Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Planuojant vykdyti žemės kasinėjimo darbus Šilalės rajono viešojo naudojimo teritorijose privalomas leidimas. Paslauga apima leidimo atlikti žemės kasinėjimo darbus Šilalės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą. Leidimus fiziniams ir juridiniams asmenims aptverti kasinėjimo darbų plotą ar dalį ploto, jų galiojimo pratęsimus, galiojimo sustabdymus, galiojimo sustabdymo panaikinimus, galiojimo panaikinimus arba leidimą atitverti Savivaldybės viešojo naudojimo teritoriją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, išduoda atitinkamų seniūnijų seniūnai. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava. Žemės kasimo darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija.

Įvykus požeminių tinklų avarijai, žemės darbai jų padariniams šalinti gali būti atliekami be statybos leidimo arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiškų pritarimų, tačiau apie tai pranešus žemės darbų vykdymo vietoje esančių inžinerinių tinklų, kelių (gatvių) savininkams (naudotojams). Jei darbai vykdomi keliuose (gatvėse), būtina informuoti ir teritorinę policijos įstaigą. Apie avariją, įvykusią kultūros paveldo objektų teritorijose arba jų apsaugos zonose, informuojamas ir Kultūros paveldo departamento teritorinis padalinys. Dirbant gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose ir likviduojant vandentiekio tinklų avarijas, apie tai būtina pranešti ir vietinei priešgaisrinės apsaugos tarnybai. Žemės avarinius kasinėjimo darbus, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija. Teikiant pranešimą – pirmumas skiriamas tam būdui, kuriuo greitesnis abipusis ryšys ir sudaroma galimybė pranešimo gavėjui kuo skubiau pasiųsti į avarijos vietą atstovą.

Pranešimas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais (atitinkamos seniūnijos oficialiu ar paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, arba elektroniniu būdu – per Elektroninius valdžios vartus (e-paslaugos). Darbams užsitęsus virš 24 val. paslaugos gavėjui pateikus prašymą leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą, arba prisijungus elektroninės valdžios vartų (e-paslaugos).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00022

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Planuojant vykdyti žemės kasinėjimo darbus Šilalės rajono viešojo naudojimo teritorijose privalomas leidimas. Paslauga apima leidimo atlikti žemės kasinėjimo darbus Šilalės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą. Leidimus fiziniams ir juridiniams asmenims aptverti kasinėjimo darbų plotą ar dalį ploto, jų galiojimo pratęsimus, galiojimo sustabdymus, galiojimo sustabdymo panaikinimus, galiojimo panaikinimus arba leidimą atitverti Savivaldybės viešojo naudojimo teritoriją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, išduoda atitinkamų seniūnijų seniūnai. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava. Žemės kasimo darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija.

Įvykus požeminių tinklų avarijai, žemės darbai jų padariniams šalinti gali būti atliekami be statybos leidimo arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiškų pritarimų, tačiau apie tai pranešus žemės darbų vykdymo vietoje esančių inžinerinių tinklų, kelių (gatvių) savininkams (naudotojams). Jei darbai vykdomi keliuose (gatvėse), būtina informuoti ir teritorinę policijos įstaigą. Apie avariją, įvykusią kultūros paveldo objektų teritorijose arba jų apsaugos zonose, informuojamas ir Kultūros paveldo departamento teritorinis padalinys. Dirbant gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose ir likviduojant vandentiekio tinklų avarijas, apie tai būtina pranešti ir vietinei priešgaisrinės apsaugos tarnybai. Žemės avarinius kasinėjimo darbus, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija. Teikiant pranešimą – pirmumas skiriamas tam būdui, kuriuo greitesnis abipusis ryšys ir sudaroma galimybė pranešimo gavėjui kuo skubiau pasiųsti į avarijos vietą atstovą.

Pranešimas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais (atitinkamos seniūnijos oficialiu ar paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, arba elektroniniu būdu – per Elektroninius valdžios vartus (e-paslaugos). Darbams užsitęsus virš 24 val. paslaugos gavėjui pateikus prašymą leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą, arba prisijungus elektroninės valdžios vartų (e-paslaugos).

Rezultatas:
Išduotas leidimas kasinėti ir aptverti, pratęstas leidimo galiojimas, išduotas dublikatas, papildymas, patikslinimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas, panaikintas galiojimas, išduotas pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
 2. Paslaugos teikėjas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Kasinėti - prašymas, kuriame nurodomas pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo (tai patvirtinantis dokumentas arba kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka), jo adresas, telefono numeris, kasinėjimo darbų vykdymo tikslas, tiksli darbų vykdymo vieta, darbų vykdymo pradžia ir pabaiga, atsakingo darbų vadovo vardas, pavardė, numatomas iškasti (užpilti) žemės kiekis kub. m, nurodoma vieta, kur numatoma išvežti žemės perteklių; - leidimo arba Savivaldybės administracijos raštiško pritarimo statyti ar rekonstruoti objektą kopija, jei toks leidimas ar Savivaldybės administracijos raštiškas pritarimas reikalingas pagal teisės aktus; - nustatyta tvarka suderintas ir patvirtintas objekto statybos (remonto, rekonstrukcijos, tvarkybos) projektas, darbų organizavimo projektas (kai jis reikalingas), dangos perkasimo vietos, jų plotai m2; - jeigu kasimo zonoje yra inžineriniai tinklai, savininkų ir naudotojų suderinimai; - žemės darbų vykdymo planas-schema arba žemės darbų gatvėse schema, kai darbai vykdomi gatvėse; - kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos suderinimas, jeigu darbai vykdomi jos veiklos zonoje; - vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį mokėjimo pavedimą arba jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. - kalendorinį darbų vykdymo grafiką dėl darbų trukmės suderinimo, kai vykdomi didelės apimties kasinėjimo darbai; - garantinis įsipareigojimas dėl dangų atstatymo Teritorijos aptvėrimo atveju: - prašyme privalomai nurodomas teritorijos aptvėrimo tikslas, aptvėrimo laikas (pradžia ir pabaiga)ir aptveriamas plotas (aptvėrimo schema). Jeigu teritorija aptveriama žemės kasinėjimo darbams, su prašymu pateikiama paraiškos žemės darbams (viena iš statinio statybos bendrųjų darbų rūšių, kai statybos reikmėms kasamas gruntas, pilamas atvežtinis gruntas ar atliekami požeminiai darbai)kopija su sklypo, kuriame numatoma vykdyti darbus, plano (schema) kopija, apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schemos kopija (jeigu bus gatvių, kelių važiuojamosios dalies atitvėrimas arba eismo apribojimas).
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISPajūrio seniūnijaVyriausioji specialistė
  tel.+37044958166
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISDidkiemio seniūnijaSeniūnas
  tel.+37044942981
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISŽadeikių seniūnijaSeniūnas
  tel.+37044941695
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISBijotų seniūnija
  tel.+37044941423
  NENURODYTA-PASISBilionių seniūnijaSeniūnas
  tel.+37044941832
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISŠilalės miesto seniūnijaVyriausioji specialistė
  tel.+37044976128
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISTenenių seniūnijaSeniūnas
  tel.+37044943290
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISPalentinio seniūnijaSeniūnas
  tel.+37044942347
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISŠilalės kaimiškoji seniūnijaVyriausioji specialistė
  tel.+37044976127
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISUpynos seniūnijaseniūnas
  tel.+37044946632
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISKaltinėnų seniūnijaVyriausioji specialistė
  tel.+37044955288
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISLaukuvos seniūnijaVyriausioji specialistė
  tel.+37044956192
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISTraksėdžio seniūnijaSeniūnas
  tel.+37044970051
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasJ. Basanavičiaus g. 2, LT – 75138 Šilalė
  Adresas internetehttp://www.silale.lt
  Darbo laikasI-IV 8.00-17.00. V 8.00-15.45
  Įmonės kodas188773720
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šilalės rajono sav., Šilalės miesto sen., Šilalė, J. Basanavičiaus g. 2-1, LT-75138
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šilalės rajono sav., Šilalės miesto sen., Šilalė, J. Basanavičiaus g.
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šilalės rajono sav., Šilalės miesto sen., Šilalė, J. Basanavičiaus g. 2, LT-75138
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos