Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Planuojant vykdyti žemės kasinėjimo darbus Trakų rajono viešojo naudojimo teritorijose privalomas leidimas. Paslauga apima leidimo atlikti žemės kasinėjimo darbus Trakų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, daugiabučių namų kiemuose, aikštėse, skveruose, žaliuosiuose plotuose ir kt. ), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą. Leidimus vykdyti žemės kasinėjimo darbus Trakų, Lentvario ir Rūdiškių miestuose išduoda Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius, seniūnijose – Trakų rajono seniūnijos. Leidimai vykdyti žemės kasinėjimo darbus ar aptvėrimams išduodami statybos rangos organizacijoms, ūkio būdu dirbančioms organizacijoms arba individualiems statytojams, statant, remontuojant bei rekonstruojant arba griaunant pastatus, inžinerinius įrenginius ir tinklus Trakų rajone.

Įvykus požeminių tinklų avarijai, kasinėjimo darbai jų padariniams šalinti gali būti atliekami be leidimo, apie tai pranešus žemės ir kelių (gatvių) bei kasinėjimo darbų vykdymo vietoje esančių inžinerinių tinklų savininkams (naudotojams, valdytojams). Jei darbai vykdomi keliuose (gatvėse), Rangovas privalo informuoti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariatą, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, VšĮ Trakų ligoninė. Suderinimus rangovas privali pateikti Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos ūkio plėtros ir turo valdymo skyriui arba Trakų rajono savivaldybės seniūnijai, priklausomai nuo teritorijos, kurioje bus vykdomi kasinėjimo ir avarijos šalinimo darbai. Apie avariją, įvykusią kultūros paveldo objektų teritorijose arba jų apsaugos zonose ar saugomose teritorijose, informuojamas Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ar Saugomų teritorijų priežiūrą vykdančioms institucijoms. Tuo atveju, kai avarijos likviduojamos ilgiau kaip 24 valandas ir dangos po avarijos likvidavimo tvarkomos ilgiau kaip 5 paras, statytojas, nepertraukdamas darbo, privalo gauti leidimą žemės kasimo darbams vykdyti.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00022

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Planuojant vykdyti žemės kasinėjimo darbus Trakų rajono viešojo naudojimo teritorijose privalomas leidimas. Paslauga apima leidimo atlikti žemės kasinėjimo darbus Trakų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, daugiabučių namų kiemuose, aikštėse, skveruose, žaliuosiuose plotuose ir kt. ), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą. Leidimus vykdyti žemės kasinėjimo darbus Trakų, Lentvario ir Rūdiškių miestuose išduoda Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius, seniūnijose – Trakų rajono seniūnijos. Leidimai vykdyti žemės kasinėjimo darbus ar aptvėrimams išduodami statybos rangos organizacijoms, ūkio būdu dirbančioms organizacijoms arba individualiems statytojams, statant, remontuojant bei rekonstruojant arba griaunant pastatus, inžinerinius įrenginius ir tinklus Trakų rajone.

Įvykus požeminių tinklų avarijai, kasinėjimo darbai jų padariniams šalinti gali būti atliekami be leidimo, apie tai pranešus žemės ir kelių (gatvių) bei kasinėjimo darbų vykdymo vietoje esančių inžinerinių tinklų savininkams (naudotojams, valdytojams). Jei darbai vykdomi keliuose (gatvėse), Rangovas privalo informuoti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariatą, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, VšĮ Trakų ligoninė. Suderinimus rangovas privali pateikti Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos ūkio plėtros ir turo valdymo skyriui arba Trakų rajono savivaldybės seniūnijai, priklausomai nuo teritorijos, kurioje bus vykdomi kasinėjimo ir avarijos šalinimo darbai. Apie avariją, įvykusią kultūros paveldo objektų teritorijose arba jų apsaugos zonose ar saugomose teritorijose, informuojamas Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ar Saugomų teritorijų priežiūrą vykdančioms institucijoms. Tuo atveju, kai avarijos likviduojamos ilgiau kaip 24 valandas ir dangos po avarijos likvidavimo tvarkomos ilgiau kaip 5 paras, statytojas, nepertraukdamas darbo, privalo gauti leidimą žemės kasimo darbams vykdyti.

