Apdorojama...

Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui

Savivaldybės turtas panaudos pagrindais gali būti perduodamas:
1)  biudžetinėms įstaigoms – ne ilgesniam kaip 20 metų terminui;
2)  viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar savivaldybės institucija, taip pat viešosioms įstaigoms – mokykloms ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje, – ne ilgesniam kaip 20 metų terminui;
3)  socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims, asociacijoms, politinėms partijoms ar Juridinių asmenų registre registruotiems profesinių sąjungų susivienijimams, – ne ilgesniam kaip 10 metų terminui;
4) kitiems subjektams, jeigu tai nustatyta įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose, – ne ilgesniam kaip 10 metų terminui, jeigu įstatymai nenustato kitaip.
Savivaldybių turtas 2 ir 3 punktuose nurodytiems subjektams gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, jeigu jie atitinka šiuos kriterijus:
1) labdaros ir paramos fondas, asociacija, profesinių sąjungų susivienijimas ir jį sudarančios profesinės sąjungos ar politinė partija neturi nuosavybės teise priklausančio ar panaudos pagrindais perduoto laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybės ar savivaldybės nekilnojamojo turto savivaldybėje, kurioje prašoma panaudos pagrindais suteikti nekilnojamąjį turtą, išimtis taikoma tik tuomet jeigu besikreipiantis subjektas vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų pavestas funkcijas ir kurio turimo nekilnojamojo turto nepakanka ar  jis yra netinkamas vykdomai veiklai;
2) subjektas pagrindžia, kad panaudos pagrindais prašomas suteikti turtas reikalingas jo vykdomai veiklai, dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose;
3) subjektas pagrindžia, kad jo veiklos rezultatai užtikrina naudą visuomenei ar jos daliai.
Besikreipiantis subjektas turi raštiškai įsipareigoti panaudos sutartyje numatytomis sąlygomis panaudoti savo lėšas perduoto nekilnojamojo daikto einamajam ir statinio kapitaliniam remontui, kito ilgalaikio materialiojo turto remontui atlikti.
Asmuo prašymą gali pateikti tiesiogiai atvykęs į Zarasų rajono savivaldybės administracijos „vieną langelį“ (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 105 kab.) arba Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrių (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 305A kab.), siųsti paštu (adresuojama Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai), per atstovą, elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą (e. pristatymas); elektroniniu paštu (elektroninio pašto adresu elektroninis prašymas turi būti pateiktas taip, kad būtų galima identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį) arba
Atsakymas pareiškėjui apie priimtą sprendimą išsiunčiamas paštu ar elektroniniu būdu, atsižvelgiant į prašyme išreikštą pageidavimą.

Suteikimo trukmė: Sprendimas dėl panaudos priimamas per 20 darbo dienų nuo visų sprendimui priimti reikalingų dokumentų pateikimo dienos, o sutartis pasirašoma per 15 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo.

Kaina: Neatlygintinai

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Zarasų rajono savivaldybės administracija
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui
Savivaldybės turtas panaudos pagrindais gali būti perduodamas:
1)  biudžetinėms įstaigoms – ne ilgesniam kaip 20 metų terminui;
2)  viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar savivaldybės institucija, taip pat viešosioms įstaigoms – mokykloms ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje, – ne ilgesniam kaip 20 metų terminui;
3)  socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims, asociacijoms, politinėms partijoms ar Juridinių asmenų registre registruotiems profesinių sąjungų susivienijimams, – ne ilgesniam kaip 10 metų terminui;
4) kitiems subjektams, jeigu tai nustatyta įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose, – ne ilgesniam kaip 10 metų terminui, jeigu įstatymai nenustato kitaip.
Savivaldybių turtas 2 ir 3 punktuose nurodytiems subjektams gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, jeigu jie atitinka šiuos kriterijus:
1) labdaros ir paramos fondas, asociacija, profesinių sąjungų susivienijimas ir jį sudarančios profesinės sąjungos ar politinė partija neturi nuosavybės teise priklausančio ar panaudos pagrindais perduoto laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybės ar savivaldybės nekilnojamojo turto savivaldybėje, kurioje prašoma panaudos pagrindais suteikti nekilnojamąjį turtą, išimtis taikoma tik tuomet jeigu besikreipiantis subjektas vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų pavestas funkcijas ir kurio turimo nekilnojamojo turto nepakanka ar  jis yra netinkamas vykdomai veiklai;
2) subjektas pagrindžia, kad panaudos pagrindais prašomas suteikti turtas reikalingas jo vykdomai veiklai, dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose;
3) subjektas pagrindžia, kad jo veiklos rezultatai užtikrina naudą visuomenei ar jos daliai.
Besikreipiantis subjektas turi raštiškai įsipareigoti panaudos sutartyje numatytomis sąlygomis panaudoti savo lėšas perduoto nekilnojamojo daikto einamajam ir statinio kapitaliniam remontui, kito ilgalaikio materialiojo turto remontui atlikti.
Asmuo prašymą gali pateikti tiesiogiai atvykęs į Zarasų rajono savivaldybės administracijos „vieną langelį“ (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 105 kab.) arba Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrių (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 305A kab.), siųsti paštu (adresuojama Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai), per atstovą, elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą (e. pristatymas); elektroniniu paštu (elektroninio pašto adresu elektroninis prašymas turi būti pateiktas taip, kad būtų galima identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį) arba
Atsakymas pareiškėjui apie priimtą sprendimą išsiunčiamas paštu ar elektroniniu būdu, atsižvelgiant į prašyme išreikštą pageidavimą.

  1. Pareiškėjas pateikia prašymą ir kitus reikalingus dokumentus paslaugai suteikti.
  2. Dokumentai perduodami į Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrių.
  3. Asmuo, atsakingas už paslaugos teikimą, patikrina dokumentus ir jeigu pateikti ne visi dokumentai informuoja pareiškėją apie būtinybę papildyti pateiktus dokumentus.
  4. Pareiškėjui pateikus trūkstamus dokumentus informacija vėl tikrinama.
  5. Jeigu atsakymas neigiamas – rengimas Zarasų rajono savivaldybės administracijos raštas kodėl atsisakoma suteikti paslaugą.
Jeigu atsakymas  teigiamas – rengiamas Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį ir apie priimtą sprendimą informuojamas pareiškėjas.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas  
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D5496D69DF98/asr
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T-246 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/937dcaa090c111e4bb408baba2bdddf3/asr
 

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Marina Gražina Beinarienė, (8 385) 37187,
el. p. marina.beinariene@zarasai.lt
 
Bendra informacija:
Adresas Sėlių a. 22 , LT-32110, Zarasai
Adresas internete www.zarasai.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188753461
Adresas Lietuvoje:
Zarasų rajono sav., Zarasų miesto sen., Zarasai, Sėlių a. 22, LT-32110
Interneto svetainė:
Paslaugoms, susijusioms su žemės nuomos administravimu:
Jolanta Saladžienė
Finansų skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 385 37148
Mob. +370 614 53037
Faks. +370 385 37172
jolanta.saladziene@zarasai.lt

Kitoms paslaugoms:
Valerij Bičiuchin Zubov
Dokumentų valdymo skyriaus kompiuterių sistemų specialistas
Tel. + 370 385 37 188
Mob. +370 672 35 729
admin@zarasai.lt