Apdorojama...

Savivaldybės turto suteikimas pagal panaudos sutartį

Suteikimo trukmė: 20 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS3899

Teikėjas

Alytaus miesto savivaldybės administracija
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Savivaldybės turto suteikimas pagal panaudos sutartį
Ši paslauga apima Savivaldybės turto suteikimą pagal panaudos sutartis. 1. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas gali būti perduotas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti: 1.1. biudžetinėms įstaigoms; 1.2. viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar savivaldybių institucija, taip pat viešosioms švietimo įstaigoms, turinčioms Švietimo ir mokslo ministerijos leidimus (licencijas) mokyti, ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje; 1.3. socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims; 1.4. asociacijoms; 1.5. politinėms partijoms; 1.6. Juridinių asmenų registre registruotiems profesinių sąjungų susivienijimams; 1.7. kitiems subjektams, jei tai nustatyta įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose. 2. Sprendimą dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais priima Savivaldybės taryba. 3. Savivaldybės turtas 1.2–7.7 papunkčiuose nurodytiems subjektams gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, jeigu subjektai atitinka šiuos kriterijus: 3.1. asociacija, profesinių sąjungų susivienijimas ir jį sudarančios profesinės sąjungos ar politinė partija neturi nuosavybės teise priklausančio ar panaudos pagrindais perduoto laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybės ar savivaldybės nekilnojamojo turto savivaldybėje, kurioje prašoma panauda suteikti nekilnojamąjį turtą; 3.2. subjektas pagrindžia, kad panaudos pagrindais prašomas suteikti turtas reikalingas jo vykdomai veiklai, dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose; 3.3. subjektas pagrindžia, kad jo veiklos rezultatai užtikrina naudą visuomenei ar jos daliai.

Dvipusės sąveikos lygis.

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjui sutartis pasirašoma tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiama asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą.
Paslaugos gavėjui sprendimas apie atsisakymą suteikti turtą pagal panaudos sutartį įteikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą arba arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D0CD0966D67F
2. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D5496D69DF98
3. Alytaus rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašas, patvirtintas Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. K-369“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c94e5e308a8411e4a98a9f2247652cf4
4. Alytaus rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. K-369 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas, patvirtintas Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2017-05-18 sprendimu Nr. K-109
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7c4584203edb11e7b66ae890e1368363

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Jolita Gruzinskienė
Ekonomikos skyriaus vedėja
tel. +37031555538
jolita.gruzinskiene@arsa.lt
 
 
Dovilė Slavinskaitė
Ekonomikos skyriaus vyriausioji specialistė
tel. +37031555538
dovile.slavinskaite@arsa.lt
 
 
Bendra informacija:
Adresas Rotušės a. 4, LT-62504, Alytus
Adresas internete www.alytus.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188706935
Adresas Lietuvoje:
Alytaus miesto sav., Alytus, Rotušės a. 4, LT-62504
Tel. +370 315 55 111
Faks. +370 315 55 191
alytus@ams.lt