Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Leidimai kasinėjimams ar aptvėrimams išduodami statybos rangos organizacijoms, ūkio būdu dirbančioms organizacijoms arba individualiems statytojams statant, griaunant, remontuojant bei rekonstruojant pastatus, inžinerinius įrenginius ir tinklus, atliekant archeologinius tyrimus ir kitokius žemės kasinėjimo darbus Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Jeigu yra gautas leidimas visai statybai objekte (aptverti teritoriją ir vykdyti žemės bei statybos montavimo darbus joje), leidimas kasti klojant atskiras požemines komunikacijas į minėtą objektą yra išduodamas kaip pagrindinio leidimo tęsimas. Žemės darbai likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose gali būti vykdomi be leidimo, tačiau apie tai pranešama leidimus žemės darbams išduodantiems asmenims.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybę, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00022

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Leidimai kasinėjimams ar aptvėrimams išduodami statybos rangos organizacijoms, ūkio būdu dirbančioms organizacijoms arba individualiems statytojams statant, griaunant, remontuojant bei rekonstruojant pastatus, inžinerinius įrenginius ir tinklus, atliekant archeologinius tyrimus ir kitokius žemės kasinėjimo darbus Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Jeigu yra gautas leidimas visai statybai objekte (aptverti teritoriją ir vykdyti žemės bei statybos montavimo darbus joje), leidimas kasti klojant atskiras požemines komunikacijas į minėtą objektą yra išduodamas kaip pagrindinio leidimo tęsimas. Žemės darbai likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose gali būti vykdomi be leidimo, tačiau apie tai pranešama leidimus žemės darbams išduodantiems asmenims.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybę, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Rezultatas:
Išduotas leidimas kasinėti ir aptverti, pratęstas leidimo galiojimas, išduotas dublikatas, papildymas, patikslinimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas, panaikintas galiojimas, išduotas pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo prašyme nurodytu būdu.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Leidimai išduodami fiziniams ar juridiniams asmenims, pateikus šiuos dokumentus:
 2. Vietinės rinkliavos už Leidimo išdavimą sumokėjimą patvirtinantį dokumentą su banko žyma, jeigu ją privaloma sumokėti;
 3. nustatytos formos prašymą;
 4. statinio statybos leidimą, statinio projektą arba su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintą žemės darbų vykdymo aprašą (jame turi būti aprašytas žemės darbų tikslas, vieta, apimtis, pradžia, pabaiga; darbams naudojami mechanizmai; darbų vadovo vardas, pavardė; darbus atliekančios įmonės rekvizitai; teritorijos aptvėrimo, eismo apribojimo, grunto, medžiagų sandėliavimo sprendiniai; žemės darbų vykdymo tvarka; dangų sutvarkymo, želdinių atkūrimo sprendiniai) ir schemą, kai nereikalingas statinio projektas;
 5. apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schemą, suderintą su Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriumi, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriumi (toliau – Utenos AVPK), kai kasinėjimo, atitvėrimo ar sandėliavimo darbai atliekami gatvės važiuojamojoje dalyje, apribojant transporto eismą. Schemoje turi būti pažymėta kasinėjimo darbų vykdymo vietos aptvėrimo ribos ir kelio ženklų išdėstymas;
 6. jeigu kasinėjamoje gatvėje vyksta maršrutinių autobusų eismas, schemą, suderintą su keleivinio transporto vežėjais ir juos kontroliuojančiomis institucijomis;
 7. Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus leidimą tvarkyti želdinius, jei vykdant kasinėjimo darbus reikia kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti medžius, krūmus;
 8. garantinius dangų atstatymo įsipareigojimus ar sutartis su gatvių, šaligatvių dangą, skverų ir gazonų želdynus atstatančiomis įmonėmis, garantuojančius atstatytų dangų kokybę penkeriems metams;
 9. jei darbai vykdomi, kai nereikalingas statybos leidimas, suderinimų lapą, kurį kasinėtojas derina su: 8.
 10. požeminius ir antžeminius elektros jėgos tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis; 8.
 11. požeminius ir antžeminius elektros apšvietimo tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis; 8.
 12. požeminius ryšių ir informacijos perdavimo tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis; 8.
 13. požeminius dujotiekius eksploatuojančiomis įmonėmis; 8.
 14. požeminius vandentiekio, nuotekų, paviršinių nuotekų tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis; 8.
 15. požeminius šilumos tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis; 8.
 16. kultūros vertybių (archeologijos) apsaugos institucijomis; 8.
 17. kelių eksploatavimo tarnybomis, kai kasinėjamos magistralinės miesto gatvės; 8.
 18. atliekų sąvartynus eksploatuojančiomis įmonėmis; 8.
 19. žemės, perkasamų ar užimamų dangų savininkais ar valdytojais;
 20. žemės savininkų (naudotojų, valdytojų) ir kelio (gatvės) savininko (valdytojo) raštiškus sutikimus – vykdant kasinėjimo, atitvėrimo ar sandėliavimo darbus kelio (gatvės) apsaugos zonoje;
 21. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos suderinimą, jeigu kasinėjimo, atitvėrimo ar sandėliavimo darbai vykdomi kultūros vertybių apsaugos zonoje;
 22. kalendorinį darbų vykdymo (darbų trukmės) grafiką, suderintą su Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriumi, kai vykdomi planiniai kasinėjimo darbai (detaliai nurodyti planuojamus darbus);
 23. vykdant atitvėrimo ar sandėliavimo darbus – atitvėrimo schemą, kurioje nurodomas tvoros tipas ir trumpas aprašymas (medžiagingumas, aukštis, ilgis). Aptvėrimo vietos turi būti paženklintos lentelėmis su informacija apie vykdomus darbus, jų pradžią ir pabaigą, statinio statybos vadovą, jo kontaktinę informaciją. Ilgalaikiams (daugiau kaip 1 mėnesio) aptvėrimams senojo miesto vietos ribose ir miesto centrinėje dalyje turi būti naudojamos tvarkingos ir estetiškos tvoros
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Administracinė paslauga yra galutinė. Rinkliava neimama, kai: 1. likviduojamos avarijos, kurių darbų trukmė neviršija 24 val., o kiemų, gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų ir žaliųjų plotų perkastos vietos atstatomos per 5 kalendorines dienas po avarijos likvidavimo. 2. statytojas (užsakovas) yra Savivaldybės biudžetinė įstaiga; 3. vykdomi Savivaldybės administracijos užsakyti projektai; 4. visu pločiu rekonstruojama gatvė ar jos atkarpa (važiuojamoji dalis, šaligatvis, žalieji plotai) ir kartu joje esantys inžineriniai tinklai; 5. statytojas (užsakovas) numato atlikti neatlygintinai vietos bendruomenei naudingus darbus, suteikti paslaugas arba kitais būdais savo lėšomis ar darbais prisidėti prie viešos infrastruktūros tobulinimo parama, kurios vertė yra didesnė nei priskaičiuotas rinkliavos dydis. Leidimas kasinėjimo darbams neišduodamas, jeigu: 1. nepateikti šio Aprašo 34 punkte nurodyti dokumentai; 2. anksčiau fiziniam ar juridiniam asmeniui buvo išduotas leidimas, kurio terminas jau pasibaigęs, tačiau perkastos dangos nesutvarkytos pagal šio Aprašo V skyriaus reikalavimus; 3. nesumokėta nustatyto dydžio Vietinė rinkliava. 4. Nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d. draudžiama vykdyti kelių (gatvių) dangos konstrukcijos ardymo darbus, taip pat ardyti asfalto dangą 5 metus po jos įrengimo arba atnaujinimo, išskyrus jos rekonstravimo ar remonto darbus ir požeminių inžinerinių tinklų avarijų likvidavimą. Draudžiamuoju laikotarpiu po keliais (gatvėmis) leidžiama įrengti inžinerinius tinklus neardančiaisiais metodais (pavyzdžiui, uždaruoju kryptiniu gręžimo būdu). Dangos konstrukcijos ardymo darbai draudžiamuoju laikotarpiu gali būti vykdomi tik kelio (gatvės) savininkui pritarus. Leidimų galiojimas gali būti sustabdomas, jeigu atsiranda aplinkybės, neleidžiančios pradėti vykdyti numatytų darbų. Prašymai sustabdyti Leidimų galiojimą gali būti pateikti raštu ir el. paštu [email protected]. 5. Leidimų galiojimo sustabdymas gali būti panaikinamas, pašalinus aplinkybes, neleidusias vykdyti darbų, pateikus prašymą panaikinti sustabdymą, nurodant terminų pakeitimus, jeigu tai būtina. Prašymai panaikinti Leidimų galiojimo sustabdymą gali būti pateikti raštu ir el. paštu [email protected]. 6. Nebaigus vykdyti darbų per Leidime nurodytą terminą, darbus galima toliau vykdyti tik jį pratęsus. Leidimas žemės darbams vykdyti gali būti pratęstas, apie pratęsimą informuojant el. paštu [email protected] Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrių ir sumokėjus Vietinę rinkliavą už Leidimą žemės darbams vykdyti jo pratęsimo laikotarpiui.

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISNerijus MalinauskasStatybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas
  tel.+37038961592
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAiva KulbauskienėStatybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyr. specialistė
  tel.+37038961613
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasUtenio a. 4 , Utena
  Adresas internetehttp://www.utena.lt
  Darbo laikasPirmadienis 8.00-17.00 val. Antradienis 8.00-18.00 val. Trečiadienis 8.00-18.00 val. Ketvirtadienis 8.00-17.00 val. Penktadienis 8.00-17.00 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
  Įmonės kodas188710442
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Utenos rajono sav., Utenos miesto sen., Utena, Utenio a. 4, LT-28241
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Po visų reikalingų dokumentų pateikimo ir vietinės rinkliavos mokesčio sumokėjimo. Kaina nurodyta kainoraštyje.
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos