Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Leidimai kasinėjimams ir aptvėrimams išduodami statybos rangos organizacijoms, ūkio būdu dirbančioms organizacijoms arba individualiems statytojams, statant, remontuojant bei rekonstruojant arba griaunant pastatus, inžinerinius įrenginius ir tinklus Ukmergės rajono viešojo naudojimo teritorijose. Jeigu yra gautas leidimas visai statybai objekte, tai yra aptverti teritorijai ir vykdyti žemės bei statybos montavimo darbus, leidimas kasti klojant atskiras požemines komunikacijas į minėtą objektą yra išduodamas kaip pagrindinio leidimo tęsimas.

Išduodamas leidimas atlikti kasinėjimo darbus Ukmergės rajono viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava.

Asmuo prašymą gali pateikti tiesiogiai atvykęs į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyrių (Kęstučio a.

3, Ukmergė), elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu, naudojantis e.pristatymas sistema; elektroniniu paštu (elektroniniu paštu teikiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba.

Leidimas asmeniui išduodamas tiesiogiai atvykus į Ukmergės rajono savivaldybės administraciją, arba prašyme nurodytais būdais (išsiunčiamas paštu nurodytu adresu arba elektroninėmis priemonėmis) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00022

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Leidimai kasinėjimams ir aptvėrimams išduodami statybos rangos organizacijoms, ūkio būdu dirbančioms organizacijoms arba individualiems statytojams, statant, remontuojant bei rekonstruojant arba griaunant pastatus, inžinerinius įrenginius ir tinklus Ukmergės rajono viešojo naudojimo teritorijose. Jeigu yra gautas leidimas visai statybai objekte, tai yra aptverti teritorijai ir vykdyti žemės bei statybos montavimo darbus, leidimas kasti klojant atskiras požemines komunikacijas į minėtą objektą yra išduodamas kaip pagrindinio leidimo tęsimas.

Išduodamas leidimas atlikti kasinėjimo darbus Ukmergės rajono viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava.

Asmuo prašymą gali pateikti tiesiogiai atvykęs į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyrių (Kęstučio a.

3, Ukmergė), elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu, naudojantis e.pristatymas sistema; elektroniniu paštu (elektroniniu paštu teikiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba.

Leidimas asmeniui išduodamas tiesiogiai atvykus į Ukmergės rajono savivaldybės administraciją, arba prašyme nurodytais būdais (išsiunčiamas paštu nurodytu adresu arba elektroninėmis priemonėmis) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba.

Rezultatas:
Išduotas leidimas kasinėti ir aptverti, pratęstas leidimo galiojimas, išduotas dublikatas, papildymas, patikslinimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas, panaikintas galiojimas, išduotas pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Elektroninės paslaugos žingsniai:
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
 2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą;
 3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti pranešimą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Darbams užsitęsus virš 24 val. ir paslaugos gavėjui pateikus prašymą leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą, arba prisijungus elektroninės valdžios vartų (e-paslaugos).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Asmenys, norintys įsigyti leidimą, pateikia:
 2. nustatytos formos paraišką ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios (1 priedas). Prašymas Savivaldybės administracijai gali būti teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, arba raštu;
 3. nustatyta tvarka suderintą ir patvirtintą statinio projekto ištraukos kopiją su pažymėtomis dangos perkasimo vietomis arba darbų vykdymo schemą, darbų organizavimo planą ir atstatomų dangų detalių brėžinį;
 4. leidimo statyti, rekonstruoti ar modernizuoti arba raštiško pritarimo remontuoti objektą kopiją, jei toks leidimas ar pritarimas pagal teisės aktus reikalingas;
 5. derinimo su suinteresuotomis įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis aktą, jei derinimas pagal teisės aktus reikalingas;
 6. eismo organizavimo schemą, suderintą su Vilniaus apskrities VPK Ukmergės r. policijos komisariatu ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriumi, jei darbai bus vykdomi gatvėse, vietinės reikšmės keliuose ir bus ribojamas eismas;
 7. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos suderinimą, jeigu darbai vykdomi kultūros paveldo objekto teritorijoje;
 8. jeigu fizinis ar juridinis asmuo besikreipiantis dėl kasimo leidimo neatlieka dangų įrengimo ar dangų atstatymo darbų, pateikia sutartį su šiuos darbus atliekančia įmone, kaip garantiją, kad išardytos ar kitaip pažeistos dangos bus atstatytos.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas
  1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. D1-713 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ ;
  2. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas ;
  3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ patvirtintas Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
  4. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimas Nr. 7-150 "Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Ukmergės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo";
  5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-717 ,,Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ ;
  6. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimas Nr. 7-149 "Dėl Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Ukmergės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo";
  7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ ;
  8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. D1-933 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ ;
  9. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISEglė SedleckienėUrbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė
  tel.+37034060340
  mob. tel.+37062450012
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasKęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė
  Adresas internetehttp://www.ukmerge.lt
  Darbo laikas8-17 val. pirmadienį- ketvirtadienį. 8-16 val. 45 min. penktadienį
  Įmonės kodas188752174
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Ukmergės rajono sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergė, Kęstučio a. 3, LT-20114
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Gatvių ar vietinės reikšmės kelių su asfalto danga važiuojamosios dalies perkasimas arba atitvėrimas, kai visiškai uždaromas eismas (1 para). Rinkliava mažinama du kartus (koef. 0,5), kai darbai vykdomi gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, a
  Paslaugos suteikimo kaina:40 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Gatvių ar vietinės reikšmės kelių su asfalto danga važiuojamosios dalies perkasimas arba atitvėrimas, kai iš dalies apribojamas eismas (1 para). Rinkliava mažinama du kartus (koef. 0,5), kai darbai vykdomi gatvėse, vietinės reikšmės keliuose,
  Paslaugos suteikimo kaina:30 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Šaligatvių, pėsčiųjų takų, dviračių takų su kietąja danga perkasimas arba aptvėrimas, kai visiškai uždaromas eismas (1 para). Rinkliava mažinama du kartus (koef. 0,5), kai darbai vykdomi gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
  Paslaugos suteikimo kaina:20 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Šaligatvių, pėsčiųjų takų, dviračių takų su kietąja danga perkasimas arba aptvėrimas, kai iš dalies apribojamas eismas (1 para). Rinkliava mažinama du kartus (koef. 0,5), kai darbai vykdomi gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse
  Paslaugos suteikimo kaina:15 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Žaliųjų plotų perkasimas arba atitvėrimas (1 para). Rinkliava mažinama du kartus (koef. 0,5), kai darbai vykdomi gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose su žvyro ar skaldos danga. Kai ardoma gatvės,
  Paslaugos suteikimo kaina:10 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Daugiabučių namų kiemų dangų perkasimas arba atitvėrimas (1 para). Rinkliava mažinama du kartus (koef. 0,5), kai darbai vykdomi gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose su žvyro ar skaldos danga. Kai
  Paslaugos suteikimo kaina:30 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Pėsčiųjų perėjimo zonų, šaligatvių, dviračių takų atitvėrimas, kada vykdomi darbai, nesusiję su žemės kasimo darbais (1 para). Rinkliava mažinama du kartus (koef. 0,5), kai darbai vykdomi gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse
  Paslaugos suteikimo kaina:10 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos