Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
2024-07-10 00:00Nuo 2025 m. sausio 1 d., neturint galiojančios medicininės pažymos, negalios ir vairuotojo pažymėjimas.
Savo medicininės pažymos galiojimą galite pasitikrinti čia: Vairuotojų portalas
-
Apdorojama...
Apdorojama...

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų įregistravimo paslauga skirta juridinių ir fiziniams asmenims arba jų atstovams, turintiems įstatymų nustatyta tvarka išduotus įgaliojimus, įregistruoti išduodant registracijos liudijimus, valstybinio numerio ženklus jų turimiems ar įsigytiems traktoriams, savaeigėms žemės ūkio ir kitoms savaeigėms mašinoms, kurių variklio galia viršija 8 kw, taip pat jų priekaboms ir puspriekabėms. Registravimo taisyklių nustatyta tvarka yra tikrinami, kad registruoti pateikti duomenys atitiktų duomenis pateiktuose dokumentuose ir registruojamų mašinų techninius ir eksploatacinius duomenis. Faktiniai duomenys tikrinami mašinų buvimo vietoje.

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų išregistravimo paslauga teikiama fiziniams ir juridinių asmenų įgaliotiniams norintiems išregistruoti parduodamą (į užsienį) arba priduodant į metalo laužą žemės ūkio techniką.

Traktoriaus savininkas arba registruojantis asmuo privalo kreiptis į savivaldybės administraciją dėl traktoriaus išregistravimo, kai:

1. baigiasi laikinos registracijos terminas;

2. numato traktoriaus toliau neeksploatuoti;

3. traktorius parduodamas ar kitu būdu perduodamas užsienyje gyvenančiam fiziniam asmeniui ar užsienyje esančiam juridiniam asmeniui;

4. traktoriaus savininkas išvyksta gyventi į užsienį.

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų duomenų atnaujinimo / keitimo paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, nusipirkusiems iš kito juridinio / fizinio asmens žemės ūkio techniką ir norintiems ją perregistruoti savo vardu.

Traktoriaus savininkas arba registruojantis asmuo privalo kreiptis į savivaldybės administraciją dėl registro duomenų pakeitimo, kai:

1. pasikeičia traktoriaus savininkas arba daiktinės teisės į traktorių;

2. pasikeičia traktoriaus savininko duomenys (fizinio asmens – asmens kodas, vardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas arba numeris arba gyvenamoji vieta (adresas); juridinio asmens – kodas, pavadinimas, teisinė forma arba buveinės adresas);

3. pasikeičia traktoriaus techniniai ir eksploataciniai duomenys;

4. pasibaigia registracijos liudijimo galiojimo terminas;

5. prarandamas registracijos liudijimas ir (arba) valstybinio numerio ženklas.

Faktiniai duomenys tikrinami mašinų buvimo vietoje. Registracijos liudijimo dublikato išdavimo paslauga teikiama fiziniams ir juridinių asmenų įgaliotiems asmenims, norintiems gauti sugadinto (bet ne pamesto) žemės ūkio technikos registracijos liudijo dublikatą. Pametus registracijos liudijimą išduodamas naujas registracijos liudijimas.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją Kęstučio g. 4, Pakruojis, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybė@pakruojis.lt, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymas informacinę sistemą.

Parengti dokumentai išduodami asmeniui, tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją Kęstučio g. 4, Pakruojis, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per e. pristatymas informacinę sistemą.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00009

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų įregistravimo paslauga skirta juridinių ir fiziniams asmenims arba jų atstovams, turintiems įstatymų nustatyta tvarka išduotus įgaliojimus, įregistruoti išduodant registracijos liudijimus, valstybinio numerio ženklus jų turimiems ar įsigytiems traktoriams, savaeigėms žemės ūkio ir kitoms savaeigėms mašinoms, kurių variklio galia viršija 8 kw, taip pat jų priekaboms ir puspriekabėms. Registravimo taisyklių nustatyta tvarka yra tikrinami, kad registruoti pateikti duomenys atitiktų duomenis pateiktuose dokumentuose ir registruojamų mašinų techninius ir eksploatacinius duomenis. Faktiniai duomenys tikrinami mašinų buvimo vietoje.

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų išregistravimo paslauga teikiama fiziniams ir juridinių asmenų įgaliotiniams norintiems išregistruoti parduodamą (į užsienį) arba priduodant į metalo laužą žemės ūkio techniką.

Traktoriaus savininkas arba registruojantis asmuo privalo kreiptis į savivaldybės administraciją dėl traktoriaus išregistravimo, kai:

1. baigiasi laikinos registracijos terminas;

2. numato traktoriaus toliau neeksploatuoti;

3. traktorius parduodamas ar kitu būdu perduodamas užsienyje gyvenančiam fiziniam asmeniui ar užsienyje esančiam juridiniam asmeniui;

4. traktoriaus savininkas išvyksta gyventi į užsienį.

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų duomenų atnaujinimo / keitimo paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, nusipirkusiems iš kito juridinio / fizinio asmens žemės ūkio techniką ir norintiems ją perregistruoti savo vardu.

Traktoriaus savininkas arba registruojantis asmuo privalo kreiptis į savivaldybės administraciją dėl registro duomenų pakeitimo, kai:

1. pasikeičia traktoriaus savininkas arba daiktinės teisės į traktorių;

2. pasikeičia traktoriaus savininko duomenys (fizinio asmens – asmens kodas, vardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas arba numeris arba gyvenamoji vieta (adresas); juridinio asmens – kodas, pavadinimas, teisinė forma arba buveinės adresas);

3. pasikeičia traktoriaus techniniai ir eksploataciniai duomenys;

4. pasibaigia registracijos liudijimo galiojimo terminas;

5. prarandamas registracijos liudijimas ir (arba) valstybinio numerio ženklas.

Faktiniai duomenys tikrinami mašinų buvimo vietoje. Registracijos liudijimo dublikato išdavimo paslauga teikiama fiziniams ir juridinių asmenų įgaliotiems asmenims, norintiems gauti sugadinto (bet ne pamesto) žemės ūkio technikos registracijos liudijo dublikatą. Pametus registracijos liudijimą išduodamas naujas registracijos liudijimas.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją Kęstučio g. 4, Pakruojis, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybė@pakruojis.lt, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymas informacinę sistemą.

Parengti dokumentai išduodami asmeniui, tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją Kęstučio g. 4, Pakruojis, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per e. pristatymas informacinę sistemą.

Rezultatas:
Įregistruotas, išregistruotas traktorius, savaeigė ar žemės ūkio mašina ar jų priekabos atnaujinti/pakeisti duomenys, išduotas registracijos liudijimo dublikatas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia pranešimo formą per Elektroninius valdžios vartus arba pasirašytus elektroniniu parašu bei kitus dokumentus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir pateiktus dokumentus, informuoja paslaugos gavėją elektroniniu paštu dėl prašymo papildymo arba pateikia motyvuotą atsakymą dėl paslaugos nesuteikimo.
 2. Sutikrina faktinius duomenis transporto priemonės buvimo vietoje
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Priėmus teigiamą sprendimą duomenys įvedami į Traktorių registrą, paslaugos gavėjui vietoje išduodami dokumentai, valstybinis numerio ženklas.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų įregistravimas pateikiami šie dokumentai:
 2. Prašymas (pildomas darbo vietoje);
 3. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 4. atstovavimą patvirtinantis dokumentas, (kai traktorių registruoja savininko atstovas);
 5. ankstesnę traktoriaus registraciją patvirtinantis dokumentas, išduotas užsienyje, kai registruojamas naudotas traktorius (Kai registruojamas naudotas traktorius, kuris užsienyje nebuvo registruotas ir nepateikiamas užsienyje išduotas registravimo dokumentas, pateikiami traktoriaus įsigijimo užsienyje dokumentai arba šalies, kurioje įsigytas traktorius, kompetentingų institucijų patvirtinimas, kad traktorius nebuvo registruotas);
 6. dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą (Šiais dokumentais gali būti pirkimo–pardavimo sutartis arba pardavėjo išduota sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir mokėjimo dokumentas: banko pavedimas, kasos pajamų orderio kvitas, kasos aparato čekis. Tuo atveju, kai už traktorių neapmokėta visa pirkimo sutartyje, sąskaitoje faktūroje arba PVM sąskaitoje faktūroje numatyta suma, bet pateikiamas traktoriaus perdavimo–priėmimo aktas, traktorius laikomas įgytu, jeigu pirkimo sutartis nenustato ko kita);
 7. techninius duomenis ir techninę atitiktį patvirtinantys dokumentai;
 8. įregistruojant naują ratinį traktorių pateikiamas atitikties sertifikatas, be kitų techninių duomenų, patvirtinantis, kad ratinio traktoriaus variklis atitinka išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Atitikties įvertinimo taisyklėse;
 9. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas;
 10. dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą;
 11. įregistruojant traktorių, buvusį registruotą užsienyje, pateikiamas užsienyje išduotas valstybinio numerio ženklas (ženklai), jeigu jis negrąžintas traktorių įregistravusiai tarnybai. Numerio ženklo (ženklų) pateikti nereikia, jei traktorius įregistruojamas laikinai. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų išregistravimui pateikiami šie dokumentai:
 12. Prašymas (pildomas darbo vietoje);
 13. Asmens tapatybės kortelės kopija arba atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas;
 14. Registracijos dokumentas
 15. Grąžinamas valstybinis traktoriaus numeris. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų duomenų atnaujinimui / keitimui paslauga pateikiami šie dokumentai:
 16. Prašymas (pildomas darbo vietoje);
 17. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 18. atstovavimą patvirtinantis dokumentas, (kai traktorių registruoja savininko atstovas);
 19. dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą (Šiais dokumentais gali būti pirkimo–pardavimo sutartis arba pardavėjo išduota sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir mokėjimo dokumentas: banko pavedimas, kasos pajamų orderio kvitas, kasos aparato čekis. Tuo atveju, kai už traktorių neapmokėta visa pirkimo sutartyje, sąskaitoje faktūroje arba PVM sąskaitoje faktūroje numatyta suma, bet pateikiamas traktoriaus perdavimo–priėmimo aktas, traktorius laikomas įgytu, jeigu pirkimo sutartis nenustato ko kita);
 20. techninius duomenis ir techninę atitiktį patvirtinantys dokumentai;
 21. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas;
 22. žemės ūkio technikos registracijos liudijimas;
 23. dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą. Registracijos liudijimo dublikato išdavimui pateikiami šie dokumentai:
 24. Prašymas;
 25. Registracijos dokumentas (jei nėra pamestas);
 26. Asmens tapatybės kortelės kopija arba atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas;
 27. Dokumentas patvirtinantis apie sumokėtą valstybės rinkliavą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISVirginijus GrigonisŽemės ūkio skyriaus vyriausias specialistas
  tel.+37042169089
  mob. tel.+37061533409
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Kęstučio g. 4, LT- 83152, Pakruojis
  Adresas internetewww.pakruojis.lt
  Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas288733050
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Pakruojo rajono sav., Pakruojo sen., Pakruojis, Kęstučio g. 4, LT-83152
  Interneto svetainė:
  Tel.:+37042169090
  Veiksmas:Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabos įregistravimas.
  Paslaugos suteikimo kaina:17 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:10 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos
  Veiksmas:Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabos registro duomenų keitimas.
  Paslaugos suteikimo kaina:15 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos
  Veiksmas:Paslaugos rezultato dublikato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:7.5 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos