekančią darbo dieną po įvykio.

Jei darbai vykdomi keliuose (gatvėse) ir bus ribojamas eismas, būtina informuoti Panevėžio apskrities VPK Rokiškio rajono policijos komisariatą.

Leidimo gavimas privalomas visiems statybos proceso dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinierinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams (valdytojams ar naudotojams), taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, norintiems vykdyti kasinėjimo darbus Rokiškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje.

Pranešimas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais (atitinkamos seniūnijos oficialiu ar paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, arba elektroniniu būdu – per Elektroninius valdžios vartus (e-paslaugos). 

Rezultatas:
Išduotas leidimas kasinėti ir aptverti, pratęstas leidimo galiojimas, išduotas dublikatas, papildymas, patikslinimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas, panaikintas galiojimas, išduotas pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia prašymo formą bei prideda reikalingus dokumentus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos teikėjas išnagrinėja prašymą, apskaičiuoja priklausančią mokėti vietinę rinkliavą už leidimo išdavimą ir apie tain informuoja paslaugos gavėją.
 2. Paslaugos gavėjas pateikia paslaugos teikėjui vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos teikėjas informuoja paslaugos gavėją, kad leidimas išduotas arba informuoja apie priimtą sprendimą neišduoti leidimo bei nurodo neišdavimo priežastis.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas ir derinimo aktas.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
 4. Statybos leidimo kopija (jei tai nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme).
 5. Suderintas statybos projektas ar jo kopija.
 6. Žemės darbų vykdymo schema, suderinta su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų atstovais ir žemės savininkais (naudotojais, valdytojais), jei vykdomiems darbams nereikalingas projektas.
 7. Apylankos ir techninių eismo reguliavimo priemonių schema, suderinta su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – VPK) Rokiškio rajono policijos komisariato atsakingais specialistais, jei darbai bus vykdomi gatvėse, vietinės reikšmės keliuose ir bus ribojamas transporto ar pėsčiųjų eismas;
 8. Rinkliavos sumokėjimą įrodančio dokumento kopija.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas
 1. Papildomi dokumentai iš valstybės registrų, informacinių sistemų ar kitų viešojo administravimo subjektų negaunami.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Juodupės seniūnijos seniūnasValdas Adamonis
tel.+37045857175
mob. tel.+37061524296
[email protected]
Kamajų seniūnijos seniūno pavaduotojasGiedrius Mikalkevičius
tel.+37045827175
mob. tel.+37068541362
[email protected]
Obelių seniūnijos seniūnėJūratė Šinkūnienė
tel.+37045871638
mob. tel.+37068695523
[email protected]
Jūžintų seniūnijos seniūnasVytautas Stakys
tel.+37045844224
mob. tel.+37068231971
[email protected]
Panemunėlio seniūnijos seniūnėDalia Dubenčiukienė
tel.+37045863332
mob. tel.+37062961219
[email protected]
Rokiškio miesto seniūnijos seniūnasArūnas Krasauskas
tel.+37045851948
mob. tel.+37069653055
[email protected]
Kriaunų seniūnijos seniūno pavaduotojaRamunė Širvinskienė
tel.+37045841824
mob. tel.+37062032282
[email protected]
Pandėlio seniūnijos seniūno pavaduotojasAndrius Palivonas
tel.+37045879141
mob. tel.+37064071397
[email protected]
Kazliškio seniūnijos seniūnėJustina Kazanavičienė
tel.+37045842725
mob. tel.+37062482711
[email protected]
Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūno pavaduotojasVilmantas Raupys
tel.+37045852548
mob. tel.+37068786097
[email protected]
Bendra informacija:
Adresas Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis
Adresas internete http://www.rokiskis.lt
Darbo laikas I-III 8.00-17.00, II-IV 8.00-18.00, V 8.00-13.00 (be pietų pertraukos)
Pietų pertraukos laikas 12.00-12.45 (išskyrus penktadienį).
Įmonės kodas 188772248
Adresas:
LIETUVOS RESPUBLIKA, Rokiškio rajono sav., Rokiškio miesto sen., Rokiškis, Sąjūdžio a. 1, LT-42136
Interneto svetainė:
Tel.:+37045871233
Veiksmas:Kaina nurodyta pridėtame kainoraštyje
Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
Trukmė:3 darbo dienos