Apdorojama...

Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

Suteikimo trukmė: 1

Kaina: Tikslinama

Užsakyti

Vadovaujantis 2018 m. sausio 12 d. VĮ „Registrų centro“ direktoriaus įsakymo Nr. V-12 „Dėl asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatais paslauga elektroniniu būdu nebeteikiama.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Anykščių rajono savivaldybės administracija
Anykščių rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
Paslauga teikiama asmenims kurie neturi gyvenamosios patalpos arba dėl kitų objektyvių priežasčių Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka negali deklaruoti gyvenamosios vietos. Išnykus šioms priežastims asmuo privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą teisės aktų nustatyta tvarka. Laikinai teisę gyventi Lietuvoje turintys asmenys gali būti įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu jie: - turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje; - turi Europos Bendrijų šalies narės piliečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje; - turi Europos Sąjungos šalies narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje. Prašymą įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pateikia: 1. Asmuo, pageidaujantis, kad būtų įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. 2. Nepilnamečio tėvai (įtėviai) ar vienas iš jų, jeigu nepilnamečio tėvai (įtėviai) išsituokę – tas iš tėvų (įtėvių), su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų (įtėvių) susitarimu arba teismo). 3. Nepilnametis, įgijęs visišką civilinį veiksnumą. 4. Nepilnametis, kuriam sukako 16 metų, jeigu negyvena kartu su tėvais (įtėviais). Pastaba! Asmenys, kurie iki naujojo Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įsigaliojimo (iki 2016-01-01) buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, privalo per 6 mėnesius, įsigaliojus šiam įstatymui, nustatyta tvarka deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba, jeigu atitinka įstatymo 6 straipsnio 1 ar 2 dalyje nustatytas sąlygas, iš naujo pateikti prašymus įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Prašymas įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į atitinkamą Asmuo pateikti prašymą gali: tiesiogiai atvykęs į seniūniją, paštu ir elektroniniu būdu – per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjas apie įtraukimą į apskaitą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Pastaba! Nepilnamečių asmenų gyvenamosios vietos deklaruoti elektroniniu būdu negalima. Prašome kreiptis į seniūniją pagal gyvenamąją vietą. Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.). savivaldybės administracijos seniūniją.

1. Į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų (toliau – GVNA) apskaitą gali būti įtraukiamas gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs asmuo, kuris Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi patalpos ar pastato, ar kitos teisės naudotis tokia patalpa ar pastatu ir gyvenantis laikinojo apgyvendinimo įstaigose ar viešose vietose. 2. Į GVNA apskaitą taip pat įtraukiami gyvenamosios vietos nedeklaravę asmenys: • kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie išleidžiami iš vaikų globos institucijos ar palieka šeimyną ir neturi galimybės deklaruoti gyvenamąją vietą; • kuriems teismo nutartimi yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose; • kurie yra laikomi tardymo izoliatoriuose ar pataisos įstaigose.

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie įtraukimą į apskaitą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F74ECE427C23
Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. v-295.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3cbabaa0aecc11e5b12fbb7dc920ee2c
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.6565D97B9AA2

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Dangirutė Maskoliūnienė
Traupio seniūnijos specialistė
tel. +37038156143
dangirute.maskoliuniene@anyksciai.lt
 
 
Roma Navikienė
Troškūnų seniūnijos specialistė
tel. +37038156424
roma.navikiene@anyksciai.lt
 
 
Daiva Tolušytė
Traupio seniūnijos seniūnė
tel. +37038177535
mob. +37061130012
daiva.tolusyte@anyksciai.lt
 
Dainora Banevičienė
Kurklių seniūno pavaduotoja
tel. +37038149289
mob. +37061496467
dainora.baneviciene@anyksciai.lt
 
Raminta Čelkauskienė
Andrioniškio seniūno pavaduotoja
tel. +37038158842
mob. +37061496376
raminta.celkauskiene@anyksciai.lt
 
Dalia Kvaselienė
Anykščių seniūnijos specialistė
tel. +37038150774
dalia.kvaseliene@anyksciai.lt
 
 
Inga Stasiukaitienė
Kavarsko seniūnijos specialistė
tel. +37038155141
inga.stasiukaitiene@anyksciai.lt
 
 
Šarūnė Kalibataitė
Kavarsko seniūno pavaduotoja
tel. +37038155141
mob. +37061496304
sarune.kalibataite@anyksciai.lt
 
Gina Petraškienė
Troškūnų seniūno pavaduotoja
tel. +37038156424
mob. +37061496324
gina.petraskiene@anyksciai.lt
 
Irena Butkienė
Anykščių seniūnijos specialistė
tel. +37038150774
irena.butkiene@anyksciai.lt
 
 
Rasa Matiukienė
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
tel. +37038151947
mob. +37069838130
rasa.matiukiene@anyksciai.lt
 
Eglė Sabaliauskienė
Viešintų seniūno pavaduotoja
tel. +37038147474
mob. +37061496361
egle.sabaliauskiene@anyksciai.lt
 
Birutė Kirkienė
Skiemonių seniūno pavaduotoja
tel. +37038147847
mob. +37061130037
birute.kirkiene@anyksciai.lt
 
Virginija Kaunietienė
Kurklių seniūnijos specialistė
tel. +37038149289
virginija.kaunietiene@anyksciai.lt
 
 
Inga Eidrigevičienė
Andrioniškio seniūnijos specialistė
tel. +37038158842
inga.eidrigeviciene@anyksciai.lt
 
 
Danutė Bernatavičienė
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
tel. +37038153030
danute.bernataviciene@anyksciai.lt
 
 
Danutė Misiūnienė
Debeikių seniūnijos specialistė
tel. +37038143116
danute.misiuniene@anyksciai.lt
 
 
Alvydas Simonavičius
Debeikių seniūnijos seniūnas
tel. +37038143183
mob. +37061130311
alvydas.simonavicius@anyksciai.lt
 
Jurgita Urbonienė
Skiemonių seniūnijos specialistė
tel. +37038147847
jurgita.urboniene@anyksciai.lt
 
 
Rolandas Pajarskas
Svėdasų seniūno pavaduotojas
tel. +37038157673
mob. +37061496435
rolandas.pajarskas@anyksciai.lt
 
Vidmanta Balaišytė
Svėdasų seniūnijos specialistė
tel. +37038157672
vidmanta.balaisyte@anyksciai.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasJ.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
Adresas internetehtps://www.anyksciai.lt
Darbo laikasI-IV 8.00-17.00 V 8.00-15.45
Įmonės kodas188774637
Adresas Lietuvoje:
Anykščių rajono sav., Anykščių sen., Anykščiai, J. Biliūno g. 23, LT-29111
Interneto svetainė:
Tel.: 8 310 32 001; faks. 8 310 51 200, el. p.: info@anyksciai.lt