2023-03-24 08:00Informuojame, kad nuo šių metų kovo 25 d. pradedama vykdyti atnaujinto Elektroninių valdžios vartų portalo bandomoji eksploatacija, todėl galimi laikini www.epaslaugos.lt portalo veikimo sutrikimai. Portalo naudotojai, pastebėję sistemos veiklos klaidas, apie jas gali informuoti el. p. [email protected] . Atsiprašome už laikinus nepatogumus.
 
2023-03-23 00:00Informuojame, kad naktį iš kovo 31 d. į balandžio 1 d. nuo 00 val. iki 04:00 val. bus vykdomi planiniai portalo epaslaugos.lt tinklo įrangos atnaujinimo darbai, nurodytu metu el.paslaugos nebus pasiekiamos.
 
 
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, galiojimo pratęsimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas, arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus

Leidimai kasinėjimams ir aptvėrimams išduodami statybos rangos organizacijoms, ūkio būdu dirbančioms organizacijoms arba individualiems statytojams, statant, remontuojant bei rekonstruojant arba griaunant pastatus, inţinerinius įrenginius ir tinklus Zarasų rajono viešojo naudojimo teritorijose. Jeigu yra gautas leidimas visai statybai objekte, tai yra aptverti teritorijai ir vykdyti ţemės bei statybos montavimo darbus, leidimas kasti klojant atskiras poţemines komunikacijas į minėtą objektą yra išduodamas kaip pagrindinio leidimo tęsimas. Išduodamas leidimas atlikti kasinėjimo darbus Zarasų rajono viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, ţaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje. Uţ leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava. Asmuo prašymą gali pateikti tiesiogiai atvykęs į Zarasų rajono savivaldybės administracijos „vieną langelį“ (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 105 kab.), į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyrių (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 225 kab.), elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu, naudojantis e.pristatymas sistema; elektroniniu paštu (elektroniniu paštu teikiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu) arba Elektroninės valdţios vartų portalo pagalba. Leidimas asmeniui išduodamas tiesiogiai atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos „vieną langelį“ (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 105 kab.), arba prašyme nurodytais būdais (išsiunčiamas paštu nurodytu adresu arba elektroninėmis priemonėmis) arba Elektroninės valdţios vartų portalo pagalba.

Suteikimo trukmė:10  darbo dienų

Kaina:Nustatyta vietinė rinkliava uţ leidimo išdavimą mokama į Zarasų rajono savivaldybės biudţeto surenkamąją sąskaitą Nr. LT65 7300 0100 0261 4394 , AB ,,Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 0201, įmokos pavadinimas „Uţ leidimo atlikti kasinėjimo darbus išdavimą“.
1. Gatvių ar vietinės reikšmės kelių su asfalto danga vaţiuojamosios dalies perkasimas arba atitvėrimas, kai visiškai uţdaromas eismas – 60 Eur. 
2. Gatvių ar vietinės reikšmės kelių su asfalto danga vaţiuojamosios dalies perkasimas arba atitvėrimas, kai iš dalies apribojamas eismas – 44 Eur. 3. Šaligatvių, pėsčiųjų takų, dviračių takų su kietąja danga perkasimas arba aptvėrimas, kai visiškai uţdaromas eismas – 30 Eur. 4. Šaligatvių, pėsčiųjų takų, dviračių takų su kietąja danga perkasimas arba aptvėrimas, kai iš dalies apribojamas eismas – 20 Eur. 5. Ţaliųjų plotų perkasimas arba atitvėrimas – 9 Eur. 6. Aikščių kietųjų dangų perkasimas arba atitvėrimas – 44 Eur. 7. Pėsčiųjų perėjimo zonų, šaligatvių, dviračių takų atitvėrimas, kada vykdomi darbai, nesusiję su ţemės kasimo darbais – 3 Eur.

Apdorojama...

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.
Bendras paslaugos įvertinimas

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis4

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, galiojimo pratęsimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas, arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus
Leidimai kasinėjimams ir aptvėrimams išduodami statybos rangos organizacijoms, ūkio būdu dirbančioms organizacijoms arba individualiems statytojams, statant, remontuojant bei rekonstruojant arba griaunant pastatus, inţinerinius įrenginius ir tinklus Zarasų rajono viešojo naudojimo teritorijose. Jeigu yra gautas leidimas visai statybai objekte, tai yra aptverti teritorijai ir vykdyti ţemės bei statybos montavimo darbus, leidimas kasti klojant atskiras poţemines komunikacijas į minėtą objektą yra išduodamas kaip pagrindinio leidimo tęsimas. Išduodamas leidimas atlikti kasinėjimo darbus Zarasų rajono viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, ţaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje. Uţ leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava. Asmuo prašymą gali pateikti tiesiogiai atvykęs į Zarasų rajono savivaldybės administracijos „vieną langelį“ (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 105 kab.), į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyrių (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 225 kab.), elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu, naudojantis e.pristatymas sistema; elektroniniu paštu (elektroniniu paštu teikiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu) arba Elektroninės valdţios vartų portalo pagalba. Leidimas asmeniui išduodamas tiesiogiai atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos „vieną langelį“ (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 105 kab.), arba prašyme nurodytais būdais (išsiunčiamas paštu nurodytu adresu arba elektroninėmis priemonėmis) arba Elektroninės valdţios vartų portalo pagalba.

Pateikiama:
1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, ir įgaliojimą kreiptis patvirtinantis dokumentas (tuo atveju, jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo).
2. Paraišką išduoti leidimą atlikti kasinėjimo darbus Zarasų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją arba apriboti eismą joje. Paraiškos vienoje pusėje nurodomas pareiškėjas, jo adresas, telefono numeris, darbų vykdymo tikslas, tiksli darbų vykdymo vieta, darbų apimtis, atlikimo būdas ir naudojami mechanizmai, darbų vykdymo pradţia ir pabaiga, atsakingo darbų vadovo vardas, pavardė ir jo kvalifikacijos atestato numeris ir kita informacija. Paraiškos kitoje pusėje yra nurodytos institucijos, su kuriomis būtina suderinti paraišką. Derinimai yra neatsiejama paraiškos dalis.
3. Sklypo planą, kuriame paţymėti projektuojami inţineriniai tinklai ir nurodyta darbų vykdymo vieta.
4. Leidimo statybai kopiją, kai poţeminių komunikacijų ar statinių statybai reikalingas leidimas statybai.
5. Kalendorinį darbų vykdymo grafiką dėl darbų trukmės suderinimo, jeigu bus vykdomi didelės apimties darbai.
6. Sutarties su kelių (gatvių), šaligatvių dangas atstatančia įmone kopiją.
7. Leidimą, jeigu vykdant darbus, bus reikalinga kirsti, genėti, persodinti ar kitaip pašalinti medţius ir krūmus.
8. Apylankų ir kelio ţenklų išdėstymo gatvėse schemą, suderintą su Policijos komisariatu. Schemoje turi būti paţymėtos kasinėjimo zonos aptvėrimas ir kelio ţenklų išdėstymas.

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr

ietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.41CD8BF53D8D/asr

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodţio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos prieţiūra“ patvirtinimo“ patvirtintas Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/asr

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DB4BDB4B44C/asr

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T-209 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Zarasų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštelėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a9bcc860fd5111e8a969c20aa4d38bd4

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. sprendimas Nr. T-55 ,,Dėl Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Zarasų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6b0a5ac06d7611e99989e603c54a3595 

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Petras Kavolis, Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas,  tel. (8 385)  37 190, 229 kab.,
el. p. [email protected]
 
Bendra informacija:
Adresas Sėlių a. 22 , LT-32110, Zarasai
Adresas internete www.zarasai.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188753461
Adresas Lietuvoje:
LIETUVA, Zarasų rajono sav., Zarasų miesto sen., Zarasai, Sėlių a. 22, LT-32110
Interneto svetainė:
Paslaugoms, susijusioms su žemės nuomos administravimu:
Jolanta Saladžienė
Finansų skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 385 37148
Mob. +370 614 53037
Faks. +370 385 37172
[email protected]

Kitoms paslaugoms:
Valerij Bičiuchin Zubov
Dokumentų valdymo skyriaus kompiuterių sistemų specialistas
Tel. + 370 385 37 188
Mob. +370 672 35 729
[email protected]