Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Planuojant vykdyti žemės kasinėjimo darbus Šilutės rajono viešojo naudojimo teritorijose privalomas leidimas. Paslauga apima leidimo atlikti žemės kasinėjimo darbus Šilutės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą. Leidimus fiziniams ir juridiniams asmenims aptverti kasinėjimo darbų plotą ar dalį ploto, jų galiojimo pratęsimus, galiojimo sustabdymus, galiojimo sustabdymo panaikinimus, galiojimo panaikinimus arba leidimą atitverti Savivaldybės viešojo naudojimo teritoriją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, išduoda atitinkamų seniūnijų seniūnai. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava. Žemės kasimo darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija.

Įvykus požeminių tinklų avarijai, žemės darbai jų padariniams šalinti gali būti atliekami be statybos leidimo arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiškų pritarimų, tačiau apie tai pranešus žemės darbų vykdymo vietoje esančių inžinerinių tinklų, kelių (gatvių) savininkams (naudotojams). Jei darbai vykdomi keliuose (gatvėse), būtina informuoti ir teritorinę policijos įstaigą. Apie avariją, įvykusią kultūros paveldo objektų teritorijose arba jų apsaugos zonose, informuojamas ir Kultūros paveldo departamento teritorinis padalinys. Dirbant gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose ir likviduojant vandentiekio tinklų avarijas, apie tai būtina pranešti ir vietinei priešgaisrinės apsaugos tarnybai. Žemės avarinius kasinėjimo darbus, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija. Teikiant pranešimą – pirmumas skiriamas tam būdui, kuriuo greitesnis abipusis ryšys ir sudaroma galimybė pranešimo gavėjui kuo skubiau pasiųsti į avarijos vietą atstovą.

Pranešimas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais (atitinkamos seniūnijos oficialiu ar paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, arba elektroniniu būdu – per Elektroninius valdžios vartus (e-paslaugos). Darbams užsitęsus virš 24 val. paslaugos gavėjui pateikus prašymą leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą, arba prisijungus elektroninės valdžios vartų (e-paslaugos).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00022

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Planuojant vykdyti žemės kasinėjimo darbus Šilutės rajono viešojo naudojimo teritorijose privalomas leidimas. Paslauga apima leidimo atlikti žemės kasinėjimo darbus Šilutės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą. Leidimus fiziniams ir juridiniams asmenims aptverti kasinėjimo darbų plotą ar dalį ploto, jų galiojimo pratęsimus, galiojimo sustabdymus, galiojimo sustabdymo panaikinimus, galiojimo panaikinimus arba leidimą atitverti Savivaldybės viešojo naudojimo teritoriją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, išduoda atitinkamų seniūnijų seniūnai. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava. Žemės kasimo darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija.

Įvykus požeminių tinklų avarijai, žemės darbai jų padariniams šalinti gali būti atliekami be statybos leidimo arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiškų pritarimų, tačiau apie tai pranešus žemės darbų vykdymo vietoje esančių inžinerinių tinklų, kelių (gatvių) savininkams (naudotojams). Jei darbai vykdomi keliuose (gatvėse), būtina informuoti ir teritorinę policijos įstaigą. Apie avariją, įvykusią kultūros paveldo objektų teritorijose arba jų apsaugos zonose, informuojamas ir Kultūros paveldo departamento teritorinis padalinys. Dirbant gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose ir likviduojant vandentiekio tinklų avarijas, apie tai būtina pranešti ir vietinei priešgaisrinės apsaugos tarnybai. Žemės avarinius kasinėjimo darbus, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija. Teikiant pranešimą – pirmumas skiriamas tam būdui, kuriuo greitesnis abipusis ryšys ir sudaroma galimybė pranešimo gavėjui kuo skubiau pasiųsti į avarijos vietą atstovą.

Pranešimas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais (atitinkamos seniūnijos oficialiu ar paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, arba elektroniniu būdu – per Elektroninius valdžios vartus (e-paslaugos). Darbams užsitęsus virš 24 val. paslaugos gavėjui pateikus prašymą leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą, arba prisijungus elektroninės valdžios vartų (e-paslaugos).

Rezultatas:
Išduotas leidimas kasinėti ir aptverti, pratęstas leidimo galiojimas, išduotas dublikatas, papildymas, patikslinimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas, panaikintas galiojimas, išduotas pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
 2. Paslaugos teikėjas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Kasinėti - prašymas, kuriame nurodomas pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo (tai patvirtinantis dokumentas arba kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka), jo adresas, telefono numeris, kasinėjimo darbų vykdymo tikslas, tiksli darbų vykdymo vieta, darbų vykdymo pradžia ir pabaiga, atsakingo darbų vadovo vardas, pavardė, numatomas iškasti (užpilti) žemės kiekis kub. m, nurodoma vieta, kur numatoma išvežti žemės perteklių (1 priedas); - leidimo arba Savivaldybės administracijos raštiško pritarimo statyti ar rekonstruoti objektą kopija, jei toks leidimas ar Savivaldybės administracijos raštiškas pritarimas reikalingas pagal teisės aktus; - nustatyta tvarka suderintas ir patvirtintas objekto statybos (remonto, rekonstrukcijos, tvarkybos) projektas, darbų organizavimo projektas (kai jis reikalingas), dangos perkasimo vietos, jų plotai m2; - jeigu kasimo zonoje yra inžineriniai tinklai, savininkų ir naudotojų suderinimai; - žemės darbų vykdymo planas-schema arba žemės darbų gatvėse schema, suderinta su Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės policijos komisariatu, Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnyba, požeminius ir antžeminius elektros tinklus eksploatuojančia organizacija (ESO), požeminius šilumos tinklus eksploatuojanti įmonė (UAB Šilutės šilumos tinklai) ir kt., kai darbai vykdomi gatvėse; - kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos suderinimas, jeigu darbai vykdomi jos veiklos zonoje; - vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį mokėjimo pavedimą arba jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. - kalendorinį darbų vykdymo grafiką dėl darbų trukmės suderinimo, kai vykdomi didelės apimties kasinėjimo darbai; - garantinis įsipareigojimas dėl dangų atstatymo Teritorijos aptvėrimo atveju: - prašyme privalomai nurodomas teritorijos aptvėrimo tikslas, aptvėrimo laikas (pradžia ir pabaiga)ir aptveriamas plotas (aptvėrimo schema). Jeigu teritorija aptveriama žemės kasinėjimo darbams, su prašymu pateikiama paraiškos žemės darbams (viena iš statinio statybos bendrųjų darbų rūšių, kai statybos reikmėms kasamas gruntas, pilamas atvežtinis gruntas ar atliekami požeminiai darbai)kopija su sklypo, kuriame numatoma vykdyti darbus, plano (schema) kopija, apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schemos kopija (jeigu bus gatvių, kelių važiuojamosios dalies atitvėrimas arba eismo apribojimas). - dokumentą patvirtinantį, kad sumokėtas vietinės rinkliavos mokestis.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Atvejai, kai už leidimo išdavimą vietinė rinkliava netaikoma: - Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, kai vykdomi darbai reikalingi Savivaldybės funkcijoms vykdyti; - Savivaldybės administracijai, kai jai pavestos darbų užsakovo funkcijos; - kai įrengiami nauji tinklai, rekonstruojami inžineriniai tinklai arba atliekamas jų kapitalinis remontas – pagal pareiškėjo parengtą ir su Savivaldybės administracijos Statybos skyriaus atstovu suderintą darbų grafiką (įrašas „Mokėti“ arba „Nemokėti“), kuris pateikiamas atitinkamos seniūnijos seniūnui; - asmenims, jeigu darbai vykdomi jiems suteiktuose žemės sklypuose.

  1. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;
  2. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 22 d. sprendimas Nr. T1-1119 „Dėl Šilutės rajono tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ ;
  3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
  4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
  5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;
  6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“;
  7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“;
  8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“;
  9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875„Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“;
  10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISMarius StonysŠilutės seniūnijos viešojo administravimo specialistas
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37065921161
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVirginijus StasiulisŽemaičių Naumiesčio seniūnijos seniūnas
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37065960714
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISBirutė PocevičienėGardamo seniūnijos seniūnė
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37065253685
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAlfonsas ŠeputisŠvėkšnos seniūnijos seniūnas
  tel.+37044148317
  mob. tel.+37068644136
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISGražina KungienėKatyčių seniūnijos seniūnė
  tel.+37044141541
  mob. tel.+37069186368
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAntanas KližentisKintų seniūnijos seniūnas
  tel.+37044147389
  mob. tel.+37069884683
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISDalia DrobnienėRusnės seniūnijos seniūnė
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37068774687
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAlfredas GaubysJuknaičių seniūnijos seniūnas
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37069813241
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAlgirdas RauktysUsėnų seniūnijos seniūnas
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37061155648
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVitalijus MockusVainuto seniūnijos seniūnas
  tel.+37044144118
  mob. tel.+37068646367
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISArvydas StonisSaugų seniūnijos seniūnas
  tel.+37044146038
  mob. tel.+37068651690
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Dariaus ir Girėno g. 1, LT- 99133, Šilutė
  Adresas internetewww.silute.lt
  Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas188723322
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šilutės rajono sav., Šilutės sen., Šilutė, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Konkrečiu atveju remtis įkainių skaičiavimo lentele
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos