Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

Paslauga teikiama asmenims kurie neturi gyvenamosios patalpos arba dėl kitų objektyvių priežasčių Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka negali deklaruoti gyvenamosios vietos. Išnykus šioms priežastims asmuo privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą teisės aktų nustatyta tvarka.

Laikinai teisę gyventi Lietuvoje turintys asmenys gali būti įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, jeigu jie:

- turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;

- turi Europos Bendrijų šalies narės piliečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;

- turi Europos Sąjungos šalies narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje.

Prašymą įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą pateikia:

1. Asmuo, pageidaujantis, kad būtų įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

2. Nepilnamečio tėvai (įtėviai) ar vienas iš jų, jeigu nepilnamečio tėvai (įtėviai) išsituokę – tas iš tėvų (įtėvių), su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų (įtėvių) susitarimu arba teismo).

3. Nepilnametis, įgijęs visišką civilinį veiksnumą.

Prašymas įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į atitinkamą savivaldybės administracijos seniūniją.

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu kontaktiniu adresu ar telefonu. Ar prašymas patenkintas, pareiškėjas gali pasiteirauti atvykęs į Savivaldybės administracijos seniūniją po 3 darbo dienų ar paskambinęs nurodytu telefonu.

Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų (toliau – GVNA) apskaitą gali būti įtraukiamas gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs asmuo, kuris tos savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise neturi patalpos ar pastato, ar kitos teisės naudotis patalpa ar pastatu ir kuris dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.

Į GVNA apskaitą gali būti įtraukiami:

1. benamiai;

2. asmenys, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie, sukakę 18 metų, išleidžiami iš vaikų globos institucijos ar palieka šeimyną ir neturi galimybės deklaruoti savo naują gyvenamąją vietą;

3. asmenys, kuriems teismo nutartimi yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;

4. asmenys, kurie yra laikomi tardymo izoliatoriuose ar pataisos įstaigose;

5. užsieniečiai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu;

6. asmenys, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Skirta

Gyventojams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00038

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

Paslauga teikiama asmenims kurie neturi gyvenamosios patalpos arba dėl kitų objektyvių priežasčių Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka negali deklaruoti gyvenamosios vietos. Išnykus šioms priežastims asmuo privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą teisės aktų nustatyta tvarka.

Laikinai teisę gyventi Lietuvoje turintys asmenys gali būti įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, jeigu jie:

- turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;

- turi Europos Bendrijų šalies narės piliečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;

- turi Europos Sąjungos šalies narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje.

Prašymą įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą pateikia:

1. Asmuo, pageidaujantis, kad būtų įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

2. Nepilnamečio tėvai (įtėviai) ar vienas iš jų, jeigu nepilnamečio tėvai (įtėviai) išsituokę – tas iš tėvų (įtėvių), su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų (įtėvių) susitarimu arba teismo).

3. Nepilnametis, įgijęs visišką civilinį veiksnumą.

Prašymas įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į atitinkamą savivaldybės administracijos seniūniją.

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu kontaktiniu adresu ar telefonu. Ar prašymas patenkintas, pareiškėjas gali pasiteirauti atvykęs į Savivaldybės administracijos seniūniją po 3 darbo dienų ar paskambinęs nurodytu telefonu.

Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų (toliau – GVNA) apskaitą gali būti įtraukiamas gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs asmuo, kuris tos savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise neturi patalpos ar pastato, ar kitos teisės naudotis patalpa ar pastatu ir kuris dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.

Į GVNA apskaitą gali būti įtraukiami:

1. benamiai;

2. asmenys, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie, sukakę 18 metų, išleidžiami iš vaikų globos institucijos ar palieka šeimyną ir neturi galimybės deklaruoti savo naują gyvenamąją vietą;

3. asmenys, kuriems teismo nutartimi yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;

4. asmenys, kurie yra laikomi tardymo izoliatoriuose ar pataisos įstaigose;

5. užsieniečiai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu;

6. asmenys, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.

