Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Seniūnija X išduoda leidimus atlikti kasinėjimo darbus Skuodo rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, skveruose, šaligatviuose, pėsčiųjų ir dviračių takuose, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje.

Žemės kasimo darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00022

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Seniūnija X išduoda leidimus atlikti kasinėjimo darbus Skuodo rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, skveruose, šaligatviuose, pėsčiųjų ir dviračių takuose, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje.

Žemės kasimo darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava.

Rezultatas:
Išduotas leidimas kasinėti ir aptverti, pratęstas leidimo galiojimas, išduotas dublikatas, papildymas, patikslinimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas, panaikintas galiojimas, išduotas pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
 3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, elektroniniu laišku ar per e. pristatymas informacinę sistemą arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Leidimai registruojami Leidimų vykdyti žemės darbus registracijos žurnale.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Paraiška dėl žemės kasinėjimo darbų.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Atstovavimą patvirtinantys dokumentai, jeigu prašymas teikiamas per atstovą.
 4. Žemės darbų vykdymo planas-schema, suderinta su atitinkamomis institucijomis.
 5. Leidimo statyti ar remontuoti objektą kopija iš atitinkamos institucijos, jei toks leidimas reikalingas pagal teisės aktus.
 6. Apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schema (kasant žemę eismo vietose).
 7. Leidimo želdiniams pašalinti kopija.
 8. Mokėjimo dokumentas su banko žyma, patvirtinantis sumokėtą vietinę rinkliavą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Rinkliava imama, kai: 1. Kasinėjama gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, aikščių, skverų, kiemų ir žaliųjų plotų danga, daugiabučių namų kiemai. 2. Dėl statybos, sandėliavimo, krovimo ir kitų darbų uždraudžiamas arba apribojamas transporto ir pėsčiųjų eismas savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje. 3. Rinkliavos dydis nustatomas eurais be centų, kai rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Kai rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų, jis nustatomas eurais su centais, vieno skaitmens po kablelio tikslumu. Rinkliava neimama, tačiau Leidimą gauti privaloma, kai: 1. Likviduojamos avarijos ar vykdomi darbai Savivaldybės administracijos nurodymu. Jei avarija įvyko savaitgalio, švenčių dienomis ar po darbo valandų, avariją likviduojančios įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo privalo nedelsdamas apie tai informuoti seniūną, o leidimą išsiimti artimiausią darbo dieną. 2. Darbai finansuojami iš valstybės ar Savivaldybės biudžeto, labdaros organizacijos, bažnyčios lėšomis. 3. Statytojas (užsakovas) yra įmonė, įstaiga ar organizacija, kurios steigėjas, savininkas ar dalininkas yra Skuodo rajono savivaldybės taryba. 4. Žemės darbai reikalingi Savivaldybės funkcijoms vykdyti arba Savivaldybės nuosavybės ar patikėjimo teise valdomam turtui pagerinti. 5. Savivaldybės užsakytiems projektams vykdyti. 6. Visu pločiu rekonstruojama gatvė ar jos atkarpa (važiuojamoji dalis, šaligatvis, žalieji plotai) ir kartu joje esantys inžineriniai tinklai. 7. Juridiniai asmenys vykdo darbus, susijusius su rajono infrastruktūros gerinimu; 8. Darbus vykdo fiziniai asmenys.

  1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
  2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-15 įsakymas Nr. 179 „Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra; ir STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ patvirtinimo“;
  3. Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Skuodo rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatai, patvirtinti Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T9-164;
  4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-28 įsakymas Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010“; „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“;
  5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“;
  6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įsakymas Nr. D1-717 ,,Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;
  7. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ;
  8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-02 įsakymas Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“;
  9. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913 ;
  10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymas Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamneto STR 1.01.03:2017“; „Statitinių klasifikavimas“patvirtinimo“;
  11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymas Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010“ „Nesudėtingi statiniai“;

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISLina BumbulienėŠačių seniūnijos vyriausioji specialistė
  tel.+37044046615
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRenata GirdenėAleksandrijos seniūnijos vyriausioji specialistė
  tel.+37044043764
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISDanutė ValančiauskienėSkuodo miesto seniūnijos vyriausioji specialistė
  tel.+37044044939
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISJanina SimonavičienėYlakių seniūnijos vyriausioji specialistė
  tel.+37044057221
  mob. tel.+37061854660
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISGiedrė BeniušienėBarstyčių seniūnijos vyriausioji specialistė
  tel.+37044053321
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISDaiva KontenienėNotėnų seniūnijos vyriausioji specialistė
  tel.+37044059882
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISSigutė PetrauskienėLenkimų seniūnijos vyriausioji specialistė
  tel.+37044056615
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRita ArtiomenkovienėMosėdžio seniūnijos vyriausioji specialistė
  tel.+37044076213
  mob. tel.+37068644981
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAsta BagočienėSkuodo seniūnijos vyriausioji specialistė
  tel.+37044047484
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasVilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
  Adresas internetehttp://www.skuodas.lt
  Darbo laikasDarbo dienomis: nuo 8:45 iki 17:00. Šeštadienyje: nuo 8:45 iki 15:45. Pietų pertrauka: 12:00 iki 13:00.
  Įmonės kodas188751834
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Skuodo rajono sav., Skuodo miesto sen., Skuodas, Vilniaus g. 13, LT-98112
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Gatvių su žvyro danga, lauko kelių, žaliųjų plotų
  Paslaugos suteikimo kaina:5.8 EUR
  Trukmė:1 darbo diena