Išduotas leidimas kasinėti ir aptverti, pratęstas leidimo galiojimas, išduotas dublikatas, papildymas, patikslinimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas, panaikintas galiojimas, išduotas pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
  Paslaugos rezultato suteikimas
  1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
  Paslaugos inicijavimo forma
  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. prašymas (pagal priede pateiktą pavyzdį), kurioje nurodytas fizinio/juridinio asmens vardas, jo adresas, telefono numeris, žemės darbų tikslas ir pobūdis, tiksli žemės darbų vieta, jų apimtis, pradžia ir pabaiga, įrenginių ir darbų vadovo vardas ir pavardė, kvalifikacijos atestato numeris.
  2. nustatyta tvarka suderintą ir patvirtintą objekto statybos (remonto, rekonstrukcijos) projektą bei šiam projektui gautą statybos leidimą;
  3. brėžinys ar nustatyta tvarka suderinto ir patvirtinto objekto statybos projekto ištrauka, kurioje pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai ir dangos perkasimo vietos bei teritorijos aptvėrimo ribos. Projekto ištrauka ar brėžinys, jeigu darbų zonoje yra šiluminės trasos, elektros, dujotiekio, vandentiekio, lietaus, buitinių nuotekų ar kiti tinklai, turi būti suderintas su inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais, valdytojais ar naudotojais;
  4. apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schema (kai kasinėjimo darbai atliekami eismui skirtose zonose), suderinta su atitinkamomis institucijomis, kontroliuojančiomis transporto eismą kasamoje teritorijoje;
  5. sutartis su dangas atstatysiančia įmone, turinčia teisę šiems darbams atlikti (išskyrus statytojus, turinčius teisę šiems darbams atlikti) arba terminuotas garantinis įsipareigojimas dėl dangų atstatymo (3 priedas), esant nepalankioms oro sąlygoms galutiniam dangų atstatymui;
  6. Trakų rajono savivaldybės administracijos leidimas tvarkyti želdinius, jei vykdant kasinėjimo darbus, reikia kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti medžius, krūmus;
  7. saugomų teritorijų priežiūrą vykdančiomis institucijos, jeigu darbai vykdomi saugomose teritorijose arba jų apsaugos zonose;
  8. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos suderinimą, jeigu kasinėjimo, atitvėrimo ar sandėliavimo darbai vykdomi kultūros vertybių teritorijose arba jų apsaugos zonoje;
  9. dokumentas, patvirtinantis nustatyto dydžio rinkliavos už leidimo išdavimą sumokėjimą.
  10. įgaliojimas, jeigu pranešimą pateikia įgaliotas asmuo. Teikiant pranešimą raštu apie baigtus vykdyti kasinėjimo darbus:
  11. leidimo kopija su suinteresuotų organizacijų atstovų parašais dėl tinkamai atliktų darbų (kitoje Leidimo atlikti kasinėjimo darbus lapo pusėje).
  12. įgaliojimas, jeigu pranešimą pateikia įgaliotas asmuo.
  Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas
   1. Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo;
   2. Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo;
   3. Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo;
   4. Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo;
   5. Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo;
   6. Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo;
   7. Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo;
   8. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019-05-30 sprendimas Nr. S1E-55 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Trakų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose, atitverti jas ar jų dalis arba apriboti eismą jose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo;
   9. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-21 įsakymas Nr. P2E-423 „Dėl leidimų atlikti kasinėjimo darbus Trakų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose, atitverti jas ar jų dalis arba apriboti eismą jose išdavimo taisyklių“ tvirtinimo ;
   10. Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo Nr. XIII-2895 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas;
   11. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;
   12. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
   13. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas;

   Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

   NENURODYTA-PASISSenųjų Trakų seniūnija
   tel.+37052866536
   [email protected]
   NENURODYTA-PASISAgata ŠlečkuvienėSpecialistė
   tel.+37052825048
   [email protected]
   NENURODYTA-PASISPaluknio seniūnija
   tel.+37052861233
   [email protected]
   NENURODYTA-PASISOnuškio seniūnija
   tel.+37052862218
   [email protected]
   NENURODYTA-PASISRūdiškių seniūnija
   tel.+37052857214
   [email protected]
   NENURODYTA-PASISLentvario seniūnija
   tel.+37052828144
   [email protected]
   NENURODYTA-PASISAukštadvario seniūnija
   tel.+37052865227
   [email protected]
   NENURODYTA-PASISTrakų seniūnija
   tel.+37052855720
   [email protected]
   NENURODYTA-PASISGrendavės seniūnija
   tel.+37052842413
   [email protected]
   Bendra informacija:
   AdresasVytauto g. 33, Trakai, LT-21106
   Adresas internetehttp://www.trakai.lt
   Darbo laikasI-IV nuo 8.00 iki 17.00, V nuo 8.00 iki 15.45. Pietų pertrauka I-V nuo 12.00 iki 12.45
   Įmonės kodas181626536
   Adresas:
   LIETUVOS RESPUBLIKA, Trakų rajono sav., Trakų sen., Trakai, Vytauto g. 33, LT-21106
   Interneto svetainė:
   Veiksmas:Žiūrėti kainoraštį
   Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
   Trukmė:5 darbo dienos