Rezultatas:
Asmuo įtrauktas į nedeklaravusių asmenų apskaitą arba atsisakyta asmenį įtraukti į nedeklaravusių asmenų apskaitą.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Prašymas įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į seniūniją pagal gyvenamąją vietą
Prašymo nagrinėjimas
 1. Turintis įgaliojimus deklaruoti asmenų gyvenamąją vietą seniūnijos specialistas priima asmens užpildytą prašymo formą ir prie jos pridedamus reikalingus dokumentus, juos įvertina, prisijungia prie gyventojų registro elektroninės informacinės sistemos ir įtraukia asmenį į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Apie priimtą sprendimą – ar prašymas patenkintas ir asmuo įtrauktas į GVNA apskaitą, ar prašymas nepatenkintas ir asmuo privalo deklaruoti gyvenamąją vietą – pareiškėjas informuojamas nurodytu kontaktiniu adresu ar telefonu. Jei kontaktinių duomenų pareiškėjas nenurodo, pasiteirauti, ar prašymas patenkintas, jis gali atvykęs seniūniją po 3 darbo dienų ar paskambinęs skyriaus darbuotojo nurodytu telefonu.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Asmuo, į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą , deklaravimo įstaigai pateikia:
 2. atitinkamą nustatytos formos užpildytą deklaraciją;
 3. Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ;
 4. Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją, – kai gyvenamąją vietą deklaruoja Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
 5. Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ar įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją, – kai gyvenamąją vietą deklaruoja Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 6. leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę ar Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, – kai gyvenamąją vietą deklaruoja užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai bei asmenys be pilietybės;
 7. gimimo liudijimą ar gimimo akto įrašo išrašą – kai deklaruojama nepilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio gyvenamoji vieta. Vienas iš dokumentų, nurodytų 3–5 punktuose, – kai deklaruojama nepilnamečio užsienio piliečio ar asmens be pilietybės gyvenamoji vieta. Jei deklaruojamas nepilnamečio išvykimas į užsienį, nepilnametis privalo turėti galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę. Asmens dokumentą privalo pateikti ir tas iš tėvų, (įtėvių), globėjų (rūpintojų), kuris teikia nepilnamečio deklaraciją. Jei nepilnametis Lietuvos Respublikos pilietis paso ar asmens tapatybės kortelės neturi, bet turi ir kitos valstybės pilietybę, deklaruojant išvykimą iš Lietuvos Respublikos, turi būti pateiktas užsienio valstybės pasas ar tapatybės kortelė;
 8. globą (rūpybą) ar atstovavimą (neveiksniam asmeniui) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas), neveiksnaus asmens atstovas ar socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas;
 9. dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į patalpą ar pastatą, kuriame asmuo gyvena (toliau – būstas arba gyvenamoji patalpa);
 10. atskirą gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčio ar jo (jų) įgalioto asmens sutikimą, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje (išskyrus atvejus, kai gyvenamąją vietą deklaruoja gyvenamosios patalpos bendraturčiai), kai savininkas, jo atstovas ar bendraturtis neatvyksta į deklaravimo įstaigą;
 11. vietoje 9 punkte nurodyto sutikimo gali būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis teisę apsigyventi gyvenamojoje patalpoje – nuomos ar panaudos sutartis, įmonės ar įstaigos išduotas raštas, patvirtinantis teisę apsigyventi įmonei (įstaigai) priklausančioje patalpoje nurodytu adresu, apsigyvenimą viešbutyje ar suteiktą bendrabutį patvirtinantys dokumentai;
 12. deklaravimo įstaigai paprašius – kitus dokumentus. Deklaravimo įstaiga negali reikalauti pateikti kitus dokumentus, kurių duomenis gali pati pasitikrinti valstybės registruose.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISValentina LiepuonienėGriškabūdžio seniūnijos specialistė
  tel.+37034541308
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRasa StaugaitienėKudirkos Naumiesčio seniūnijos specialistė
  tel.+37034557346
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISIngrida BendikienėPlokščių seniūnijos specialistė
  tel.+37034542828
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAnelė MockaitienėKriūkų seniūnijos specialistė
  tel.+37034542419
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISLina VarnauskienėLukšių seniūnijos specialistė
  tel.+37034544268
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISEdita KaraliūtėGelgaudiškio seniūnijos specialistė
  tel.+37034555138
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISKristina Juodišiūtė Barzdų seniūnijos specialistė
  tel.+37034548231
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISŽivilė SprindžiūnaitėLekėčių seniūnijos specialistė
  tel.+37034560602
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISLena PovilaitienėSudargo seniūnijos specialistė
  tel.+37034543343
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAsta RimavičienėKidulių seniūnijos specialistė
  tel.+37034562260
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISBirutė MačienėSlavikų seniūnijos specialistė
  tel.+37034543267
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISDalia LopetienėŠakių seniūnijos specialistė
  tel.+37034551977
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVioleta PompelŽvirgždaičių seniūnijos specialistė
  tel.+37034541220
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISJūratė NavickienėSintautų seniūnijos specialistė
  tel.+37034545049
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Šakių rajono savivaldybės administracija
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šakių rajono sav., Šakių sen., Šakiai, Bažnyčios g. 4, LT-71120
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šakių rajono sav., Šakių sen., Šakiai, Bažnyčios g. 4, LT-71115
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:1 darbo diena